Leiden steekt geen euro in betere inpassing RijnlandRoute

50

De gemeente Leiden heeft geen euro extra beschikbaar gesteld voor een betere inpassing van de RijnlandRoute bij de Stevenshof of de Oostvlietpolder. Dat blijkt uit het Provinciale Inpassingsplan (PIP) dat het college van Gedeputeerde Staten gisteren heeft vastgesteld. Begin dit jaar maakte vooral D66 Leiden zo’n betere inpassing tot speerpunt van de gemeenteraadsverkiezingen door er miljoenen voor uit te trekken in het verkiezingsprogramma.

Audiofragment: VVD-gedeputeerde Ingrid de Bondt over de definitieve plannen voor de aanleg van de RijnlandRoute.

Een diepere aanleg door de polder langs de Stevenshof – niet op min vier, maar op min zes meter – was een duidelijke wens die het vorige (demissionaire) college kort na de verkiezingen nog in een brief aan de provincie uitte. Evenals de aansluiting van de Rijnlandroute op de A4 onderlangs (kosten negen miljoen) in plaats van met een bijna tien meter hoge fly-over. 

Volgens gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD, bereikbaarheid) worden allebei die Leidse wensen dus niet ingevuld: “Tenzij de gemeente te elfer ure alsnog over de brug komt.” Dat moet dan wel heel snel gebeuren, want op 10 december stelt Provinciale Staten het PIP naar verwachting vast en direct daarna volgt, nog voor de kerst, minister Schultz met het Tracébesluit voor de weg. Als Leiden daarna alsnog met extra geld komt, moet ook de minister akkoord gaan en het Tracébesluit aanpassen. Dat is een stuk lastiger dan nu nog wijzigingen aanbrengen in het Provinciale Inpassingsplan: “Dat is nog wat flexibeler,” aldus de Bondt.

In het oog springende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan (OPIP) zijn het vervallen van een aparte fietsbrug bij de Torenvlietbrug. Uit nadere studies blijkt dat twee in plaats van drie rijstroken op de brug voldoende is. Daardoor ontstaat ruimte voor de aanleg van een fietspad.

De ‘Knoop Leiden West’ waar de Plesmanlaan aantakt op de A44 wordt compacter. Dat kan doordat het aantal rijbanen daar wordt teruggebracht tot vier. Even verderop komt bij de Ommedijkseweg – op verzoek van de gemeente Wassenaar die er ook aan meebetaalt – naast de RijnlandRoute ook een fietsverbinding met ‘faunapassage’.

Langs de hofvlietweg komt in de Oostvlietpolder een vrijliggend fietspad. De Lammebrug wordt hoger dan gepland en krijgt in de nieuwe situatie een doorvaarthoogte van 5.50 meter. Daardoor hoeft hij minder vaak open.

In grote lijnen blijft het aantal te slopen woningen gelijk met eerdere ramingen. Wel is de provincie nog in gesprek met enkele bewoners van de Vlietweg die mogelijk zoveel overlast gaan krijgen tijdens de bouw dat ze misschien alsnog weg willen. De provincie zal in dat geval waarschijnlijk deze woningen aankopen. 

Bij de A44 verdwijnt het Transferium waarschijnlijk. Het heeft op die plek nooit echt goed gelopen en enkele kilometer verderop, bij het nieuwe station Sassenheim, lijkt de behoefte nu al groter dan de plek die daar nu is. De Bindt wil kijken of het Transferium daarheen verplaats kan worden, maar doet dat in samenhang met de Openbaar Vervoersplannen rond een nieuwe R-Net verbinding bij de nieuwe woonwijk op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Een besluit daarover volgt waarschijnlijk in het eerste kwartaal vanb 2015. De McDonalds op het transferiumterrein moet sowieso verhuizen. Waarheen is nog onderwerp van onderhandeling.

De totale kosten van de RijnlandRoute bedragen nu 869 miljoen euro. Eerder werd gerekend met 839 miljoen. Volgens De Bondt is de weg niet duurder geworden, maar neemt de Provincie nu ook de plankosten mee in de berekeningen. Zeg maar de uren die de ambtenarij in de weg heeft gestoken. Eerder werden die buiten beschouwing gelaten. Volgens De Bondt kan de weg nu echt worden aangelegd en is ook het volledige budget beschikbaar.

Delen

50 reacties

 1. een Leids burger op

  Nou, als dat allemaal waar is heeft vooral D66 de kiezers wel wat "uit te leggen". Potverd……66

 2. Ik vind het niet een eerlijke weergave. Op de foto bij de stevenshof is te zien hoe dichtbij dat geval voor hun huis komt te liggen. Dan doen ze er maar een goedmakertje foto bij dat je die weg vanaf de grond niet eens ziet. Dat is natuurlijk het verkopen van lulkoek. Doe gewoon eerlijk en zeg dat je uitzicht, rust en zuurstof en woningwaarde verpest wordt door deze weg.

 3. Vrienden Oostvlietpolder op

  @Leidenaar Tja, eerlijk is een woord dat in de vocabulaire van de provincie niet voorkomt. Zo worden in de Oostvlietpolder willens en wetens betere inpassingsmaatregelen als greenwalls en 1 fly-over onderlangs als "te duur" bestempeld. In werkelijkheid is er niet naar gekeken en wil men er ook niet naar kijken. Het gaat hier maar om twee zaken: de Rijnlandroute en het prestige van bondte bestuurders. Dat de naastgelegen en door de provincie voorgestane recreatieve en natuurbestemmingen hier het onderspit delven, wordt op een slinkse wijze onder het tapijt geveegd. Tja, zo werkt het in Zuid-Holland. Straks op 18 maart 2015 wel gaan stemmen graag…..

 4. 15 oktober 2014:
  De dag dat aandelenbeurzen wereldwijd dieprood kleuren vanwege sombere economische perspectieven.

  15 oktober 2014:
  De dag dat onze provincie de definitieve plannen presenteert voor een weg die is gebaseerd op zonnige maar hopeloos achterhaalde economische prognoses uit 2005. Een economische groei van 2,7% per jaar was nodig om deze weg ooit rendabel te maken! Van 2,7% dromen economen alleen nog maar in 2014, tegenwoordig gaat de vlag gaat al uit voor 0,5% groei.

  En zeg niet dat die tegenvallende groei een verrassing is, dat is al vele malen gemeld! Alleen dromers zoals Eric Vtg geloven daar nog in.

 5. Mevr. DeBondt is een CV VVD politicus, de Rijnlandroute, een VVD66 prestige project MOET en ZAL erdoorheen gejaagd. Liefst voor maart 2015. Het zwakke leidse stadsbestuur olv wethouder Strijk zal weinig weerstand bieden. De financien staan dadelijk sterk onder druk (zorgtaken, prestige projecten als garages etc.), dus extra bijdragen zullen waarschijnlijk niet ingezet worden.
  De MKBA is zodanig achterhaald dat zelfs voor niet verkeerskundigen de aanleg te gek voor woorden is. Leiden wordt er niets beter van. De CL zal niet ontlast worden, de meest getroffen wijk Stevenhof heeft alleen maar de lasten, niet de lusten.
  Frankieboy legt inderdaad de realiteit bloot. De neoliberale kapitalistische stroming gaat langzaam als een Titanic ten onder. Hun vertegenwoordigers in Leiden en PZH zullen dit systematische blijven ontkennen en de geldkraan wijd blijven openzetten. We houden de economie met geld bijdrukken en schulden in stand. Dit is onhoudbaar. De voortekenen zagen we vandaag. En het eind hiervan is niet in zicht.
  Beter kunnen we ons NU voorbereiden op een nieuwe groeiloze wereld met geen fossiel gedreven vervoer, minder mobiliteit, lokale economie, kleinschaligheid , als offer en geschenk aan ons nageslacht. Maar de groeiverslaafden, ook in Leiden, hebben nog even het laatste woord. Tot de Grote Crisis ook hen tot zwijgen brengt.

 6. Dit is regelrecht kiezersbedrog van D66. Ik citeer uit het verkiezingsprogramma van D66:

  "Nu Rijk en provincie besloten hebben tot aanleg van deze weg, moet de gemeente Leiden streven naar de beste inpassing om de impact op de Stevenshof, de Papenwegse polder en de Oostvlietpolder te minimaliseren. De komst van de boortunnel, de verdiepte ligging bij de Stevenshof en het aquaduct Veenwatering zijn al verbeteringen van de inpassing. D66 wil de weg verder verdiepen tot zes meter diepte in plaats van vier meter, om het landschap en de recreatieve waarden bij de Stevenshof verder te sparen. Daarnaast zet D66 zich in voor toepassing van horizontale geluidschermen, een integraal landschapsplan voor beide polders en groene geluidswallen bij de knooppunten. D66 vindt dit punt zo belangrijk dat zij hiervoor een substantieel bedrag (enkele miljoenen) uit de gemeentelijke bereikbaarheidsgelden beschikbaar stelt".

  Daar is toch geen woord frans bij. Nu blijkt dat Leiden helemaal niets aan deze groenere inpassing gaat bij dragen. Daarmee wordt ook wel duidelijk waarom Peter Bootsma indertijd een spreekverbod over dit onderwerp is opgelegd.

 7. Het grote verraad vond plaats op 31 mei 2012. Huidig kamerlid en toen fractievoorzitter Paul van Meenen moest rond 23.59 u "invallen" voor Peter Bootsma. Bootsma werd al stotterend verpletterd onder de interne druk van het VVD66 bestuur en wethouder om te kiezen voor het voorkeurstrace van PZH. Nog een dag daarvoor koos Bootsma nog voor de CA. Onder druk van de carriere VVD politica Ingrid deBondt en de liberale lobbies vanuit Leiden, PZH en I&M moest wel voor ZnB gekozen worden om een aanleg op maaiveld te voorkomen. Onder druk van de bewonersverenigingen en NIET het VVD66 regime gesteund door de "pluche socialisten" van SP en PvdA is uiteindelijk een verdiepte ligging en boortunnel gerealiseerd. Dat de MKBA meermaals achterhaald bleek en de procedures rondom de MER bedenkelijk en behept met foutieve uitgangspunten waren deed in Leiden en PS niet terzake. De z.g. 229 miljoen verschil tussen CA en ZnB is door verkeerskundigen naar de prullenbak verwezen. Dit (liberale) prestige project van 1 miljard (7km asfalt!) strak langs een dichtbevolkte wijk en door de OVP moest er komen. Gezichtsverlies betekent einde politieke carriere, vooral in PZH. Denk niet dat de zwakke leidse politiek ook maar enige moeite zal doen haar eigen bevolking en natuurgebieden te beschermen. Mooie woorden, beloften, de burger kan geen enkel vertrouwen hebben in deze immorele politici.

 8. Hubert, als je je zienswijze alleen kunt verklaren met samenzweringen en politieke corruptie op alle fronten is het misschien tijd om je mening een ietsje te nuanceren. Dit is echt heel anders gelopen dan je beschrijft – een schoonheidsprijs zal het nooit krijgen, maar het juiste besluit is destijds genomen en het bestuur van Leiden heeft er daardoor echt het maximale voor Leiden uit kunnen slepen qua inpassing. Daar ben ik 100% van overtuigd.

 9. @ Mark Koek, u schrijft: "dit is echt heel anders gelopen". Daar zijn we dan wel benieuwd naar. Hoe is het dan wel verlopen? En wordt die weergave van het besluitvorming proces bevestigd door Peter Bootsma? We hoeven geen schoonheidsprijs, maar wel een eerlijke en transparante weergave van hoe dit werkelijk is gegaan.

 10. een Leids burger op

  De keuze tussen de CA-variant en de ZnB-variant die, naar nu blijkt, steeds meer zoek raakt, is alreeds eerder gemaakt. Het heeft weinig zin daar nu nog op terug te komen.

  Maar toen het leidse stadsbestuur eenmaal had "gekozen" voor de ZnB-variant zou er inderdaad volgens D66 een groenere inpassing komen zoals nog eens door Emile is toegelicht in zijn reactie van 16-10-2014 9:00 uur. Waarom men daar nu blijkbaar toch vanaf heeft gezien vraagt wel om enige uitleg zou je denken……

 11. @Frankieboy: het lijkt wel of je blij bent als de beurskoersen dalen. En ondanks al je getetterende rampspoed: staan de koersen nu niet ergens op een niveau van net voor de crisis? De wereld houdt niet op te bestaan als de koersen omlaag gaan. Los daarvan: is er niet onlangs een internationale studie verschenen waarin wordt vastgesteld dat investeringen in infrastructuur de beste methode zijn om mondiaal de crisis te lijf te gaan?

  Je bent een oppernimby die het prima vindt dat bewoners langs Morsweg en Churchilllaan de dagelijkse files voor hun woningen alleen maar langer hebben zien worden (crisis of geen crisis; de automobiliteit in deze regio blijft groeien). Ik kan je verzekeren dat de meeste van deze bewoners (en ook die in de omgeving van de Hooigracht) zouden tekenen voor een situatie zoals straks bij de Stevenshof waar de verdiept aangelegde weg op tientallen meters afstand van de uiterste rand van de bewoning komt te liggen.
  En omgekeerd: als je de bewoners in die mooie woningen in de Stevenshof de vraag voorlegt of ze willen verhuizen naar bijv. de Morsweg of Hooigracht, dan zal 100% nee zeggen.
  De bewoners die het dichtste langs de Rijnlandroute komen te wonen, zullen minder last van de Rijnlandroute ondervinden dan de bewoners die langs de Stevenshofdreef wonen, van de Stevenshofdreef ondervinden, om maar te zwijgen van de Stevenshofbewoners die overigens tot volle tevredenheid pal langs het spoor wonen: ook het spoor zorgt voor meer geluid dan de Rijnlandroute. De nadelige effecten van de Rijnlandroute worden enorm opgeblazen.
  De meeste van bovenstaande reacties hadden al bij voorbaat geschreven kunnen zijn. Als een weg op 4 meter maaiveld vele miljoenen goedkoper is dan op min zes meter, is het logisch dat je voor min vier meter kiest, want voor de omwonenden maakt dat nagenoeg geen verschil. Zowel qua geluidbelasting als uitstoot, blijft het hier ver binnen de toegestane maximale waarden en kan het bij verdere aanscherping van de normen, ook ruimschoots aan alle eisen blijven voldoen. Geen woning in de Stevenshof wordt er dan ook maar een cent minder door waard.

  Dankzij de betere doorstroming bij de Lammenschans wordt de stad beter ontsloten (en dus ook beter bereikbaar, en dat heeft een positief effect voor heel Leiden. Dat werkt door op de Morsweg, op de Hooigracht, op de situatie bij de Binckhorst. Dat is fijn voor de bewoners, maar ook voor de bedrijven en musea. En dus ook voor de werkgelegenheid. Geen wonder dat er een zeer breed gedragen steun van links tot liberaal is voor deze oplossing.

  Hubert heeft wel gelijk dat Leiden weinig aan bescherming van natuurgebieden doet. Die Stevenshof had er als het aan hem had gelegen, natuurlijk nooit mogen komen. Die overigens helemaal niet dichtbevolkte maar juist ruimtelijk en ruim opgezette woonwijk is een veel grotere aantasting van het weidegebied dan de verdiept aangelegde Rijnlandroute. Als Hubert consequent is, bepleit hij het afbreken van de Stevenshof en het weghalen van de infrastructuur richting Stevenshof.

  Tel eens op hoeveel strekkende kilometer er aan wegen in de Stevenshof is aangelegd en zet dat eens af tegen die paar kilometer voor de Rijnlandroute. De conclusie is: hypocriete zeurpieten domineren de discussie op dit forum, maar gelukkig hebben de Leidenaren massaal op partijen gestemd die pro-Rijnlandroute zijn (óók in de Stevenshof: er is gelukkig geen draagvlak voor de Frankieboys en al die andere nimby’s). Speldeprikkend kan ik vaststellen: dit is een democratische overwinning van het verstand op vooroordelen, van feiten op verzinsels, van intellect op (ungesundes) volksempfinden, van ratio op onderbuik en van solidariteit (met Hooigracht-, Morsweg- en Churchilllaanbewoners) op nimby’s die het liefst de bewoners elders in Leiden laten stikken in de uitlaatgassen.
  Met het overgrote deel van de Leidse kiezers die een stem hebben uitgebracht zeg ik: laat die Rijnlandroute maar komen, hoe sneller, hoe beter. Lang leve de democratie!

 12. Groeiverslaafde dagdromers als Eric vtg zijn net als de beurzen losgezongen van de harde economische realiteit. LOL

 13. @Hubert: losgezongen?
  De harde economische realiteit is dat Leiden slecht bereikbaar is en steeds slechter bereikbaar wordt doordat de dagelijkse files steeds langer worden. De N206 kwam een paar jaar geleden slechts bij uitzondering in de landelijke filemeldingen voor, maar kun je inmiddels meerdere keren per dag op de radio voorbij horen komen. Ik wijs je er ook op dat een groei van slechts 0,5% nog altijd een groei is, en de huidige infrastructuur al zeer tekort schiet. Ik wijs je er ook op dat een gemiddelde landelijke groei niet per se indicatief voor de groei in Leiden en directe omgeving hoeft te zijn.

  Maar wat voor oplossing heb jij om de verkeersinfarcten Hooigracht, Morsweg, Churchilllaan, Haagse Schouw ter hoogte van de Bockhorst en Rooseveltstraat en Lammenschans te verhelpen? Allemaal de auto laten staan? Alle bedrijven sluiten? De universiteit verplaatsen? LUMC naar elders? Leiden gemakshalve maar opheffen? Het is makkelijk om ergens tegen te zijn, maar waar ben je eigenlijk vóór?

 14. een Leids burger op

  Het is natuurlijk ook wel erg makkelijk om voor een poptempeltje te zijn…..

  Eerder typte ik hier al:"Een tunnelbak op -6m i.p.v. -4m zal wel een (marginale) verbetering opleveren, maar weegt dat dan op tegen de extra kosten?"
  Zie bij: http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2014/04/
  gemeente-leg-rijnlandroute-in-stevenshof-op-zes-meter-diep
  laatste reactie.

  Kortom: D66 had ook toen al kunnen weten dat een tunnelbak op -6m i.p.v. -4m veel duurder zou zijn.
  Waarom hield men dan de stevenshofbewoners dan toch die ondergrondse tunnelworst op -6m. voor ? Ik kan me zo voorstellen dat dat dan toch als bedrog wordt ervaren.

  Om van de "grijsgroene inpassing" van de rijnlandroute in de OVP maar helemaal te zwijgen want daar is de balans, na 66 keer zoeken, helemaal zoek.

 15. @een Leids burger: ik ben erg blij dat het de collegepartijen PvdA, VVD en SP is gelukt om D66 af te houden van het onnodig in de grond smijten van miljoenen. Zoals bekend zou er eerst een doorgaande weg op maaiveldniveau worden aangelegd. Dat had inderdaad voor meer overlast gezorgd en ter compensatie zijn de woningen het dichtste langs ZnB met fikse kortingen verkocht, dit ter compensatie van de in de toekomst mogelijk te ontstane overlast.
  Inmiddels is daarvan geen sprake meer: met een weg op min vier meter kan moeilijk worden volgehouden dat het uitzicht ingrijpend wordt aangetast en uit de modellen blijkt dat van geluidsoverlast nauwelijks sprake zal zijn.
  De belangrijkste verkiezingsbelofte van D66 is overeind gebleven: een weg ruimschoots onder maaiveldniveau. Eerder typte u: "Eerder typte ik hier al:"Een tunnelbak op -6m i.p.v. -4m zal wel een (marginale) verbetering opleveren, maar weegt dat dan op tegen de extra kosten?""
  Het antwoord: nee, daarin had en heeft u groot gelijk.
  Gelukkig hebben PvdA, VVD en SP daarvan D66 klaarblijkelijk kunnen overtuigen (en CDA was daar waarschijnlijk ook al van overtuigd). Dat is goed voor de Leidse portemonnee.

  Wat me wel opvalt is dat alle pijlen zich hier op D66 richten, terwijl PvdA als enige collegepartij die indertijd een andere (en honderden miljoenen duurdere) weg had bepleit, dit beleid (terecht!) ondersteunt zonder dat er ook maar iemand een opmerking over plaatst. Leiden gaat niet gebukt onder een D66-dictatuur, de provincie gaat niet gebukt onder een D66-dictatuur en gelukkig bestaan er nog liberale hobbies als vrijheid van meningsuiting.

 16. @Emiel Het is gelopen zoals je het hebt kunnen zien, de CA was een super-sympathiek initiatief en het kostte ons de nodige moeite om te aanvaarden dat de provincie een andere keuze maakte. Maar de bottom line was dat we daar niets aan konden veranderen. Het verschil in kosten was immers veel te groot voor de gemeente om te overbruggen (of dat verschil nou 100 miljoen (CA-team) of 200 miljoen (prov) was maakt dan weinig uit). M.a.w. er is gewoon in alle openbaarheid een moeilijk maar correct besluit genomen. Overigens: dat mensen langs het trace daarvan balen, daarvoor heb ik alle begrip natuurlijk. Maar reacties die allerlei onfrisse zaken impliceren achter dat besluit vind ik toch te ver gaan, vandaar dat ik reageer.

 17. @Mark Koek, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Hacken is leuk, vooral om de lokatie van VVD66 kritische burgers te achterhalen. Jouw reacties stralen een inwendig ongenoegen uit. Een soort drolletje dat je maar niet kan uitpoepen. Vandaar dat je tijdens de desbetreffende raadszittingen ook zo ongemakkelijk samengeknepen in het pluche van de Raadszaal zat. Het verrraad van VVD66 naar de Leidse bevolking is en blijft onverteerbaar. En dat zal machtspartij VVD66 Leiden de rest van haar bestaan weten!

 18. Ha, ha, ha, ha, die Hubert. Bij de eerste mogelijkheid van de kiezers om zich over dit onderwerp uit te spreken, werd massaal voor pro-Rijnlandroute partijen gekozen. Sindsdien wijzen (landelijke) peilingen uit, dat vooral die partijen in de lift zitten, die op plaatselijk en provinciaal niveau achter de Rijnlandroute staan. Die steun zie ik verder oplopen naar circa 90% van de kiesgerechtigden met GroenLinks, Partij van de Dieren en mogelijk CU als tegenstemmers.
  En welk verraad van D66 of VVD? Ik daag je uit om bijvoorbeeld uit het verkiezingsprogramma van VVD Leiden t.a.v. dit dossier standpunten te halen die in strijd zouden zijn met het huidige beleid. Ik durf te wedden dat je het niet eens hebt gelezen.

  Ik kijk nu al uit naar de komende verkiezingen. Het draagvlak voor ZnB wordt alleen maar groter, zeker nu Robert Strijk (D66, jazeker!!!!) heeft aangegeven dat hij geld beschikbaar heeft voor een betere inpassing bij de OVP (dat is nog het enige zwakke punt aan de ZnB-variant zoals die er nu ligt) en de Vrienden van de Oostvlietpolder zich al voorzichtig positief achter Strijks voorstel lijken te scharen.
  Overigens kan iedereen via een simpele druk op de knop de IP-adressen van reaguurders op sleutelstad achterhalen. Dat je dat met hacken verwart, geeft aan dat je niet weet wat hacken is. Ik vond het wel een goede stap dat raadsleden als Aad van der Luit langs deze simpele weg konden achterhalen waar de meest laffe en meest onzin uitkramende anonieme vuilspuiters wonen, om hen een vriendelijk bloemetje aan de deur aan te bieden.
  Wel typerend dat je alleen op de man kunt spelen en je nergens op argumenten ingaat. En zelfs je (slecht gekozen en weinig originele maar vooral domme) beeldspraak gaat mank aan consistentie. Als de reacties van een D66-coryfee een inwendig ongenoegen uitstralen als een drolletje dat je maar niet kan uitpoepen (ja, ja, Hubertje zit nog in de poep en piesfase!), dan hoeft dit raadslid toch niet ‘ongemakkelijk samengeknepen’ (waarschijnlijk bedoel je ‘met ongemakkelijk samengeknepen billen’) in het pluche te zitten?

 19. Eric vtg als woordvoerder van VVD66 heeft nu het laatste woord in een reeks van uitgebreide hersenspinsels. Dat democratische recht heeft hij natuurlijk.
  Dat de IP adressen van kritische burgers bekend zijn bij de leidse politiek vind ik niet erg. De politiek weet waar we zitten, maar zoekt ons tot nu toe niet op. Jammer, gemiste kans. Koudwatervrees misschien?
  Maar het definitieve laatste woord is de harde economische realiteit die dit overbodige project laat vastlopen. Nogmaals het is geen doemdenken, maar het gevolg van verkeerde keuzen van de mensheid in de vorige eeuw. Door daar nu op in te spelen kunnen we nog een redelijke toekomst aan ons nageslacht bieden. Ook in de mooie stad Leiden.
  Succes en groet.

 20. Haha, de hele mensheid is de schuldige voor wat betreft de Rijnlandroute. Mooi, lijkt mij een goede conclusie. Niets meer aan toe te voegen.
  Kan dan nu eindelijk een keer die spa in de grond?

 21. @Eric VTG. Citaat : " Maar wat voor oplossing heb jij om de verkeersinfarcten Hooigracht, Morsweg, Churchilllaan, Haagse Schouw ter hoogte van de Bockhorst en Rooseveltstraat en Lammenschans te verhelpen? "

  Uit je reacties blijkt helaas nog steeds dat je je nog niet echt verdiept heb in de verkeersgevolgen van de aanleg van de Rijnlandroute. De Churchilllaan oa blijft ondanks alles nog steeds een drukke verkeersader ( naar verwachting verkeersniveau 2012). Wij – in de Stevenshof – vechten voor behoud van bereikbaarheid, gezondheid en leefbaarheid. Dat gunnen wij ook de bewoners van alle bovengenoemde wegen.

  Maar zoals het er nu voorstaat wordt het aantal straaten / buurten met verkeersoverlast niet minder , maar meer !! De Leidenaar betaalt de prijs !Dag polders ! Dag frisse lucht ! Hallo file en alle andere ellende !

 22. een Leids burger op

  Die spade gaat zeker in de grond, maar de vraag is waar ie blijft steken (op -4m of -6m?) en of er nog wat groen van de OVP overblijft….;-)

  De berichtgeving in deze draad begon met de mededeling dat:Leiden geen euro steekt in betere inpassing Rijnlandroute.

  Daarop reageerde ik als eerste met:Nou, als dat allemaal waar is heeft vooral D66 de kiezers wel wat "uit te leggen".
  Nou, die uitleg is er inmiddels gekomen want het benodigde geld voor een betere inpassing wordt vooralsnog achter de hand gehouden. Nog niet duidelijk hoeveel daar dan nu voor gereserveerd is.

  @vtg
  Het is nu dus nog helemaal niet zeker of de andere partijen D66 er hebben van te weten overtuigen dat de meerkosten (van -4m. maar -6.) niet opwegen tegen de (marginale) verbetering. Dat moet dus nu nog maar blijken.

 23. @Mark. Ik begrijp heel goed dat D66 indertijd door het provinciebestuur voor een voldongen feit is gesteld. Daarbij dreigde PZH haar financiële bijdrage in te trekken als de RLR niet volgens haar tracekeuze zou worden aangelegd. De wijze waarop het prijsverschil tussen deze twee alternatieve routes is "berekend", de interpretatie van de MER, de prognose van de verkeerstromen over de RLR en Churchillaan, al die gegevens wijzen op een geregisseerde actie die maar één uitkomst kon hebben: die RLR moest er komen. Dan blijft echter nog steeds de vraag: hebben jullie dat voortschrijdend inzicht van D66 goed uitgelegd aan de bewoners van de Stevenshof? Ik vind van niet en ik vermoed dat Peter Bootsma dat met mij eens is. De komende verkiezingen zullen wel laten zien welke gevolgen deze slechte communicatie zal hebben. De kiezer heeft immers altijd gelijk.
  Op dit moment wordt er tussen Wethouder Strijk en Gedeputeerde de Bondt via de media al met elkaar onderhandeld. Niet erg fraai, maar blijkbaar telt alleen het resultaat.

 24. VVD66 heeft nooit enige moeite gedaan de bewoners van de Stevenshof, Tienhuizen, Vlietweg eerlijk en transparant voor te lichten. De bewonersverenigingen hebben steeds het initiatief genomen om wethouder/raadsleden uit te nodigen/in te spreken om de up-to-dates te verkrijgen. Maar steeds bleek het verhaal weer anders uit te pakken. Wij voelen ons in steek gelaten, belazerd en spelbal van de arrogante (liberale) machtspolitiek. Het bevoegd gezag lag bij PZH en die moesten maar voor toereikende informatie zorgen. De Stevenshof, Tienhuizen en Vlietweg hebben dat geweten. Sommigen weten nog steeds niet of hun huis wel/niet gesloopt wordt, laat staan er een redelijk afkoopsom komt. De (centrumgeorienteerde) leidse politici zijn volkomen onbetrouwbaar en van een moreel niveau weer je gxt mee afvxxgt.
  PZH en Leiden staan nog de nodige langdurige procedures en rechtszaken te wachten voor ook maar één spa de grond ingaat. Dit project stinkt aan alle kanten!

 25. @Emile, het prijsverschil werd door het CA-team inderdaad bestreden, maar zelfs met hun aannames bleef er nog een verschil van 100 miljoen ten nadele van de CA over. Dat maakt dan weinig uit, ook 100 miljoen red je niet. Qua communicatie: helemaal gelijk. Al vind ik dat Strijk wel erg zijn best heeft gedaan en steeds ging als hij werd uitgenodigd voor uitleg. Uiteindelijk won hij ook de verkiezingen dit jaar, ook in de Stevenshof (ik heb het nog even opgezocht, ook in de Stevenshof was D66 de grootste, kreeg zelfs iets meer stemmen dan in 2010).

 26. @Mark. In de Stevenshof heeft 50 % NIET gestemd. Dit zegt mi ook genoeg over de mening van veel mensen over de huidige Leidse Politiek.
  Als ik mensen vraagt om te stemmen krijg ik veel reactie in de trant van zakkenvullers / ze doen toch elke keer alles weer anders dan beloofd etc.
  Vertrouwen is laag ! Dat D66 gewonnen heeft ook met de landelijke tendens te maken !

  Inderdaad heeft Robert Strijk gepoogd uitleg te geven. Hij heeft zelfs meermalen verteld dat de Churchillavenue verkeerskundig beter zou zijn voor Leiden. CA zou ook de problemen op huidige route aanpakken, hetgeen de RLR niet gaat doen.

  Bij mij blijft de vraag hangen ! Waarom neemt Leiden genoegen met de slechts mogelijke oplossing voor het Leidse Verkeer ? Wat weten wij als burgers niet ? Is er een dubbele agenda ?

 27. @ Mark Koek, wat een lulkoek (het verschil is door verkeerskundigen berekend op hoogstens 35 miljoen, het rapport ligt voor me) en zelfverheerlijking….Jullie komen in al jullie arrogantie jezelf nog wel tegen….Strijk heeft overigens nooit de moeite genomen uit eigen beweging getroffen bewoners b.v. in Tienhuizen op te zoeken. Overigens Ingrid deBondt heeft dat wel gedaan.
  Als VVD66 uit de Stevenshof sinds 2010 alleen meer stemmen heeft gekregen betekent juist dat je de stemmers in de Stevenhsof zou moeten opzoeken en transparant voorlichten. Maar dat ontbreekt bij de machtspartij VVD66! De stemmen zijn binnen en business as usual is weer de norm van de dag!

 28. @Henk – de opkomst in 2010 in de Stevenshof was 49,5%, in 2014 50,4%. Ongeveer hetzelfde dus, en ook niet heel veel anders dan elders in de stad. In de verkiezingsuitslag is geen enkele impact van de Rijnlandroute zichtbaar, ook niet in de opkomst. Eerlijk gezegd had ik toch ook wel enig effect verwacht, maar het is er gewoon niet. En ik herhaal – er is geen dubbele agenda, of iets dat burgers wordt onthouden. Leiden wil de RLR graag, is nodig voor de bereikbaarheid, dat vinden veel mensen gewoon echt. Achter mijn stem voor van destijds zit in elk geval niets anders dan dat ik dat gewoon zo vond en vind.

 29. een Leids burger op

  Ok, even off-topic dan:
  Toch altijd weer leuk om te zien dat (ex-)politici de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen (in dit geval in de Stevenshof) menen te moeten toeschrijven aan hun standpunt m.b.t. de ZnB-variant van de Rijnlandroute aldaar. Zóu008Fu008F simpel ligt dat, mijns inziens, nu ook weer niet.

  Nog afgezien van het feit dat het opkomstpercentage te wensen overlaat spelen meer factoren een rol. Bewoners (ook van de Stevenshof) konden in principe overal(binnen Leiden) stemmen. Maar laten we er voor het gemak even vanuitgaan dat die in meerderheid in hun eigen district zouden hebben gestemd.

  http://www.leidenincijfers.nl/onderzoeksbank/6649-
  2014-05b%20Leiden%20verkiezing
  %20GR%202014%20-%20definitieve%20uitslagen.pdf

  De feiten: 1.D66 is in die wijk inderdaad de grootste geworden, gevolgd door dan:2.PvdA,3.LL(verrassend), en dan pas op 4 de SP.

  De PvdA (de op één na grootste partij daar) was vlak voor de verkiezingen nu juist voor de CA-variant van de Rijnlandroute.

  Verder zijn voor het stemgedrag natuurlijk ook andere zaken van belang dan alleen die Rijnlandroute. Wat precies de motieven van de stemmer aldaar zijn geweest is niet duidelijk.

  Conclusie: Uit de uitslag van de verkiezingen in de Stevenshof kan niet zomaar worden geconcludeerd dat de bewoners daar in meerderheid voorstanders van de (ZnB-variant van de) Rijnlandroute zouden zijn.

  Maar de (afgedwongen) "keuze" voor ZnB is gemaakt.

 30. @Een Leids Burger: nee dat concludeer ik ook niet, ik zeg alleen dat er geen effect zichtbaar is. De uitslagen in de Stevenshof laten geen effect linksom of rechtsom zien als je de uitslag van 2010 met die van 2014 vergelijkt. Het hele gebeuren met Benno L zie je wel terug in de winst van LL bij een van de stembureaus, maar ik kan er niks mbt de RLR in ontwaren.

 31. @ Leids burger Touché. Laten we dit soort (ex) politici maar niet meer op de blauwe ogen vertrouwen… die tijd is voorbij….

 32. @Hubert: je spreekt steeds over ‘wij’ als jij jezelf bedoelt.

  Zowel Leidse als provinciale politici (en gedeputeerden en wethouders) zijn regelmatig in de Stevenshof, Voorschoten en Tienhoven geweest. Hoezo koudwatervrees? Ingrid de Bondt is steeds met open vizier de dialoog cq confrontatie aangegaan met de tegenstanders van de Rijnlandroute.

  Ook heb je geen zicht op de bestuurlijke processen. Het is niet de gemeente Leiden die bij een dergelijk provinciaal project onteigeningsprocedures in gang moet zetten of betrokkenen daarover moet informeren. Je conclusie dat Leidse politici onbetrouwbaar zijn om dat ze daar geen informatie hebben verstrekt, is nergens op gebaseerd. Het is a) niet aan politici om daarover mededelingen aan betrokkenen te doen en b) een dergelijke juridische afhandeling staat sowieso volledig los van het raadswerk.
  De procedures rond onteigening zijn bij wet vastgelegd. Daarnaast stelt niet de gemeente Leiden of de Leidse gemeenteraad maar de provincie het tracé vast.

  Verdiep je verder eens in de vuistdikke rapporten die zijn opgesteld. De conclusies liegen er niet om.
  Ach, internet staat vol met complottheorieën, maar leg mij eens uit waarom partijen als VVD, SP, CDA en D66 (en tot voor nog maar een paar jaar geleden ook PvdA) uiteindelijk na het afwegen van voor- en nadelen voor ZnB hebben gekozen?
  Je kunt wel elke keer als er iets wordt uitgevoerd waarmee je het niet eens bent afdoen als ‘arrogante (liberale) machtspolitiek’, maar dat beschouw ik als obligaat gescheld van een slecht verliezer. Ik denk dat Robert Strijk meer bewoners in de Stevenshof heeft gesproken dan jij, en – vooral – dat Strijk ook meer dan jij erin is geslaagd om de Stevenshofbewoners van zijn argumenten te overtuigen.

  @Henk: de Rijnlandroute/ZnB heeft geen enkel negatief effect op de leefbaarheid in de Stevenshof of de gezondheid van de bewoners. Je vecht tegen windmolens die jezelf bij elkaar hebt gefantaseerd.
  En ja, je kunt blijven beweren dat het verkeersaanbod op de Churchilllaan gelijk blijft aan dat van 2012, maar gelet op de verwachte verkeersaanwas vanuit Valkenburg en de Bollenstreek is dat al een hele winst, al is het maar omdat de dagelijkse filevorming op dit moment vele malen erger is dan in 2012. Dus veel dank voor je argument om maar zo snel mogelijk de Rijnlandroute aan te leggen!
  Stel je voor dat al het verkeer dat straks vanuit de nieuwbouwlocaties bij Valkenburg, Rijnsburg, Katwijk en verder langs de kust ook over de N206 was gegaan bij gebrek aan alternatief: het was hier op een gezondheidsramp uitgelopen met nadelige effecten voor vele woonwijken. Voor de Leidse gezondheid is het veel beter dat al dit verkeer op redelijke tot royale afstand van de buitenste bewoning van Leiden om de stad heen wordt gevoerd.
  Wat mij betreft wordt er ook een convenant met Flora Rijnsburg gesloten, waarin de transporteurs zich verplichten om geen internationale transporten via N206 te laten gaan. Dat scheelt al een hele hoop lawaai in de ochtenduren. Ook dat zou pure winst voor de omwonenden zijn. Welke Leidse partij neemt hierin het voortouw?

  In combinatie van de RLR met de aanpassingen bij de Trekvlietbrug verwacht ik een (veel!) betere doorstroming. De Morsweg in Transvaal 1 staat dagelijks meer dan anderhalf uur vast van spoorviaduct tot aan Haagweg. Het gevolg is de laatste jaren duidelijk zichtbaar: een sterk verloederende wijk.
  Dáárom moet de Rijnlandroute er zo snel mogelijk komen. Als dankzij RLR de doorstroming op de Churchilllaan ook maar iets verbetert, heeft dat een direct positief effect op de situatie in Transvaal 1 en Leiden zuid-west. Het is fijn dat de Leidse raadsleden door alle stemmingmakerij heen hebben gekeken naar het belang van de stad, en het weerzinwekkende, demagogische en luidruchtige nimby-gedrag van uiteindelijk een zeer kleine minderheid van Stevenshofbewoners naast zich neer hebben weten te leggen. En de kiezer heeft hen daarvoor rijkelijk beloond. Ook in de Stevenshof zelf. Ook in de Stevenshof is een royale meerderheid pro-ZnB!

 33. Eric vtg: zoals bovengenoemde schrijvers al aangaven: uw kennis is belabberd, uit de duim gezogen en gebaseerd op achterhaalde feiten. Verder heeft u de behoefte uw eigen gelijk te halen met een eindeloze opsomming van feiten die het daglicht niet verdragen. Eigenlijk een beetje zielig, misschien moet Chris het aantal woorden per inspreker maar eens flink beperken. Scheelt een hoop ergernis.
  Overigens alle respect voor de politici en andere insprekers die deze draad van zinvoller commentaar voorzien!

 34. Wat betreft de fasering van het project:

  Nu bekend is hoe de nieuwe dubbele Lammebrug eruit gaat zien is er geen reden meer om met de aanleg daarvan te wachten. Tijdens de aanleg van het eerste deel blijft bovendien de oude brug nog in gebruik. De oost-west-verbinding wordt dus geen moment onderbroken. Er is dus geen enkele reden meer waarom de provincie eerst de verbinding A4-A44 zou moeten aanleggen.

  Dus: eerst Lammebrug aanpassen en daarna verkeerstellingen uitvoeren en opnieuw beoordelen of de verbinding A4-A44 nog wel nodig is. Mijns inziens had dit een voorwaarde moeten voor de enorme rijksbijdrage aan dit project.

  Maar de provincie zal vast wel een reden bedenken om te starten met de verbinding A4-A44.

 35. Wat betreft stemgedrag:

  Landelijke factoren spelen idd een grote rol. Evenals de onderbuik (moskee, Benno L). Het is triest dat veel mensen zich niet verdiepen in lokale en regionale zaken zoals infrastructuur en dure garages.
  Bij de statenverkiezingen in 2015 zal dat dus ook zo zijn. De provincie is bovendien veel te groot en de kiezer in andere delen van de provincie heeft geen boodschap aan de RLR.

 36. Vrienden Oostvlietpolder op

  @frankieboy De fasering was lange tijd voor de provincie een onbespreekbaar punt. De Lamme- en Trekvlietburg en het Lammenschansplein zouden pas als laatste worden aangepakt.

  Tijdens één van de vele bijeenkomsten is er door de provincie echter aangegeven dat toch ook de mogelijkheid bestaat om eerst de de bruggen en het Lammenschansplein te reconstrueren. Iets waar onze vereniging altijd al op heeft aangedrongen namelijk om de bestaande infrastructuur te gebruiken, op te waarderen en dan eerst te bekijken wat daar de effecten van zijn.

  Er werd die avond door de provincie wel iets bij gezegd: Als we dat doen, dan mag dat door tegenstanders niet worden aangrepen om de aanleg van ZnB ter discussie te stellen. Een en ander blijft voor de provincie onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

  M.a.w. ook als zou blijken dat met de aanpassingen en verbeteringen van de bestaande infrastructuur en knelpunten de verkeersproblemen zouden zijn opgelost, dan nog gaat de provincie door met de aanleg van ZnB.

  Ons inziens een triest provinciaal verhaal, zeker in tijden van bezuinigingen.

 37. @Piet: kom eens met voorbeelden! En lees eens de onderliggende rapporten. En welke feiten zijn achterhaald? Voorbeelden!
  En welke feiten verdragen het daglicht niet? Je klinkt hier als een politburo-despoot.

 38. @Eric VTG Geen politburo despoot, maar psychisch begeleider. Maar ik ben bang dat ik niet meer kan helpen. Hopelijk begeeft een PC het hier en daar plots….:))

  @VVO, Frankieboy, inderdaad het is een prestige project. Doorgedrukt om geen gezichtsverlies te lijden. Voorbeelden te over…. HSL, Betuwelijn, 2e Maasvlakte??
  Erg triest!!

 39. @Piet: wat is er mis met Betuweroute en Tweede Maasvlakte? En als het HSL-traject straks wordt bediend door wél werkende treinen (de Fyra was een fiasco, de aanschaf ervan is niet doorgedrukt vanwege prestige, maar vanwege een penny wise, pound foolish-houding), zal ook dat een belangrijke aanwinst voor Nederland blijken te zijn.

  @Frankieboy: Je schrijft "Het is triest dat veel mensen zich niet verdiepen in lokale en regionale zaken zoals infrastructuur en dure garages."
  Waarop baseer je dat? Het is natuurlijk erg makkelijk om mensen die iets anders stemmen dan wat jouw voorkeur heeft, min of meer onwetendheid en desinteresse te verwijten.

  Gelet op de verbeten strijd rond ZnB, denk ik niet dat je dit standpunt overeind kunt houden. Veel mensen hebben naar volle overtuiging op een partij gestemd met duidelijke standpunten inzake ZnB en/of parkeergarages. Het lijkt me huizenhoog overeind staan, dat iedereen in de Stevenshof wist welke partijen pro- of anti-ZnB waren. De uitslag (PvdA relatief iets groter in de Stevenshof dan elders) wijst er op dat de tegenstanders meer dan elders in Leiden op anti-ZnB partijen hebben gestemd. Waarom valt het je zo moeilijk om te erkennen, dat de pro-ZnB partijen een overweldigende meerderheid hebben behaald, MISSCHIEN juist ook omdat de meeste Stevenshofbewoners geen problemen hebben met ZnB?
  Als in een woonwijk waar ruim 11.000 mensen wonen, er hooguit een 100-tal bij demonstraties opduiken, ben ik niet onder de indruk van het vermeende massale verzet. Gelet op de verbetenheid waarmee de anti-ZnB campagne is gevoerd, kan ik me ook niet voorstellen dat de overige 11.000 bewoners minder goed geïnformeerd zouden zijn over de pro’s en contra’s, dan de bezwaarmakers.

 40. @Vrienden OVP
  PZH doet alsof de financiering van de RLR rond is, maar
  over de betaalbaarheid van de RLR lopen de meningen uiteen:
  https://zuidholland.groenlinks.nl/node/112419
  Ook de kosten van toekomstig onderhoud zijn nog problematisch.

  PZH doet er dus verstandig aan om te faseren door eerst de nieuwe Lammebrug te bouwen en de Tjalmaweg te verbreden.
  Als komende jaren inderdaad blijkt dat de financiering een probleem is kan de verbinding A4-A44 alsnog worden uitgesteld of afgesteld.

  Als PZH start met de verbinding A4-A44 is die ‘escape’ er niet, want de Lammebrug moet hoe dan ook worden verbreed!

 41. Wat kosten betreft is de grote vraag hoe de RIF gemeenten dit project overleven. Neem nu het dorp als Voorschoten dat 25% van zijn jaarbegroting kwijt is aan de bijdrage voor de boortunnel en 3 ton per jaar voor de extra bijdrage aan het RIF tot 2022. Belastingverhoging?

 42. Dit is een slecht idee om de volgende redenen.
  Ten eerste is het nog de vraag of deze weg überhaupt rendabel wordt. Antwoord: mooi niet dus. De verwachtingen zijn gebaseerd op oude economische verwachtingen, die nooit zijn bijgesteld.
  Er wordt geld weggegooid in een bodemloze put
  Ten tweede is het allemaal niet transparant via de achterkamertjes gegaan van de politiek, wat in deze tijd zeer vaag is.
  Ten derde gaat dit ten koste van de leefbaarheid van wijken, zoals de Stevenshof en de Merenwijk, doordat mensen vlak naast een autoweg elke dag CO2 dampen moeten inademen. Hierdoor stijgt de luchtvervuiling tot boven de Europese normen. De levensverwachting van de bewoners gaat hiermee ook verder achteruit.
  Het leefgebied van verschillende soorten weidevogels wordt hiermee ook verziekt, inclusief het groene karakter van de polders. De biodiversiteit sterft hierdoor nog verder uit. Met andere woorden. Thanks for wrecking everything deputies 🙁

  Kortom. Dit prestigeproject maakt meer kapot dan goed is en als ze de hersens hadden gehad, dan hadden ze dit gelijk bij het grofvuil kunnen gooien.

 43. @Hubert:
  de financiele situatie van Voorschoten is idd niet best:

  http://www.voorschotenonline.nu/index.php?option=com_k2&view=item&id=29799:rekenkamercommissie-financiele-positie-voorschoten-verslechtert&Itemid=1065

  Die boortunnel hakt erin!
  Voor het onnergronds wegwerken van de hoogspanning bij Noord-Hofland is b.v. geen geld meer.

  @ AlO92:
  De economische verwachtingen voor NL en Europa zijn deze week neerwaarts bijgesteld.
  Die 2,7% groei halen we never nooit niet!
  Dat zijn cijfers van voor 2008.

 44. wander waterdrinker op

  Geheel eens met Frits dat de waanzin in Leiden heeft toegeslagen. Volgens Nieuwsuur van zaterdagavond j.l. (gaat dat zien via Programma Gemist: onthutsend…!) is Leiden met kop en schouders de nummer 1 bij het bezuinigingen op onderhoudsbegrotingen. Met 2,6 miljoen. Op zeer grote afstand gevolgd door Nijmegen (1,3 mln.), Venlo (0,8), Haarlem (0,7) en Kampen (0,6). Je zou het overigens dit jaar niet zeggen als je werkelijk overal in de stad de wegwerkzaamheden ziet. Reconstructie zal wel niet onder de onderhoudsbegroting vallen. Overigens een schande dat van de gemeente Leiden niemand in Nieuwsuur wilde of kon reageren…

  Wat overigens in de verkeersstudies hierboven opvalt, is dat niemand reageert op de plannen om het Transferium bij de A44 te verplaatsen naar Sassenheim. Dat dit transferium nú nog niet zo goed werkt, is jammer maar logisch. Er is nog te weinig aandacht voor geweest als mogelijkheid om het verkeer in de stad te ontlasten. Het kan echter wel van zeer groot belang zijn voor de Leidse verkeersplannen voor de toekomst, met een grotere pendelfunctie en als een van de twee nieuwe knooppunten van een nieuw HoLaBree-tracé met electrische hop-on-hop-off-pendelbussen door de binnenstad, naar het voorbeeld van grote steden elders in de wereld. Al dan niet met een veel grotere rol van het Stadsparkeerplan.

 45. wander waterdrinker op

  (zie ook artikel "Bussenplan Leidse binnenstad steeds concreter" elders op deze nieuwssite)

 46. maarten kersten op

  Goed idee van Waterdrinker, maar onder het door hem terecht genoemde artikel staan sinds vandaag ook een paar nieuwe of vernieuwde ideëen die zeker ook betekenisvol zouden kunnen zijn voor de ontlasting van de de Rijnlandroute. De transferia zijn dan ook van groot belang. Als dat transferium en de Mac bij de A44/hoek Plesmanlaan nu écht wegmoeten, verplaats ze dan naar het halflege Stationsplein aan de kant van de voormalige rotonde. Hier ís trouwens al een halfleeg bus-transferium !Je kunt de tunnelingang daar trouwens ook nog verder overdekken.. En voor particuliere transfer-auto’s: veel ruimte op de parkeerplaats achter de Aldi en de flats op het Stationsplein is permanent leeg en 3 van de 4 parkeerdekken van de naastgelegen Mors-parkeergarage ook ! Win-win-situaties volop dus…

 47. Voorschoten zou wel eens een artikel 12 gemeente kunnen worden. Een 9 miljoen bijdrage (25% van de begroting) en 300k jaarlijks voor de RIF bijdrage zijn niet voor de poes. Burg Staatsen en voormalige wh Freddy Blommen hebben zich in 2013 ernstig vergalopeerd met deze bijdrage. Ze trakteerden de bevolking op een bonbon in de Gouden Leeuw! De match van de Eeuw! Een mooie tunnel onder je grondgebied, de gemeente onder curatele en een fikse belastingverhoging voor de Voorschotenaar. En dan te bedenken dat Voorschoten geen enkel voordeel van die roetriool heeft!
  Vervolgens de spilzieke politieke grootdenkers in Leiden. Ze hebben geen geld om de eigen wegen te onderhouden? Wel 100 miljoen voor twee garage die dadelijk onbereikbaar zijn door gaten en hobbels in het aanvoerende wegennet? En een bijdrage van 25 miljoen aan de Rijnlandroete, geen echte sleutel om de bereikbaarheid van de Sleutelstad te verbeteren. Nog sterker de congestie rond het Lammerschansplein en de CL neemt ook met de rr alleen maar toe. Natuurlijk leest het college graag de gemanipuleerde rapporten van PZH om de prestiges van vooral de rechtse politieke lobbies te bevredigen.
  De hoorzitting bij PS op 5 en 7 november liet uit veel geledingen van de samenleving, behalve de gemeente en BV Leiden en Transport Lobby Nederland, horen dat het ook anders kan. Eerst de knelpunten oplossen dan monitoren en dan eventueel verder gaan. De kans op die laatste is erg klein. Verkeersgroei neemt af en de zielige economische groei onder 1% wordt in stand gehouden door massieve geldinjecties van de centrale banken. Rijnlandroute, een ondoordachte investering! Politiek gebruik nu eindelijk eens je academische grijze massa!

 48. maarten kersten op

  @Hubert
  Pijnlijk inderdaad voor Voorschoten en ja, het is bekend dat de verkeersdruk gaat afnemen en de RR dus een dubieuze investering is, maar om dan te verwachten dat de politiek haar "academische grijze massa" gaat gebruiken…?? Het is inderdaad een academische vraag of de politiek wel grijze massa hééft…!

  Bijvoorbeeld: waarom waren de gemeente Leiden en de BV Leiden niet op die toch wel cruciale provinciale hoorzitting? Hebben zij ook "grijze oren" (vuil,verstopt) en willen/kunnen zij geen nieuwe ideëen horen?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline