Aanleg Rijnlandroute start over een jaar

24

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de RijnlandRoute, dat is de nieuwe verbindingsweg tussen de A44 en de A4,  starten naar alle waarschijnlijkheid in januari 2017. Tot die tijd worden de bezwaren tegen de weg afgehandeld door de Raad van State, die doet vrijwel zeker later deze maand uitspraak. Ook werken provincie en betrokken gemeenten verder aan de feitelijke uitwerking van de plannen. In een zogenaamd esthetisch Programma van Eisen (ePvE) wordt vastgelegd aan welke eisen de weg in elk geval moet voldoen.

Inmiddels is duidelijk dat het hele project in drie delen wordt aanbesteed. De eerste fase bestaat uit de benodigde aanpassingen aan de rijkswegen A44 en de A4 en het tussenliggende deel dat vooral bestaat uit een boortunnel onder Voorschoten door. De andere fases bestaan uit het verbreden van de Europaweg en de Lammebrug en de aanpak van het Lammenschansplein. De derde fase betreft aanpassen aan de Tjalmaweg vanaf het huidige transferium bij de A44 richting Katwijk.

Chris de waard in gesprek met PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla over het in delen aanbesteden van het mega-project. Holla vroeg zich met name af of overschrijdingen bij de tunnel niet ten koste kunnen gaan van de Europaweg en het Lammenschansplein. Hij liet zich geruststellen.

Alle drie de delen hebben een eigen budget met een prijsplafond. Zo moet worden voorkomen dat overschrijdingen bij de tunnelbouw bijvoorbeeld ten kosten gaan van de verbeteringen aan de Europaweg. Als er toch tegenvallers zijn dan is dat in eerste instantie een probleem voor de Provincie Zuid-Holland. De weg wordt aangelegd voor rekening en risico van de provincie. Dat betekent overigens niet dat de provincie alles betaalt. Rijk en regio dragen ook fors bij.

Qua volgorde wordt eerst het tunneltracé met de aansluitingen op beide snelwegen gerealiseerd. Pas daarna volgen de herinrichting van het Lammenschansplein en de verdubbeling van de Europaweg. Op die manier kan het verkeer al gebruik maken van de tunnel op het moment dat het Lammenschansplein op de schop gaat. De werkzaamheden aan en rond de Tjalmaweg zijn niet van invloed op de overige werkzaamheden aan de Rijnlandroute, maar hangen wel nauw samen met de nieuwe vrije busbaan voor R-NET. Om die reden worden die twee projecten gekoppeld.

Chris de Waard neemt met wethouder Strijk de stand van zaken rond de Rijnlandroute door.

Eind van het jaar start de aanbesteding. Dat wordt ook duidelijk welke bedragen er hangen aan de extra inpassingswensen die Leiden nog heeft. Het gaat daarbij om de aansluiting van de nieuwe Rijnlandroute op de A4. In de huidige plannen gebeurt dat met twee fly-overs. Omdat die deels ook over elkaar gebouwd moeten worden, zou de weg daar tot een meter of 9,5 boven de polder uitkomen. Door één van de aansluitingen onderlangs te realiseren, hoeft de weg niet zover omhoog. Dat is echter veel duurder. Er moet dan immers een tunnel onder de A4 door worden gebouwd. Een andere wens is een DoDo-constructie in de Stevenshofpolder. Dat houdt in dat de metersdiepe tunnelbak langs de Stevenshof deels wordt voorzien van een dak. Zo’n dicht-open-dicht-open constructie is ook toegepast in de tunnelbak op de A4 bij Leiderdorp.

Als de lopende procedures en de planvorming geen vertraging oplopen, kan in januari 2017 worden gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de daadwerkelijke aanleg van de weg. Naar verwachting kan de Rijnlandroute dan in 2022 worden opgeleverd.

Delen

24 reacties

 1. Deze gang van zaken is onbehoorlijk!

  De provincie haast zich om het meest omstreden onderdeel (nieuwe verbinding A4-A44) als eerste veilig te stellen.
  Een los plan voor alleen maar een extra rijksweg tussen A4 en A44 zou het politiek en financieel nooit gehaald hebben! Dat wordt dus met deze aanpak en fasering vermeden.

  De meest noodzakelijke onderdelen van het plan (Europaweg, Tjalmaweg) worden als laatste aangepakt en zijn sluitpost van dit omstreden project.
  Deze onderdelen zijn altijd gepresenteerd als onlosmakelijk onderdeel van het plan en waren vooral nodig om het plan in zijn geheel door te kunnen drukken. Bij de uitvoering wordn ze losgekoppeld en bij financiele tegenvallers kunnen ze dus sneuvelen.

  Het is te hopen dat de RvS een wijs besluit neemt en dit tegenhoudt.

 2. Mijn inschatting is dat die Leidse ring, waar dit een onderdeel van vormt, niet meer tegen te houden is.
  Eigenlijk had die rondweg om Leiden er al dertig jaar geleden moeten liggen. Het zijn met name de PvdA wethouders (Tjeerd van Rij, Joop Walenkamp) geweest die dat structureel hebben tegengewerkt. De gedachte erachter was, dat als je het de automobilist maar moeilijk genoeg maakt, dan komt die reiziger voortaan wel met openbaar vervoer. Nu weten we wel beter. Intussen is de omgeving rond Leiden al zo ver dicht gebouwd, dat deze ringweg niet meer zonder ernstige schade aan de nog resterende, schaarse natuur aangelegd kan worden. Een volledige ondergrondse weg is vanwege de hoge kosten geen optie. Zodra die rondweg is aangelegd, zal volgens de Provincie het autoverkeer door de stad Leiden met 30% dalen.Als dat waar is (eerst zien, dan geloven), dan zal de luchtkwaliteit in het centrum verbeteren. Die fijnstof productie wordt dan alleen wel verplaatst naar de natuurgebieden rond Leiden. Natuurlijk heeft de bollenstreek economisch voordeel van een verbetering van de doorstroming van het vrachtverkeer. De prijs ervoor wordt echter wel duur betaald.

  • Piet Pekelharing op

   Een prijs wordt nooit duur betaald. Een prijs is hoog of een product is duur. Als u een prijs voor u te duur is, is dat uw zaak. Ik koop nooit prijzen.

  • eric van 't groenewout op

   Emile, je hebt helemaal gelijk, maar uitgaande van jouw argumentatie, had de hele Stevenshof (een veel grotere aantasting van het polderlandschap dan de Rijnlandroute!) beter ondergronds gebouwd kunnen worden.
   Wat we hier zien, zie je eigenlijk overal in Nederland: weidelandschap, polders en natuur worden opgeofferd aan woonwijken, de bewoners pakken allemaal de auto (de Stevenshof ligt vol met asfalt en klinkers), maar heel paradoxaal worden het allemaal ‘boze burgers’ zodra een doorgaande weg bij hun in de buurt wordt aangelegd. En hier gaat die weg ook nog eens keurig op gepaste afstand langs de Stevenshof en onder Voorschoten door.
   Gelet op de explosie van files (dagelijks, steeds langer, steeds meer) op de N206 is het natuurlijk wel hoog tijd dat deze weg er komt. Hopelijk verwerpt de Raad van State de bezwaren. De leefbaarheid van Leiden is zeer gebaat bij deze verbindingsweg.

   • Bewoner Lotte Beesestraat op

    Beste Eric vh G.
    Gepaste afstand? Wat is volgens jou een gepaste afstand? De weg komt 80 meter uit de gevel van de huizen in de Stevenshof in een open tunnelbak! Waarschijnlijk woon je zelf niet langs het tracé…

   • Volgens jouw redenering mogen Stevenshofbewoners geen auto gebruiken maar de mensen uit de Bollenstreek (voor wie de RLR bedoeld is) wel.
    Begrijp ik niet!
    Verder wordt de N206 niet ontlast door de RLR. Dat heeft de provincie zelf toegegeven. Vandaar dat de aanpak van de Europaweg in het plan van de RLR zit. Zeer kwalijk dus als dat onderdeel niet doorgaat.

 3. Pieter Vaandrig op

  Het omstreden en rechtlijnige doorgeduwde Rijnlandroute project zou eigenlijk al veel eerder aangelegd worden, n.l. 2013. Na veel weerstand vanuit de bevolking en op grote afstand hiervan de eigenwijze politici, wordt het “mogelijk” 2017. De oplevering zal dan zo’n 4-5 jaar later zijn, dus 2022-23. Tunnels boren kost enorm veel tijd en geld en er kan veel mis gaan. En nou maar hopen dat tunnelwanden niet lek gaan zoals bij de A4 in Midden Delftland. Onze leidse minister en haar RWS hebben er alle vertrouwen. De z.g. A variant, de z.g. knelpunten oplossen en verbeteren van de Churchilllaan is eigenlijk nooit echt serieus genomen. Ook het negeren van de Nulplus variant en de CA is de overheden zeer verwijtbaar. Nu gaan we 1000 miljoen euro exclusief eventuele ontstante kostenoverschrijdingen opofferen aan een stuk asfalt dat gezien de economische, demografische en vooral klimatologische ontwikkelingen een weg te ver zal zijn. Parijs is in deze dus al voor onze regio mislukt. Al onder het bewind van Asje van Dijk, de voormalige CDA gedeputeerde voor PZH, was maar oog voor één variant: N11 West, en toen nog halfverdiept door de Papenwegse en Oostvlietpolder. En dwars door Voorschoten zou een verdiepte bak krijgen. M.a.w. niet horen, niet zien, niet ruiken, no way, te duur. Is dat christelijk? Of eerder liberaal? Terwijl de Raad van Leiden, o.a. PvdA en SP in 2008 hierop aandrongen middels een motie. Inmiddels leven we anno 2016 en is boortunnel vanuit een burger initiatief gerealiseerd en krijgen de Oostvliettunnel en Papewegse Polder een verdiepte tunnelbak. De Stevenshof komt er bekaaid vanaf. De rechtstreekse verbinding naar Wassenaar verdwijnt, we mogen omrijden via Leiden West. Of in de file staan op de Ommedijkse weg. Holla en Gijs als teamlid van Churchill Avenue (opgezet door wijlen Wim van der Pol) heeft inmiddels een 180 gr. gemaakt. Zelfde geldt voor de SP frac van der Kraats. Rasechte opportunistische salonsocialisten die willen ruiken aan het pluche en de macht. Voor de SP goldt dat ook in de Provincie middels verradelijke manoeuvres. Inpassing als gerealiseerd vinden zij meer dan voldoende. VVD en D66 konden gerust ademhalen. De buit was binnen!
  Onder het bewind van VVD Ingrid de Bondt-Zijlstra, gedeputeerde PZH, nu manager bij NS:)), voorgangster van de huidige Floor Vermeulen (ook VVD, en blij dat rij aanhanger) werd de RR er nogal rucksichtlos en respectloos t.a.v. burger ideeen richting Zoeken naar Balans doorgeduwd. De invloed van VVD en D66 als fanatieke asfaltpartijen, gedoogd door hun vrienden binnen de PvdA, CDA, en SP, en een asfalt minister en haar niet te benaderen RWS, deed de rest. In de nacht 31 mei 2012 van de D66 raadsleden Bootsma en Vermeenen en onder druk van de D66 wethouder Strijk leerde Leiden kennen wat de belofte van de Raad van Leiden naar zijn burgers waard is. Puur verraad en oplichterij.
  Inmiddels liggen zo’n 50 ontvankelijk verklaarde beroepen ter beoordeling bij de RvS, die na hoorzitting in october 2015 maar liefst twee maal het termijn heeft verlengd. Dat kan een goed teken zijn voor b.v. de inwoners van de Stevenshof, die zich nogal verneukt voelen door de opvolgende colleges in Leiden. Met fijnstof, chronisch lawaai en een verpeste vogelrijke polder wordt ons leefgenot opgeofferd op het Altaar van de “groei” Economie. Wij gaan ervan uit dat er nogal behoorlijk gemitigeerd dient te worden. Met name de Flora en Fauna wet, het compenseren van natuurgebied, is door PZH in de laatste 20 jaar behoorlijk met de voeten betreden. Dat kan nog een breekpunt worden voor de ambtenarij aan de Zuid Hollandlaan.
  De strijd gaat door tegen het heilloze asfalt en beton beleid van het college in deze stad. Het gaat goed met Leiden zei onze burgervader tijdens zijn Nieuwjaartoespraak. Ik ruik het asfalt en zie de vele bouwkranen. Maar dadelijk goed het niet goed met de leidse polders en de inwoners langs het nieuwe asfalt van de RR en Leidse Ring. In dit kader zullen wij als leidse burgers het echte duurzame voorbeeld geven aan de stroom z.g. duurzaamheids praatjes van de gelegenheidspolitici aan de Breemee. Dank voor uw aandacht.

 4. Martin Kroon, bewoner zuidrand Stevenshof op

  Hoezo denkt wethouder Strijk dat de Raad van State RijnlandRoute zal goedkeuren? Connecties, inside information? Dat zou wel heel kwalijk zijn.

  De grote aantallen beroepschriften en de kwaliteit van de argumenten tegen de RLR doen hopen dat de RvSt tot een objectief en negatief oordeel komt over deze overbodige en zeer schadelijke weg voor natuur en woonomgeving – voorop de Stevenshof. Het huiswerk – vaak broddelwerk van ingehuurde bureaux – moet over. De gekozen volgorde van aanleg (eerst de tunnel, piece de resistance) bewijst dat Leiden en provincie zo snel mogelijk een fait accompli willen scheppen zodat volgende colleges na de verkiezingen niet meer terug kunnen komen op dit onzalige plan.

  • Natuurlijk roept Strijk dat hij vertrouwen heeft in de uitspraak. Het zou vreemd zijn als hij toegeeft dat het erg spannend is omdat de gevolgde procedures van de provincie aan alle kanten rammelen, omdat de bezwaarmakers goede en deskundige tegenargumenten hebben ingebracht en omdat het verweer van de provincie zwak was.

   • eric van 't groenewout op

    Frankieboy, lees eens wat je hier hebt geschreven in 2015: “Cruciaal wordt de uitspraak van de Raad van State in augustus. Die heeft namelijk 92 (!) bezwaarschriften ontvangen tegen de RLR. Dat is ongehoord veel, dat zegt veel over het draagvlak.
    Als de rechter oordeelt dat een deel van de procedures niet goed is uitgevoerd komen we in een interessante situatie terecht. Dat betekent nieuw onderzoek en nieuwe besluitvorming door nieuwe provinciale staten.
    Die kans lijkt me best groot, want er is onder druk van de deadline 18 maart 2015 haastwerk geleverd door de provincie.
    De Stevenshof heeft een zeer deskundig, uitgebreid en overzichtelijk beroep ingediend ( te lezen via website Behoud Rijnland) , met alle argumenten op een rij over verkeersprognoses, tracékeuze, natuurcompensatie, etc. Het dossier Rijnlandroute is een opeenstapeling van grove fouten en onbehoorlijk bestuur geworden!
    Bij nieuw onderzoek ontkomt de provincie er niet meer aan om te rekenen met lagere verkeersprognoses (die de RLR minder rendabel maken) en een tracévergelijking waarbij ZnB wordt vergeleken met boortunnels op andere plekken (die voordeliger zijn dan ZnB, de polders sparen en verkeerskundig beter zijn). Het is duidelijk dat de provincie daar uit zichzelf geen zin in heeft.”
    Ach, ach, ach: dit soort Frankieboy-voorspellingen hoor je alleen nog op Astro TV. De bezwaarmakers hebben allesbehalve goede en deskundige tegenargumenten ingebracht.
    Je kunt jezelf wel allerlei veren in je achterste duwen, maar daarmee word je nog geen paradijsvogel, frankieboy. Alles wat je hierboven tettert, is door deskundigen van tafel geveegd. De verkeersprognoses gaan helaas nog steeds naar boven. Misschien moeten de 5.000 Stevenshofbewoners die volgens Martin Kroon, een man die zichzelf tot deskundige uitroept, dagelijks in de auto stappen om naar Den Haag te rijden, nu eindelijk eens de fiets of het OV pakken.

 5. Even nog off topic: de groei van de wereldeconomie lijkt in 2016 aardig te gaan stagneren door de neergang van de BRICs met name China (nr 2 economie) en Brazilie (nr 7 economie). Dat betekent voor een export-distributatieland als NL een behoorlijk deuk in de groei. Dat zal voor industrie, wegverkeer en wegenbouw consequenties hebben. Ach zullen Strijk, Schultz, Vermeulen en andere neoliberale dummies zeggen, de economie herstelt wel snel. Wat een doemdenken!. Nee dummies, de wereldwijde zeepbellen lopen nu echt leeg, na 30 jaar geldverruiming door de centrale banken. NL lijkt een rijk land, maar in werkelijkheid hebben we de grootste hypothecaire schuld – 2 biljoen dollar – ter wereld. Deze schijnwelvaart houden we op door elk jaar 12 – 18 miljard op de kapitaalmarkt te lenen middels een discutabele AAA status. De wereld van nu zal een lange periode van deflatie, dus geen groei, tegemoet gaan. Daarom stop die 1 miljard euro voor deze overbodige weg in het verduurzamen van de regio Rijnland, dwz. schone energie, minder mobiliteit en meer kleinschaligheid. Verder vorm uit dit bedrag een buffer om de nabije economische schok in kwadraat a la 2008 op te vangen. Geen Grote Recessie als in 2008 maar een Grote Depressie. Gevolg van decennia lang potverteren! Maar de potten zijn nu echt leeg. De samenhorigheid van de burgers tegenover de korte termijn politici (gevolg van 4 jaars verkiezingstermijn) is hierin essentieel. Als antwoord op het zielloze business as usual beleid van de opportunistische politici van onze wereld. Al decennia lang. De maat is vol!

  • Piet Pekelharing op

   En dan te bedenken van sinds 2007 onze economie overeind wordt gehouden door fors meer gas uit de Groningse bodem omhoog te pompen. Maar eens raakt die gasbel in Slochteren op. Weg welvaart, weg toekomst.

 6. Ter info: Strijk zit in de Stuurgroep Rijnlandroute van PZH, een soort Commissie Stiekem wat betreft infrastructuur in onze regio. Regelmatig twittert hij trots dat ie weer mag opstomen naar de Zuidhollandlaan in Den Haag. Je zou bijna denken dat Strijk meer verliefd is op Den Haag dan op zijn eigen geboortstad ;))

 7. Inderdaad, de voornamelijk neoliberale kabinetten van de ijdele Balkellende en Rutte hadden in eerste instantie vooral sch**t aan de veiligheid van de Groningers. Om maximaal de Hollandse Ziekte uit te zieken en hun beton/asfaltvriendjes te spekken.
  Financiele zeepbellen, gasbellen, de kurk van de (neoliberale) gelegenheidspolitici loopt wereldwijd leeg. Einde schijnwelvaart, einde christen-neoliberalisme, einde centrale banken, einde terreur op de moslim landen in het Midden Oosten en op het moedige Rusland, maar niet het einde van de toekomst. Een nieuw begin voor een hele generatie. Er is nog hoop!

 8. Vergeet niet dat de provincie dadelijk per jaar 6 miljoen aan onderhoud voor de Rroute kwijt is. Vergeet niet dat Voorschoten 9 miljoen mag bijdragen aan de tunnel. De provincie heeft nog niet aangetoond dat zij dat toekomstige onderhoud kan financieren. De burgers van Voorschoten staat een fikse belastingverhoging te wachten. Dat kan in Leiden ook gebeuren indien de inpassing nog duurder wordt c.q. de nodige kostenoverschrijdingen ontstaan. Een overdenkertje.

 9. We moeten alvast wat gaan aanbetalen voor deze shit. 30 euro per keer afhalen van grofvuil. Zelf brengen blijft gratis voorlopig, maar niet iedere burger heeft een auto. Straks is het weinige beetje natuur wat we hebben in en rond Leiden ook weg. Een heel slecht en heel duur plan. Het levert echt geen verbeteringen op voor het verkeer.

 10. eric vtg: u bent niet wijs. Bral, bral. Overigens ik ben fiets, benen en OV fanaat. En sleep steeds meer wijkgenoten mee!

 11. Inderdaad Frankieboy, in de MER II staat nota bene dat het verkeer op de Churchill Laan met 25% toeneemt, ook na aanleg van de RR. Bovendien wordt vergeten dat na de aanleg van de RR het Lammenschansplein tweemaal zoveel verkeer te werken krijgt. Ook provinciaal gedocumenteerd.
  Daarom is de aanpak die Leiden en PZH willen zo ondoordacht. Variant A van RR was eenduidig: pak eerst de knelpunten aan, kijk dan hoe dat werkt. En leg eventueel dan de verbinding A4-A44 aan. Help die zielige autoverslaafden uit hun Leiden.
  En nu de crux: de verbinding A4 – A44 is in feite een stuk netwerkverbinding. Vandaar dat RWS nu het hele project naar zich toe trekt, dus ook het provinciale deel tussen de tracebesluiten. Leiden wordt maar een beetje ontlast, het gaat vooral om de doorstroming Den Haag – Amsterdam die via de huidige A44 bij Wassenaar verre van ideaal is. Bovendien wordt ook de Utrechtse Baan en de N14 verder ontlast. Ook wat betreft gevaarlijke stoffen transport. Die mogen dadelijk ploffen bij een leidse wijk ;)) En Schultz (blij dat ik rij) en Strijk (leve mijn baby: Leidse Ring) hebben haast: 2017 en 2018 volgen alweer de verkiezingen. Dan moet de boel onherroepelijk zijn. En is de regio 100 miljoen euro per kilometer nieuw RR asfalt armer! En zo zit het!

 12. Ik zie echt het nut niet in van de Rijnlandroute.
  Ook de economische verwachtingen zijn nooit bijgesteld.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Je bent nu offline