Leesbare versie Noodverordening COVID-19 voor blinden en slechtzienden

9

In overleg met voorzitter Rik Wouters van de Oogvereniging regio Zuid-Holland hieronder de integrale tekst van de Noodverordening die de Veilgiheidsregio Hollands Midden heeft afgekondigd in verband met de maatregelen rond het corononavirus. De PDF-versie van de VRHM is voor blinden en slechtzienden namelijk onleesbaar. “Het is een beetje jammer, maar misschien ook weer een leermomentje voor de overheid om ervoor te zorgen dat alles toegankelijk is zodat ook mensen die blind of slechtziend zijn dit kunnen lezen”, zegt Wouters over het document.

NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden op grond van artikel 39, eerste lid, Wet veiligheidsregio’s en artikel 176 Gemeentewet

Overwegingen:
In Nederland, maar ook wereldwijd, is een uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) gaande. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan zijn er maatregelen genomen. Door de minister voor Medische Zorg en Sport, in afstemming met het kabinet en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), is op donderdag 12 maart 2020 onder andere de volgende maatregel afgekondigd: “Voor heel Nederland geldt dat evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden”.

De maatregelen gelden voor heel Nederland en tot en met dinsdag 31 maart 2020.

De minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid hebben, op basis van artikel 7 Wet publieke gezondheid (Wpg), de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden een aanwijzing gegeven om deze maatregel uit te voeren binnen de veiligheidsregio Hollands Midden. Om hieraan uitvoering te kunnen geven heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, na raadpleging van het regionaal beleidsteam, op donderdag 12 maart 2020 bepaald dat hij ten behoeve van de crisisbeheersing ingevolge artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) alle in dat artikel genoemde bevoegdheden van de tot de regio behorende burgemeesters overneemt, voor zover het betreft de uitvoering van de maatregelen ten behoeve bestrijding van de infectieziekte COVID-19. De voorzitter van veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 12 maart 2020 GRIP 4 afgekondigd.

Gelet op de aanwijzing 1662578-203166-PG ontvangen d.d. 13 maart 2020 omstreeks 14:00 uur van de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden en overeenkomstig de bevoegdheid van de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden op grond van artikel 39, eerste lid, Wet veiligheidsregio’s, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio besloten om ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid evenementen met meer dan 100 personen te verbieden op grond van artikel 176 Gemeentewet.

Deze verordening is gelet op de reële vrees voor de verspreiding van het virus met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid noodzakelijk en geldt tot en met dinsdag 31 maart 2020.

BESLUIT :
vast te stellen de volgende noodverordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder: Evenement: alle openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 Gemeentewet alsmede alle samenkomsten in besloten sfeer, in gebouwen die openstaan voor publiek, alsmede in gebouwen die niet openstaan voor publiek, inclusief de daarbij behorende erven alsmede in de open lucht dan wel de openbare ruimte.

Hieronder wordt ook, maar niet uitsluitend, verstaan samenkomsten in publieke locaties zoals horecagelegenheden, musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Hieronder zijn uitgezonderd het onderwijs in scholen voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, kinderopvang en locaties/gebouwen bestemd voor openbaar vervoer en voor de gezondheidszorg en reguliere activiteiten in bedrijven en instellingen, voor zover het personen betreft die daar werkzaam zijn.

Artikel 2 verbodsbepaling
Het organiseren en faciliteren van evenementen waar meer dan 100 personen gelijktijdig samenkomen in dezelfde ruimte of in de open lucht, is verboden.

Artikel 3 Gebied
Deze verordening geldt voor het gehele grondgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas, zijnde het gehele grondgebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Artikel 4 Aanwijzingen volgen
1. Alle aanwijzingen en bevelen, gegeven door politiefunctionarissen of gemeentelijke opsporingsambtenaren, in het belang van de openbare orde en/of de veiligheid van mensen, dieren en goederen, dienen na eerste aanzegging stipt te worden opgevolgd. 2. Indien zulks in het kader van de openbare orde en/of veiligheid noodzakelijk is, kunnen personen door de politie worden verwijderd en dienen deze personen zich na eerste aanzegging te begeven in een door de politie te bepalen richting.

Artikel 5 Uitzondering
Onder artikel 2 genoemde verbod geldt niet voor de hulpdiensten en voor de door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden aangewezen personen, locaties en/of activiteiten.

Artikel 6 Overtreding
Overtreding van het bepaalde in deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 7 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: NOODVERORDENING COVID-19 VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN

Artikel 8 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt op 14 maart 2020 om 20:00 uur in werking en geldt tot en met 31 maart 2020.

Leiden, 13 maart 2020 De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden,
H.J. Lenferink

Bijlage:

1. Toelichting
2. Aanwijzing 1662578-203166-PG d.d. 13 maart 2020

Bijlage 1
Toelichting noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden d.d.13 maart 2020

Sinds enkele weken zijn er meer en meer besmettingen van inwoners met COVID-19. Op 12 maart 2020 heeft de minister van Medische Zorg en Sport (hierna de minister) vergaande maatregelen afgekondigd om verdere besmetting zo veel als mogelijk te beperken. Deze maatregelen betreffen:

 1. Voor heel Nederland geldt dat mensen worden opgeroepen thuis te blijven als zij of neusverkouden zijn en/of keelpijn hebben en/of hoesten en daarbij eventueel koorts hebben. Opgeroepen wordt de huisarts pas te bellen als klachten verergeren. Mensen met klachten gaan niet naar het werk of naar school en beperken hun sociale contacten. Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen geldt dat men alleen moet thuisblijven met klachten en koorts, in overleg met de werkgever.
 2. Tevens worden mensen in heel Nederland opgeroepen, ook wanneer zij geen klachten hebben, om waar mogelijk thuis te werken en werktijden zoveel mogelijk te spreiden.
 3. Voor heel Nederland geldt dat evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden.
 4. Mensen worden dringend verzocht bezoek aan kwetsbare personen, dat wil zeggen ouderen en personen met verminderde weerstand, te beperken. Aan ouderen en mensen met verminderde weerstand wordt geadviseerd om bezoek aan grotere gezelschappen en het gebruik van het OV te vermijden.
 5. Zorgpersoneel en personeel van vitale processen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk niet naar het buitenland af te reizen en evenementen (ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn) of andere bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers, zoals musea, theater en concerten te vermijden.
 6. Tot slot roept het Out break Management Team (OMT) alle ziekenhuizen op om voorbereidingen te treffen voor de zorg van patiënten met COVID-19 door kritisch de selectieve operaties te beschouwen, de noodzaak van poliklinieken te beschouwen, alvast zoveel mogelijk IC capaciteit te creëren en bezoek in ziekenhuizen zoveel mogelijk te beperken.

Onderdeel van de uitvoering van deze maatregelen is een aanwijzing van de minister, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, ontvangen op vrijdag 13 maart 2020, aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Deze aanwijzing betreft de opdracht om alle evenementen met meer dan 100 personen in de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 maart 2020 af te gelasten. Dit geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden. De rechtsgrond voor deze aanwijzing betreft artikel 7 van de Wet publieke gezondheid, met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

Om uitvoering te geven aan deze aanwijzing heeft de voorzitter van de veiligheidsregio opgeschaald naar Grip4 conform het regionaal crisisplan. Op donderdag 12 maart 2020 om 17.00 uur is het Regionaal Beleidsteam (RBT), waarbij aanwezig alle burgemeesters van de gemeenten binnen de veiligheidsregio, bijeengekomen. Het RBT heeft steun gegeven aan het opstellen van een regionale noodverordening, op grond van de bevoegdheden van de voorzitter van de veiligheidsregio (artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s). Op basis van artikel 39, lid 4 Wet veiligheidsregio’s heeft de voorzitter veiligheidsregio, vóór dat hij de regionale noodverordening heeft vastgesteld, de burgemeesters in het RBT geraadpleegd en in de gelegenheid gesteld om schriftelijk bezwaar te doen aantekenen indien het belang van hun gemeente onevenredig geschaad zou worden. Er zijn geen bezwaren van dien aard kenbaar gemaakt.

In deze noodverordening zijn bepalingen opgenomen om uitvoering te kunnen geven aan de aanwijzing van de minister. De bedoeling van de aanwijzing is om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Toepassing van de bepalingen in de noodverordening is aan de orde wanneer door organisatoren en/of facilitatoren van evenementen zoals gedefinieerd in de verordening geen eigenstandige maatregelen worden of zijn genomen om te voorkomen dat meer dan 100 personen bij het evenement aanwezig zijn. In de aanwijzing van de minister wordt geen nadere definiëring gegeven van het begrip evenement. In de bijeenkomst op vrijdagmiddag 13 maart 2020 tussen vertegenwoordigers namens de ministers en de directeuren veiligheidsregio’s en directeuren publieke gezondheid is ingegaan op de reikwijdte van de definitie van evenement. De conclusie hierbij is dat het begrip evenement breed moet worden opgevat, gelet op de doelstelling van de maatregelen en de aanwijzing om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Het risico op verspreiding van COVID-19 is groot wanneer veel mensen (meer dan honderd) dicht in elkaars nabijheid verkeren. De bepalingen in de noodverordening zien er dan ook op toe dat dit zo veel als mogelijk wordt voorkomen door alle samenkomsten van meer dan honderd mensen te verbieden.

Via publicatie van de noodverordening en aanvullende communicatie hieromtrent worden organisatoren en/of facilitatoren opgeroepen om eigen maatregelen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, door niet meer dan honderd personen toe te laten bij samenkomsten. Indien noodzakelijk zal de noodverordening worden ingezet om hetzelfde doel te bereiken.

De landelijke maatregelen zijn afgekondigd tot en met 31 maart 2020. Dit is ook geldigheidsduur van deze noodverordening. De noodverordening is in werking getreden op zaterdag 14 maart 2020 om 20.00 uur. De periode tussen publicatie en inwerkingtreding is benut om organisatoren en facilitatoren in de gelegenheid te stellen om zich voor te breiden op de maatregelen die zij zelf kunnen en moeten treffen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, conform de doelstelling van deze noodverordening.

bijlage 2
Noodverordening COVID-19 VRHM d.d. 13 maart 2020

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
Directie Publieke Gezondheid

Aanwijzing evenementen afgelasten

Geachte Voorzitter,

De ontwikkelingen met het coronavirus maken het mij noodzakelijk om verdergaande maatregelen te treffen en ik doe daarbij een beroep op uw inzet.

Gehoord hebbende het advies van het Outbreak Management Team en het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van 12 maart 2020 en zoals besproken met uw vertegenwoordiger in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), laat ik u weten dat ik u op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid en met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s, opdracht geef om uw bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Ik geef u opdracht om alle evenementen met meer dan 100 personen in uw regio in de periode van 13 maart tot en met 31 maart 2020 af te gelasten. Dat geldt ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en sportwedstrijden.

Ik kan mij goed voorstellen dat het enige tijd kost om dit in te regelen maar ik dring daarbij aan op spoed.

Ik verzoek u mij en de minister van Justitie en Veiligheid met enige regelmaat te informeren over de voortgang van deze maatregel, in het bijzonder als u problemen ervaart bij de uitvoering.

Hoogachtend,
Mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Medische Zorg en Sport,
Bruno Bruins

Delen

9 reacties

 1. Dit kunnen blinde en slechtzienden echt LEZEN?????????????????
  Ik dacht van niet dit kunnen blinde en slechtziende mensen niet lezen.

  • Een leids burger op

   Nee, ze zullen dit waarschijnlijk niet kunnen lezen.
   Maar ze kunnen waarschijnlijk wel horen en de berichten zullen ook wel via radio e.d. worden verspreid.

 2. U.I. Tleiden op

  Geweldige actie van de Gemeente. Vlakbij jullie Stadhuis, voor het pand van V&D-Hudson, in de Breestraat,staan de vuilniscontainers pal op de blindenstrook geparkeerd. Geweldige actie, jullie zijn echt begaan met slecht zienden in Leiden. Die noodverordening voor blinden komt een beetje, nou, een beetje, heel erg hypocriet over.

 3. Het had allemaal wel wat eerder gekund en nog rigoureuzer zou misschien niet overbodig zijn.
  De eerste gedocumenteerde besmetting in Nederland dateert van 27 februari. Na eind februari is er nogal wat veranderd en kwam veel min of meer betrouwbare kwantitatieve informatie beschikbaar, vooral uit Italië en Zuid-Korea. Met die informatie kwamen voortschrijdende inzichten, maar niet overal in voldoende mate. Er had eind februari / begin maart al stevig ingegrepen kunnen en moeten worden in Nederland, niet pas veel later en niet eerst alleen in Noord-Brabant.
  Toevallig staat vandaag in een artikel op de website van het A.D. over een open brief van Europese medici onder meer: “Volgens Italiaanse medici lopen andere landen in Europa slechts een paar dagen achter op de chaos waarin Italië zich momenteel bevindt. ‘Het is voor niet-specialisten moeilijk voor te stellen hoe een exponentiële snelheidsverhoging uit de hand kan lopen’, schrijven de artsen. ‘Het is dus erg lastig om de tragische gevolgen te begrijpen die een exponentiële groei kan hebben in een epidemie als deze.’ Wetenschappers erkennen dan ook de ernst van de situatie en weten dat een ‘lineaire oplossing’ voor het probleem niet zal werken. […] ‘Als Italië tien dagen geleden krachtiger had gehandeld, en dat is min of meer waar jullie (artsen in andere landen, red.) nu zijn, dan zouden er veel minder doden zijn gevallen en was de economische schade beperkt gebleven.'”
  En zo is het. Die “paar dagen” zijn bij een “exponentiële snelheidsverhoging” van cruciaal belang en tien uiteraard nog meer.
  .
  Voor wie het begrip ‘exponentieel’ niet doorgrondt (Rutte en zijn ministers?), hier een korte uitleg aan de hand van de legende van de koning en het schaakbord:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaakbord

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline