RijnlandRoute krijgt definitief langere tunnel

4

Met een langere tunnel, een verdiepte aanleg langs de Katwijkse woonwijk Duinzicht en vaste in plaats van beweegbare tunnels in de A44 en de Tjalmaweg heeft de provincie er alles aan gedaan om de RijnlandRoute zo goed mogelijk in te passen. Daarvan is VVD-gedeputeerde Ingrid de Bondt overtuigd. Om de pijn iets te verlichten voor mensen die door de weg moeten verhuizen, koopt de provincie nu al woningen op die gesloopt moeten worden. Normaal gesproken zou dat pas later in het proces aan de orde komen.

Audiofragment: Gedeputeerde Ingrid de Bondt over de inpassing van de RijnlandRoute tussen Katwijk en de A4.

Door twee beweegbare bruggen in het trace niet te vervangen voor exemplaren die open kunnen, maar door vaste bruggen bespaart de provincie op termijn 47.000.000 euro. [Zie ook: /nieuws/archief/2013/11/regio-holland-rijnland-en-provincie-tekenen-overeenkomst-bijdrage-rijnlandroute] Zowel de aanleg als het onderhoud zijn namelijk veel goedkoper en bijkomend voordeel is dat een vaste brug veel minder geluid maakt als de auto’s eroverheen razen. Met de besparingen die hier en op andere punten worden behaald, kunnen er extra wensen in vervulling gaan.

Zo wordt de RijnlandRoute over een stuk van 700 meter verdiept aangelegd ter hoogte van de Katwijkse woonwijk Duinzicht. De Tjalmaweg loopt daar nu op -0,8 meter langs, dat wordt straks – 2,0 meter. De geluidsschermen die sowieso langs de wijk geplaatst worden, kunnen daardoor minder hoog uitvallen.

Dat de tunnel onder Voorschoten een stuk langer zou worden, kon Sleutelstad twee weken geleden al melden toen medewerkers van de gedeputeerde de laatste stand van zaken doornamen met onwonenden. Nu heeft het provinciebestuur de plannen formeel bekrachtigd en wordt de tunnel in de Oostvlietpolder inderdaad 80 meter langer. Ook in de Stevenshof blijft de nieuwe snelweg langer onder de grond. Daar komt de tunnelmond 200 meter verderop. Zover mogelijk van de huizen. In totaal wordt de tunnel nu 2,56 kilometer lang.

Technisch kan de tunnel in de Oostvlietpolder niet meer langer dan hij nu in het ontwerp-inpassingsplan is opgenomen. Dat heeft te maken met de fly-overs waarmee de weg wordt aangesloten op de A4. In de Stevenshof is alleen geld de bottleneck voor een veel langere tunnel. Als de financiën geen rol zouden spelen kan de tunnel daar nog wel 400 meter langer worden, gaf De Bondt vanmiddag toe. Daarvoor is geen geld.

De extra miljoenen (10) die D66 Leiden als verkiezingsbelofte deed, helpen daar ook niks aan. Die slaan bij wijze van spreke nog geen deuk in een pakje boter. Tunnels aanleggen is erg kostbaar en voor tien miljoen extra heb je het over meters. D66 Leiden wil het geld overigens vooral in zetten in een nóg diepere ligging van de tunnelbak waar de weg in de Stevenshof doorheen loopt als hij eenmaal de tunnel uit is. De Bondt heeft nog niks gehoord uit Leiden en wil eerst afwachten of er inderdaad een extra bijdrage komt van de gemeente, voor ze inhoudelijk wil reageren.

De RijnlandRoute gaat de A44 met de A44 verbinden en loopt dan door naar Katwijk. Onder Voorschoten loopt de nieuwe snelweg door een boortunnel. De Leidse buurgemeente gaat de weg dan ook niet horen, zien of ruiken. Eerder doopte Voorschoten zich daarom uit pure vreugde om tot Boorschoten. Eind van het jaar wil de provincie het inpassingsbesluit voor de RijnlandRoute nemen. Daarna wordt gerekend op een vertraging van ongeveer een half jaar door allerlei procedures die tegenstanders zullen aanspannen bij de Raad van State. Vervolgens kan medio 2015 de schep in de grond.

De bouwtijd is naar verwachting zo’n vier jaar. Daarna ligt er een nieuwe verbindingsweg van zo’n 14 kilometer. Die heeft dan 825.000.000 euro gekost. Exclusief b.t.w. Op dat budget heeft De Bondt nu nog een tekort van circa 13.000.000 euro. Die hoopt ze te vinden door meevallers en slimmigheden tijdens de bouw. Lukt dat allemaal niet, dan heeft ze een apart potje om tegenvallers op te vangen, maar eigenlijk wil De Bondt daar niet aankomen. Via de nieuwe weg rijden automobilisten straks in negen minuten van Katwijk naar de A4. Zonder die weg zou dat in 2020 een uur duren.

Op een punt kan er nog roet in het eten komen, geeft De Bondt toe. De provincie werkt voor alle infrastructurele projecten aan een beheerplan voor de komende 40 jaar. Dat geldt ook voor de RijnlandRoute. Over een week of zes weet De Bondt zeker of ze het geld voor onderhoud en exploitatie voor de weg heeft. Daarmee is 224.000.000 euro gemoeid; 5,6 miljoen per jaar.

Delen

4 reacties

 1. Vrienden Oostvlietpolder op

  INPASSINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN DRAMATISCH VOOR VLIETLAND EN DE OOSTVLIETPOLDER!

  Vandaag, woensdag 26 maart, heeft de provincie Zuid-Holland een persbericht verstuurd inzake het op 18 maart jl. door Gedeputeerde Staten genomen besluit over de inpassing van de Rijnlandroute. Uit dit persbericht blijkt dat de provincie vrijwel alle gedane toezeggingen om de Rijnlandroute goed in te passen ten behoeve van de Oostvlietpolder en het recreatiegebied Vlietland niet nakomt. Het enige positieve nieuws is dat de tunnel in de Oostvlietpolder iets langer zal worden, zo blijkt uit het persbericht. Ten opzichte van de totale lengte van de Rijnlandroute ter hoogte van Vlietland en de Oostvlietpolder zal deze verlenging echter verhoudingsgewijs klein zijn evenals het effect daarvan.

  In het persbericht staat verder dat er ‘een verhoogde tunnelwand’ komt ‘en lage aarden wallen’ die volgens de provincie ‘zorgen voor minder zicht- en geluidhinder en een mooiere inpassing in de polder’. De verhoogde tunnelwand en de lage aarden wallen worden echter niet hoger dan 1.40 meter, zo heeft de omgevingsmanager Rijnlandroute vanmiddag desgevraagd meegedeeld. In tegenstelling tot wat de provincie suggereert zijn de enigszins verhoogde tunnelwand en lage aarden wal niet bedoeld om geluid- en zichthinder tegen te gaan, maar vormen deze de voor de tunnel noodzakelijke kanteldijk om de tunnel te behoeden voor instromend water. Deze kanteldijk loopt daarnaast slechts langs een klein deel van de Rijnlandroute ter hoogte van Vlietland en de Oostvlietpolder en is ook daarom geen voorziening van enige betekenis om de te verwachten enorme overlast door verkeerslawaai, lelijk uitzicht, stank en fijnstof te voorkomen. Uit het persbericht blijkt dat men heeft besloten de as van de A4 richting Vlietland te verleggen, waardoor deze Rijksweg circa 40 meter dichter tegen recreatiegebied Vlietland aan komt te liggen. Hierdoor zal deze rijksweg zeer veel extra overlast gaan veroorzaken voor Vlietland met alle negatieve gevolgen van dien voor het gebruik en de toekomst van dit grootste watersport- en recreatiegebied van Zuid-Holland, waar jaarlijks meer dan een miljoen mensen komen.

  De direct bij de Oostvlietpolder en Vlietland betrokken partijen hebben de provincie eerder opgeroepen om een belangrijk deel van de circa 9 miljoen Euro die bespaard wordt door de voornoemde asverlegging te gebruiken voor maatregelen om de ergste overlast te voorkomen. Zo zou één van de (Prins Clausachtige) viaducten van 10 meter hoog kunnen worden vervangen door een onderdoorgang en de aanleg van voorzieningen die geluid-, zicht-, fijnstof- en stankoverlast kunnen tegengaan. Daarnaast hebben partijen die de belangen in de Oostvlietpolder en Vlietland behartigen de provincie verzocht om recreatiegebied Vlietland direct op de Rijnlandroute aan te sluiten. Dit onder meer om de Oostvlietpolder minder last te laten ondervinden van de toegangsweg naar Vlietland. Uit het vandaag ontvangen persbericht blijkt dat Gedeputeerde Staten al deze verzoeken compleet genegeerd heeft. Indien de provincie niet terugkomt op voornoemd besluit, dan zal dit dramatische gevolgen hebben voor Vlietland, de Oostvlietpolder en het onlangs met provinciaal geld aangelegde weidevogelgebied: ‘t Vogelhoff!

  Ondanks de door gedeputeerde Ingrid De Bondt eerder nadrukkelijk gedane toezeggingen aan Statenleden, inwoners van Zuid-Holland en direct betrokkenen dat zij ervoor zal zorgen om de Rijnlandroute “waanzinnig mooi” in te passen “ten behoeve van een zo aangenaam mogelijk verblijfsgebied voor recreanten” in Vlietland, blijkt daar tot nu toe bij de besluitvorming helaas helemaal niets van.

  De bij Vlietland en de Oostvlietpolder direct betrokken verenigingen, instellingen en bedrijven betreuren deze handelwijze van Gedeputeerde Staten zeer en gaan er van uit dat Provinciale Staten hier niet mee akkoord zullen gaan. Er mag verlangd worden van Gedeputeerde Staten dat men uitvoering geeft aan de vorig jaar door PS aangenomen motie waarin onder meer staat dat “Vlietland als recreatiegebied een essentiële rol vervult in de Randstad ten behoeve van de ontspanning en vrijetijdsbesteding voor een substantieel deel van de bevolking in het centrum van dit deel van de Provincie”. In deze motie wordt zeer nadrukkelijk de noodzaak genoemd voor het zoveel mogelijk voorkomen van overlast door verkeerslawaai, lelijk uitzicht etc.

 2. Wijkver.Wijkraad Stevenshof op

  Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof blijft strijden tegen aanleg van de Rijnlandroute door de polders en langs de Stevenshof.

  Het gekozen trace Zoeken naar Balans is geen goede oplossing voor het Leidse Bereikbaarheidsprobleem. Na aanleg van ZnB blijft de huidige route N206 nog steeds druk. Waarom ? Omdat 80% lokaal verkeer is.

  Naast het feit dat wij vinden dat Zoeken naar Balans een foute keuze is voor Leiden , maken wij ons veel zorgen over de gezondheid van de inwoners van de Stevenshof. Ondanks een iets langere tunnel wordt de hele wijk door de overheid getrakteerd op een golf van geluid en fijnstof. Straks wordt de A44 verdubbeld en onze rustige polder veranderd in een verdiepte snelweg met alle daarbij behorende gevolgen. Daarnaast maken wij ons ook zorgen over de bereikbaarheid van de Stevenshof.

  Wij roepen Provincie Zuid Holland en Gemeente Leiden op hun verantwoording te nemen.

  Laat de Stevenshof niet stikken!

  Wijkver. Wijkraad Stevenshof

 3. De woningen aan de rand van de Stevenshof zijn indertijd met forse kortingen verkocht vanwege de te verwachten aanleg van de N11, die toen nog op maaiveldniveau stond ingepland. Iedereen die in de Stevenshof ging wonen had kunnen weten dat de N11 er stond gepland.

  De leugens die hierboven staan zijn ziekmakender dan de onzin over een ‘golf van fijnstof’. Als op 20 meter afstand van de A13 aan de overigens steeds strengere normen van luchtkwaliteit wordt voldaan, zal dat bij de RijnlandRoute niet anders zijn. De bewoners in de Stevenshof langs het spoor, die er al jaren naar tevredenheid wonen, horen dagelijks meer geluid van de treinen dan de bewoners het dichtste bij ZnB van het autoverkeer zullen horen.
  Als je zo tegen een verbindingsweg tussen A4 en A44 bent, waarom ga je dan ergens wonen (waarbij honderden bewoners fikse kortingen hebben gekregen) waar die weg al jaren staat gepland?
  Het is goed dat de provincie en de gemeente hun verantwoordelijkheid hebben genomen.
  Wat er verder aan onzin staat over 80% lokaal verkeer is zo stuitend, dat deze wijkvereniging wat mij betreft zich dermate blameert dat het geen serieuze gesprekspartner voor wie dan ook kan zijn. Kijk naar de lange rijen tussen Haagsche Schouw die richting A4 of omgekeerd rijden (en deze middag stond het in beide richtingen weer helemaal vast op de N206). 80% Lokaal verkeer? Al die vrachtwagenkonvooien die hier dagelijks vanaf half vijf ’s ochtends voorbij denderen op de N206 voor 80% lokaal verkeer? Er is een heel groot probleem op de N206 en als door ZnB ook maar 10% van dat probleem kan worden opgelost, profiteren daar duizenden Leidenaren van.
  De aantasting van de polders vind ik overigens een triest gegeven.

 4. Wijkver.Wijkraad Stevenshof op

  @eric vtg Graag willen wij je wijzen op het feit dat alles wat wij genoemd hebben is gebaseerd op rapporten van de overheid.

  1) 80 % lokaal verkeer = afkomstig uit Leidse Verkeersonderzoeken. Op te vragen bij Gemeente dus!

  2)Aanleg N11 was eind jaren Negemtig afgevoerd van Rijkswegen plan.

  3) Fikse kortingen komt ons over als "framing" (Onzin dus)

  4) Er is nu al geluidsoverlast door A44 en die neemt alleen maar toe bij verbreding A44 en aanleg RLR.

  5) Normen voor fijnstof zijn helaas geen garanties dat je gezondheid niet gevaar loopt.

  Wat een triest gegeven is , is het feit dat wij op veel punten het met elkaar eens zijn. Duik svp in je eigen belang even dieper in de cijfers cq. dossiers. Veel succes!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline