Budgetoverschrijding tijdelijke huisvesting leidt tot motie van treurnis tegen wethouder Van Gelderen

10

SP-wethouder Roos van Gelderen hoeft niet op te stappen naar aanleiding van de enorme overschrijding waarmee ze de raad een week na de gemeenteraadsverkiezingen overviel. Een week nadat ze het zelf hoorde. Wel kreeg ze een motie van treurnis aan haar broek die bijna raadsbreed werd gesteund. Alleen haar eigen SP-fractie stemde tegen. Raadslid Ries van Walraven vond zo’n uitspraak voorbarig. Begin mei komt er een rapport met de bevindingen waar een onderzoekscommissie onder leiding van gemeentesecretaris Nauta onderzoek naar gaat doen.

Chris de Waard sprak na afloop van het debat met wethouder Van Gelderen die volgende maand graag zelf nog een keer met de raad in debat gaat over de resultaten van het onderzoek naar de overschrijdingen. Als er dan nog geen nieuw college is, en die kans is groot, krijgt ze die kans ook.

De circa 150 tijdelijke woningen die de gemeente bouwt voor statushouders en andere bijzondere groepen vallen voor de tweede keer fors duurder uit. Eind 2016 bleek er ruim zes ton extra nodig om het project af te ronden. Vorige maand kwam daar nog eens 1,2 miljoen euro bij. Daarmee komen de totale kosten nu op bijna 4 miljoen euro. Dat is bijna een verdubbeling van het oorspronkelijk geraamde bedrag van 2,2 miljoen. Daarvoor bood Van Gelderen haar excuses aan. “Namens het college, maar ook persoonlijk. Het is ongelooflijk ernstig dat dit is gebeurd. Juist bij een voor de stad zo belangrijk project. Ik ben zelf ook verbijsterd.”

Chris de Waard sprak na het spoeddebat meet fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie die het debat had aangevraagd. Hij blijft meet veel vragen zitten.

Belangrijkste vragen in debat
Het interpellatiedebat spitste zich toe op twee belangrijke vragen. Is het college wel ‘in control’ en waarom werd de raad zo laat geïnformeerd. Immers, in januari ontdekten de ambtenaren van Van Gelderen dat er iets mis ging, in februari wist het college het en pas eind maart, een week na de verkiezingen, stuurde Van Gelderen een brief naar de raad. “Een ongelukkige timing”, gaf de wethouder toe, maar het had volgens haar ab-so-luut niets te maken met de verkiezingen.

Op 20 maart, dat was dus een dag voor de verkiezingen, heeft het college de overschrijding besproken en opdracht gegeven voor brief aan de raad. Een week later werd die in heet college vastgesteld en meteen naar de raad gestuurd. “Een heel normale procedure’, zo bleef Van Gelderen volhouden. Daarin stond ze ook na afloop van het debat vrijwel alleen. “We wilden de raad geen onvolledige informatie sturen en hebben daarom de afweging gemaakt dat het beter was om iets meer tijd te nemen om zaken uit te zoeken”, beargumenteerde ze het laat informeren van de raad. “En dat bleek ook terecht, want begin van het jaar leek het er op dat we een probleem hadden van 750.000 euro in plaats van 1,2 miljoen.”

Vinger aan de pols
Fractievoorzitter Pieter Krol van de ChristenUnie, de aanvrager van het spoeddebat, snapt niks van die keuze. Immers, al eerder had de raad het college meegegeven bij twijfel meteen geïnformeerd te willen worden. “En dat hoeft ook helemaal niet per brief”, vond Krol die veel liever veel eerder, desnoods in een besloten overleg, bijgepraat had willen worden. “Wat wilt u nu eigenlijk van mij als raadslid? Wat zou u zelf doen als u als raadslid dit gesprek nu voor de derde keer met het college moest voeren?” Vragen die voor het grootste deel pas worden beantwoord als het onderzoeksrapport klaar is. Dat is op 1 mei. Ook wil Krol het project vanaf nu op de voet volgen. Hij vroeg de wethouder om voortaan elke maand, voor elke vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, om een brief met de stand van zaken.

Zware slag voor bestuurscultuur
De hele gang van zaken was ook de andere partijen in het het verkeerde keelgat geschoten. “De door iedereen zo bejubelde bestuurscultuur is een zware slag toegebracht door de raad niet te informeren terwijl het voltallige college op de hoogte was”, vond CDA-raadslid Roeland Storm die denkt dat het college vooral geen electorale schade wilde oplopen door het nieuws voor de verkiezingen naar buiten te brengen.

Daar was Harbert van der Kaap van de PvdD heet helemaal mee eens. “En je hoeft niet eens van de Partij voor de Dieren te zijn om aan een ezel te denken bij deze tweede overschrijding. Een open en eerlijke communicatie is van wezenlijk belang bij het bestuursakkoord. Dit slaat de bodem onder dit akkoord weg.”

Verbazing en teleurstelling overheersen bij GroenLinks
Bij GroenLinks wisselden grote teleurstelling en opperste verbazing elkaar de afgelopen weken af. “Vorig jaar ging de raad met tegenzin akkoord met een extra budget van zes ton. Stonden sinds dat moment dan niet alle seinen op rood”, vroeg fractievoorzitter Walter van Peijpe af. “Het zijn bovendien toch allemaal erg voorspelbare zaken die voor de overschrijding zorgen. Zelfs met laarzen durf ik het terrein bij de Voorschoterweg niet op. Iedereen kan zien dat daar veel gedaan moet worden om het geschikt te maken voor bouw.”

VVD wil verantwoording van wethouder zelf
VVD-fractievoorzitter Dorien Verbree vindt het belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. Ze stond er daarom op dat het rapport naar de oorzaken van de nieuwe tegenvaller er snel is. Uiterlijk op 1 mei aanstaande met daaraan gekoppeld een nieuw debat waar Van Gelderen zelf nog verantwoording kan afleggen voor er een nieuw college zit waaraan de SP niet meer deelneemt. Ook wil de partij eigenlijk een externe toets van de cijfers. Verbree: “De projectgroep kan heet blijkbaar niet zelf. Was u eigenlijk ooit in control? ”

Onvoorstelbaar en amateuristisch
Bovenstaande kwalificaties gaf fractievoorzitter Maarten Kersten van de nieuwe Partij Sleutelstad aan het hele proces. “Triest dat dit op eerste vergadering van de nieuwe raad besproken moet worden. Kersten vond het late informeren van de raad, een week na de verkiezingen, ‘bijna verdacht’. “Het heeft in ieder geval weinig te maken met het harmoniemodel in de bestuurscultuur. Maar barbertje hoeft niet te hangen. Het hele college heeft hier gefaald.”

Volledigheid boven tijdigheid slechte keuze
D66-fractievoorzitter Vahit Köroğlu toonde zich geschrokken door de nieuwe overschrijding. “We hebben hier al vaak met de wethouder over gesproken. Gevraagd om extra aandacht en energie. Waar ging het dan toch mis? De partij vraagt zich af hoe het kan dat er voor januari geen enkele indicatie was dat het project zo uit de pas liep. En voor de keuze van Van Gelderen om volledigheid boven tijdigheid te stellen bij het informeren van de raad heeft Köroğlu geen enkel begrip: “Hoe heeft u deze keuze zo kunnen maken?”

 Corporaties mee laten betalen
De 150 tijdelijke woningen in Leiden zijn een co-productie tussen de gemeente en corporaties De Sleutels en Ons Doel. PvdA-raadslid Anna van den Bogaard wilde weten of die nu ook gaan meebetalen aan de overschrijding. Ook wilde ze weten of er meer projecten lopen waar zich risico’s voordoen. Het antwoord van Van Gelderen dat dat laatste voor zover bekend niet het geval is stelt vooralsnog niemand gerust. Of de corporaties meebetalen blijkt binnenkort. Dinsdag gaat Van Gelderen met ze in gesprek. Vooralsnog laten de corporaties weten alleen mee te willen betalen aan zaken die aantoonbaar door hun handdelen zijn veroorzaakt.

SP mild voor eigen wethouder
De Leidse SP-fractie had gisteravond geen behoefte aan treurnis. De partij steunde als enige de verder raadsbreed aangenomen motie van treurnis niet. Het is zonder die motie ook wel duidelijk dat de raad teleurgesteld is”, vond raadslid Ries van Walraven die verder vooral erg geschrokken bleek te zijn door de hoogte van de nieuwe tegenvaller. “Het is erg belangrijk dat er een onderzoek komt. Daaruit moet een goed plan komen zodat dit soort gebeurtenissen voor de eeuwigheid zijn uitgesloten.” Er was ook goed nieuws, vond ze: “De twee locaties die al gerealiseerd zijn, functioneren goed. Dat scheelt ook in de kosten. Leiden heeft de nek uitgestoken. We moeten op de ingeslagen weg doorgaan maar wel met betere controle en risicobeheersing.”

Treurnis over handelen hele college
De motie van treurnis die aan het einde van het debat werd aangenomen, raakt niet alleen het handelen van wethouder Roos van Gelderen die met haar portefeuille jeugd, zorg en welzijn de eerstverantwoordelijke is. Een flink deel van het college is bij het project betrokken. De burgemeester omdat die sowieso een coördinerende rol heeft bij het huisvesten van vluchtelingen, bouwwethouder Laudy omdat het om bouwprojecten gaat en wethouder Damen omdat het ook over financiën gaat.

Drie demissionaire wethouders zijn, zolang de college-onderhandelingen gaande zijn, ook raadslid. Dat zijn Paul Dirkse, Paul Laudy en Marleen Damen. Omdat raadsleden alleen voor of tegen een voorstel kunnen stemmen, tenzij niet aanwezig zijn, verliet heet drietal de raadzaal toen de motie van treurnis in stemming werd gebracht.

Delen

10 reacties

 1. Eric van 't Groenewout op

  Een onderzoekscommissie o.l.v. de gemeentesecretaris? Dat is zoiets als een secretaris-generaal van een ministerie onderzoek laten doen naar budgetoverschrijdingen op het eigen ministerie. Geen wonder dat SP wil wachten op de resultaten van dit onderzoek, die kun je per definitie al uittekenen. Dat gaat straks ook gebeuren met een gemeentelijk onderzoek naar de effecten van verkamering. Voor de gemeenteraad kan ik die conclusies alvast opschrijven: bij de negen verkamerde panden die worden onderzocht (en daartoe ook zijn geselecteerd) is de veiligheid in orde, de huren zijn marktconform, er zijn geen geregistreerde klachten bij de politie bekend en de procedures zijn correct gevolgd. Schoonveegrapportages en ook al zeggen raadsleden nu anders: het wordt allemaal geaccepteerd (ook al zou de verkamering in Transvaal en vele andere wijken per direct moeten stoppen en zou er zelfs een grote ontkameringsactie moeten worden opgestart: de slappe hap van GroenLinks draait straks willoos mee in het poppenspel van ‘procedures’ die correct zijn gevolgd en regels die ‘uw’ raad destijds zelf heeft ingesteld. Ja, ja, inderdaad, maar allemaal ingestoken door ambtenaren direct rond de verantwoordelijke wethouder met geen ander doel dan het faciliteren van de huisjesmelkerij).
  Zoiets ligt er straks ook m.b.t. deze (overigens geringe) budgetoverschrijding. Alle procedures zijn gevolgd en ja, per abuis is e.e.a. pas op de dag NA de verkiezingen bekend geworden en natuurlijk ook direct die dag aan de gemeenteraad bekend gemaakt. Niemand die het gelooft, maar het wordt door de raad ongetwijfeld voor zoete koek aangenomen.
  Het kan niet anders of er is BEWUST gewacht met het bekend maken van deze overschrijding in een gevoelig dossier op een moment dat alle aandacht uitging naar de verkiezingsuitslag. Als blijkt dat in dit vieze spel ook ambtenaren betrokken zijn (en dat kan niet anders), moet ook de gemeentesecretaris opstappen. Als de huidige raad het aanblijven van dit verdonkermaanszooitje accepteert, kan de democratie gevoeglijk te grave worden gedragen. Als de gemeenteraad een onderzoek o.l.v. de gemeentesecretaris accepteert (Nauta had hier nooit op mogen zitten, dat is principieel verkeerd), kan de gemeenteraad maar beter besluiten om te verkassen naar de Staatsdoema. Beseffen democratisch gekozen raadsleden niet dat je een onderzoek waarbij ook ambtelijk handelen is gemoeid, je nooit en te nimmer door de hoofdverantwoordelijke van dat handelen moet laten regisseren?
  Bewust wachten met het verstrekken van informatie: het zou in iedere rechtsstaat en democratie als een doodzonde moeten worden beschouwd.
  Gemeenteraad: Nauta moet per direct van het onderzoek worden gehaald en sterker nog, Nauta zou ook onderdeel van het onderzoek moeten zijn (al is het maar om iemand op zo’n gevoelige functie vrij te pleiten). Als blijkt dat op het allerhoogste ambtelijke niveau adviezen zijn uitgegaan om deze informatieverstrekking pas een dag na de verkiezingen uit te doen gaan, moeten er strenge maatregelen volgen. Dit ráákt namelijk het hart van onze democratie. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van onze democratie. Dit frustreert het vertrouwen van burgers in hun lokaal bestuur. Om verder gechicaneer te voorkomen, zou het de gemeenteraad sieren als het aandringt op het (tijdelijk) op non-actief stellen van de gemeentesecretaris en maakt het er werk van om zo snel mogelijk een onafhankelijke, geloofwaardige en betrouwbare voorzitter van de onderzoekscommissie (ik ben wel benieuwd wie daar nog meer in zitten) aan te stellen.

 2. Eric van 't Groenewout op

  Voor de goede orde: ik stel niet dat de gemeentesecretaris heeft gechicaneerd. Het lijkt mij in het belang van de gemeentesecretaris dat ook een onderzoek naar het ambtelijk functioneren plaatsvind om evt. schijn van manipuleren en bewust achterhouden van informatie van tafel te kunnen vegen. Als je onderwerp van zo’n onderzoek bent, kun je maar beter op grote afstand zitten.

 3. Een Leids burger op

  Citaat 1:¨Vorig jaar ging de raad met tegenzin akkoord met een extra budget van zes ton. Stonden sinds dat moment dan niet alle seinen op rood”. Blijkbaar niet dus.
  Citaat 2:¨…om aan een ezel te denken bij deze tweede overschrijding.¨
  Maar een ezel stoot zich nu juist in ’t (al)gemeen GEEN twee keer aan dezelfde steen terwijl een SP-wethouder rustig de tomaten alsmaar laat verrotten.
  Citaat 3:¨door de raad niet te informeren terwijl het voltallige college op de hoogte was.¨
  .
  Je kunt als wethouder dan wel proberen de schuld bij de ambtenaren te leggen maar daar trapte de raad gelukkig toch niet in.
  Bovendien was mijn vermoeden, uiteraard …., juist toen ik voorafgaande aan het debat al opmerkte:Voorzover ik het kan inzien heeft de SP-wethouder te lang gewacht met het informeren van de raad.
  http://sleutelstad.nl/2018/04/12/vanavond-spoeddebat-overschrijding-kosten-tijdelijke-huisvesting/#comment-271536

  Nu zitten we dan niet met de gebakken peren maar wel met 1,2 miljoen volkomen doorgerotte tomaten. Ik stel voor om de slinkse rijke salonsocialisten die toch altijd al zoveel mogelijk statushouders willen huisvesten te laten opdraaien voor de kosten(overschrijdingen) daarvan. Dat hebben ze er best voor over toch?

  Dat de SP-wethouder niet is weggestuurd was wel te verwachten.
  Immers het zou niet eerlijk om haar weg te sturen terwijl ´t Damentje van de PvdA (wethouder financien) eerder al 3 miljoen tenonrechte aan andere zaken had besteed en ook niet was weggestuurd.

  En wat het komende onderzoek betreft:
  Ach ja, de slager die zijn eigen (hallal)vlees keurt is nog steeds niet verdwenen hoor.
  🙂

 4. Inderdaad eric vt groenewout, de slager keurt zijn eigen vlees. En houdt informatie te lang achter of informeert (moedwillig) te laat. Het verschil tussen “streven naar volgens Van Gelderen” en “keiharde rapportagedatum volgens mevr. Verbree”. Chapeau voor de motie van mevr. Verbree! En toi, toi, toi, Maarten Kersten – onze enige echte lokale held tussen de landelijke kartelpartijen die de miezerabele 66 bestuurscultuur aan de kaak stelde! Wij spreken elkaar nog wel eens over de keiharde noodzaak om stadsreferenda af te dwingen! Het Leidse volk beslist en rekent af!! En niet de Tukkers en Limbo’s en andere import op het pluche.
  Eric vt gr heeft volkomen terecht zijn vertrouwen in de politieke apparatchik aan de Bree verloren in de voortgaande 66 verkamering en dus verpesten van stadswijken. Zo zijn wij het vertrouwen volkomen kwijt in het handelen van het college inzake de Rijnlandroete. Burgerparticipatie om een inpassing alleen maar te verbeteren. Niet alleen een wethouder die je jarenlang achterbaks aan het lijntje houdt en toegezegd geld verdonkermaant, maar ook een marionet van ambtenaar/projectleider die de belangen van Leidse burgers bij de provincie en de bouwlobby totaal verkwanselde. We hebben de indruk dat deze marionet inmiddels of van het dossier afgehaald is of (nog beter) op eigen initiatief vertrokken is.
  Ezel!
  Dat het ambtelijk apparaat in deze stad rammelt moge duidelijk zijn. Met de vernietiging van de dualiteit tussen Raad en College in de afgelopen 66 jaren, het toelaten van teveel onervaren studentjes in de Raad en kliekvorming tussen coalitie en oppositie is het plaatje compleet. Waar is de controlerende functie, waar zijn de voelsprieten? De farce van gisteravond, waarbij het overigens nu demissionaire College met een motie van treurnis weer eens mag blijven zitten stemt somber voor het volgende griezelkabinet: VVD66 en Groen(s?)links.

  • Eric van 't Groenewout op

   Deze reactie vind ik onder de maat (en met vrienden als “Hubert”, “Theo”, “Teho” enz. heb je geen vijanden meer nodig), maar het is inderdaad vreemd dat de met een open bestuursstijl goede sier makend D66 zich in Leiden te vaak op te veel terreinen inlaat met achterkamertjes waar dat domweg niet nodig is en zich ook nog eens tot kampioen huisjesmelkerpartij heeft gemaakt. Is dit wat pluche doet met een ooit zo groene en progressieve en naar openheid strevende partij als D66?
   Eén ding is zeker: als de overschrijding bijvoorbeeld voor de verkiezingen naar buiten was gebracht (en reken maar dat het ook toen al bekend was), was de verkiezingsuitslag anders uitgevallen. Ik voorspel dat de SP twee zetels extra had kunnen inleveren en ook collegepartijen als vooral VVD en in mindere mate D66 moeite zouden hebben gehad om op het huidige zetelaantal uit te komen. Niet aan het college verbonden partijen als GroenLinks en (vooral) nieuwkomer Partij Sleutelstad hadden daarvan zeer waarschijnlijk geprofiteerd.
   In die zin is het verzwijgen van de kostenoverschrijding niet anders te omschrijven dan als het manipuleren zo niet regelrecht vervalsen van de verkiezingsuitslag. Dat is een mooi onderwerp voor een eerste referendum: “Wat was uw reactie geweest als u weet zou hebben gehad van de kostenoverschrijding, en had dit tot een andere keuze bij de verkiezingen geleid? Bent u van mening dat de verkiezingsuitslag door het bewust achterhouden van onwelvallige informatie in een gevoelig dossier tot een vertekende uitslag heeft geleid en bent u van mening dat de verkiezingen daarom overnieuw moeten worden gehouden”?
   Stel je voor dat minister Dijsselbloem een dag na de landelijke verkiezingen zou hebben medegedeeld dat er twee miljard extra naar Griekenland moet gaan: de Tweede Kamer was woedend geweest. Het ergste is dat de Leidse gemeenteraad in al hun genoegzaamheid en lafheid (een motie van treurnis: als je zoiets doet ben je te laf om te doen wat je had willen doen, nml. een motie van afkeuring indienen) zich niet eens lijkt te beseffen dat wat hier gebeurt beschamend en stuitend is. En dan heb ik het niet over de kostenoverschrijding (zulke tegenvallers zijn bijna onvermijdelijk), maar over de timing qua informatieverstrekking.
   Iets anders. Wat zich nu afspeelt, had allemaal vermeden kunnen worden als wethouder/College richting de gemeenteraad bij elke (mogelijke) tegenvaller open kaart had gespeeld. Ik ben ervan overtuigd dat Roos van Gelderen dit belangrijke project zo goed mogelijk naar eer en geweten realiseert en juist daarom moet je al bij de minste of geringste signalen van tegenvallers in zo’n gevoelig dossier, per direct de gemeenteraad informeren.
   Een wethouder (demissionair of niet) die niet aftreedt na een vrijwel unaniem aangenomen motie van treurnis: wat een gebrek aan eergevoel en politieke verantwoordelijkheid.

 5. Een Leids burger op

  Gebruikelijk is dat een wethouder aftreedt na een motie van wantrouwen.
  Dat vond de raad blijkbaar toch een te zwaar middel en dus werd het een motie van treurnis.
  .
  Of de SP (en andere coalitiepartijen) extra zetels had(den) moeten inleveren als de kostenoverschrijding eerder bekend was geweest blijft koffiedik-kijken (speculeren).Nu heeft de SP ook al flink verloren en dat kan toch niet aan de kostenoverschrijding worden toegeschreven.
  .
  Het te lang verzwijgen van de kostenoverschrijding en daarmee niet tijdig informeren van de raad tracht de demissionair SP-wethouder nu te ¨rechtvaardigen¨ door op te merken dat het exacte bedrag 750.000 euro of 1,2 miljoen euro toen nog niet bekend was. Een slap excuus natuurlijk want het was WEL duidelijk DAT er ook TOEN een behoorlijke overschrijding was. En dat niet de eerste keer….
  .
  En of het beter zal gaan als de SP-wethouder straks vervangen zal worden door een sLinksGroene wethouder? Wie het weet mag het zeggen. 🙂

  • Eric van 't Groenewout op

   Gelet op de zeer negatieve reacties onder de Leidse bevolking (waarvan een aantal zeer ongepast zijn, dat terzijde) vermoed ik dat een kostenoverschrijding die is verzwegen door het voltallige college, wel degelijk een rol had gespeeld bij de verkiezingen.
   Hoe dan ook, slecht nieuws pas een dag NA deverkiezingen naar buiten te brengen, is onze democratie onwaardig.
   Wat nu wel boven tafel moet: wanneer wisten ambtenaren binnen bepaalde diensten welke kostenoverschrijdingen (bij benadering) er zouden zijn en wanneer zijn de verantwoordelijke wethouders daarvan op de hoogte gesteld?
   Ook daarom is het niet kies als de gemeentesecretaris op dit onderzoek wordt gezet. Hij zou – als hoofdverantwoordelijke van het ambtelijk functioneren – eerder onderwerp van het onderzoek zelf moeten zijn.
   Dit is een zeer gevoelig dossier, het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat al eerder door alleen ambtenaren onderling is overlegd hoe de tegenvaller richting wethouder(s) wordt gecommuniceerd (en inhoudelijk onderbouwd).
   Voor een groot deel zijn wethouders afhankelijk van de betrouwbaarheid en competentie van het ambtelijk apparaat. De wethouder geeft aan verbijsterd te zijn door de overschrijding. Dat geeft aan dat er een onderzoek naar het functioneren van de ambtelijke diensten moet komen. De overschrijdingen zitten op diverse posten: het lijkt mij sterk dat opeens min of meer gelijktijdig die overschrijdingen aan het licht zijn gekomen. Ook daarom de vraag: hoe is dit geregisseerd met als uitkomst dat het pas de dag na de verkiezingen naar buiten wordt gebracht? Dat is opzet. Punt uit. En het lijkt mij uitgesloten dat de gemeentesecretaris hierin geen rol heeft gespeeld of hiervan geen weet heeft gehad. Ook daarom moet hij m.i. per direct van dit onderzoek worden gehaald. Zoiets past niet in een rechtstaat als Nederland.
   Het trieste van dit alles: ik vind de uitgaven een welbestede investering in het huisvesten van kwetsbare groepen. De wethouder had de overschrijding daarom al meteen in januari moeten melden met aanvullende informatie op de momenten dat die beschikbaar was. Als wethouder moet je staan voor je beleid, ook als het in financieel opzicht niet goed loopt.

 6. Een Leids burger op

  Ook het ¨huisvesten van kwetsbare groepen¨ moet binnen het budget plaatsvinden en mag niet tenkoste van andere (kwetsbare) groepen gaan….
  .
  De ¨zeer negatieve reacties onder de Leidse bevolking¨ en in de gemeenteraad hebben niet alleen te maken met het niet op tijd informeren van de raad maar vooral ook met de kostenoverschrijding zelf en dat eerder er ook al een kostenoverschrijding van 6 ton was. Toen al had er bij de wethouder een alarmbel moeten afgaan. Maar ze is waarschijnlijk te goed van vertrouwen geweest dat het verder wel goed zou gaan. Vanaf toen had de wethouder al meer allert moeten zijn op verdere overschrijdingen i.p.v. nu ¨verbijsterd¨ te zijn. Je kunt als wethouder dan wel proberen de schuld bij de ambtenaren te leggen maar daar trapte de raad gelukkig toch niet in: daarom heeft de wethouder dan ook terecht een motie van treurnis gekregen. Om de SCHIJN van belangenverstrengeling te vermijden zou een onafhankelijk onderzoek uiteraard beter zijn.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline