Voorschoten stemt in met extra miljoenen voor boortunnel

6

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Voorschoten is afgelopen avond akkoord gegaan met een extra bijdrage van negen miljoen euro aan de RijnlandRoute. Daarmee is zekergesteld dat het dorp niet in twee delen wordt gesplitst door de nieuwe snelweg tussen de A4 en de A44. Die wordt nu namelijk niet aangelegd in een tunnelbak, maar in een geboorde tunnel die helemaal onder Voorschoten doorloopt. Er hoeven daardoor geen woningen of bedrijven te worden gesloopt. Alleen GroenLinks in Voorschoten blijft tegen de aanleg van de weg in welke vorm dan ook en stemde tegen.

In de Gouden Leeuw in Voorschoten werd maandagavond een extra raadsvergadering gehouden waarin de gemeenteraad van Voorschoten instemde met een extra bijdrage van negen miljoen voor een boortunnel onder het dorp. Aansluitend vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de inwoners. Burgemeester Staatsen en wethouder Blommers spraken de zaal toe. Vervolgens was er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Met een tunnel onder het dorp door was ook een woordgrapje geboren. Voorschoten werd voor even omgedoopt in Boorschoten.

Delen

6 reacties

 1. De Stevenshof is blij voor Voorschoten , maar nu moet Maaldrift / Oostvlietpolder / Zoeterwoude / Tienhuizen en de Stevenshof nog "gered"worden.

  Zie onderstaand persbericht !!

  De Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof (Leiden) heeft met gemengde gevoelens kennisgenomen van de berichtgeving over de boortunnel voor de Rijnlandroute. Wij begrijpen dat Voorschoten positief is. Voor hen zijn veel nadelen, maar niet alle, weggenomen. Echter dat de gemeente Leiden bij monde van wethouder Strijk al tevreden is met dit stukje inpassing is erg vreemd. Op Leids grondgebied heeft hij nog niets van de Leidse ambities waargemaakt. Wat voor goed resultaat heeft hij te melden voor de inwoners van de Stevenshof , Oostvlietpolder , Maaldrift , Ommedijkse weg (Leiden) en onze schaarse groene polders ? Zij zijn straks de dupe van dit onbegrijpelijke politieke proces, dat voor de burgers ondoorgrondelijk is. En de provincie gaat vooralsnog door met de leefbaarheid- en landschapververwoestende ZnB-optimaal variant door deze iets op te poetsen met dure lapmiddelen.
  Allereerst wordt nu over vergaande en dure varianten voor de Rijnlandroute gesproken terwijl nut en noodzaak voor een nieuwe verbinding nog steeds niet vaststaan. Zeer recent voegde de Commissie MER zich bij de steeds grotere groep organisaties en burgers die vindt dat de aannamen die de provincie heeft gehanteerd voor de verkeersgroei onrealistisch hoog zijn. Immers er wordt gerekend met het hoogste economische groeiscenario, terwijl er overduidelijke signalen zijn dat de economie niet langer groeit, de verkeersgroei tot stand is gekomen en de structurele bevolkingsontwikkeling een daling laat zien. Daarmee ontbreekt elke onderbouwing voor de gekozen variant ‘Zoeken naar Balans’ en elke rechtvaardiging voor de negatieve gevolgen daarvan voor mens en milieu. Het is veel realistischer en veel goedkoper om uit te gaan van een opwaardering van een bestaande route.
  Zelfs als blijkt dat er meer nodig is en boortunnels tot de reëel haalbare mogelijkheden kunnen worden gerekend, dan is de huidige voorkeur voor een boortunnelvariant voor het tracé van Zoeken naar Balans nergens op gebaseerd. Alle tot nu toe door anderen voorgestelde boortunnelvarianten (Korte Vliettracé, Spoortracé, Rembrandttunnel) zijn ofwel niet verder onderzocht, ofwel voortijdig afgewezen. De provincie hanteerde daarvoor de argumenten dat een boortunnel onaanvaardbare kosten en risico’s met zich mee zou brengen. Nu voor het Zoeken naar Balans-tracé wél een boortunnelvariant mogelijk blijkt, betekent dat dat de kosten en risico’s van boortunnels inmiddels door de provincie als beheersbaar en haalbaar worden gezien. Maar dat geldt dan ook voor eerder afgevallen varianten!
  Ondertussen blijkt uit de onderzoeken onomstotelijk dat die andere varianten structureel beter zullen presteren op milieueffecten (leefbaarheid, natuur, landschap, cultuurhistorie) dan enige variant van het Zoeken naar Balans-tracé. Immers de negatieve effecten treden niet uitsluitend op in Voorschoten, maar juist ook in de Oostvlietpolder en bij de Stevenshof. De Stevenshof krijgt al te maken met geluidsoverlast en slechte lucht van twee drukke auto(snel)wegen, verlies van uitzicht en recreatiemogelijkheden, en een slechtere bereikbaarheid, daarbovenop komt nu de extra uitstoot van vervuilde lucht uit de tunnelmond.
  Ook verkeerskundig zullen alternatieven als het Spoortracé, de Rembrandttunnel (of variaties daarop) beter presteren. Het zijn immers logische routes die de kortst mogelijke Oost-westverbinding realiseren tussen A4 en A44 zonder dat daarvoor extra knooppunten en ingewikkelde weefzones nodig zijn, zoals o.a. gedeeltelijke verbreding van de A44 met een uitbreiding van de brug over de Rijn. En omdat die dure ingrepen niet nodig zijn is er ook extra budget voor een langere tunnel. Er is dus alle aanleiding om niet alleen naar een boortunnel te kijken die het voorkeurstracé volgt, maar juist naar een boortunnel die de meest optimale verbinding vormt. Immers: een diepe boortunnel is niet gebonden aan een bovengronds tracé!

  Zelfs als dan alsnog blijkt dat alleen het Zoeken naar Balans-tracé haalbaar is, dan is het niet alleen noodzakelijk om voor een volwaardige inpassing bij Voorschoten te kiezen, maar juist ook bij de Stevenshof. Het is volstrekt onacceptabel om in Voorschoten een volledige ondertunneling te realiseren, terwijl ter hoogte van de Stevenshof een deels halfverdiepte, deels op maaiveld liggende inpassing wordt gekozen en er ook nog eens een omvangrijk knooppunt en een 2×4-baans autosnelweg direct naast de wijk komt te liggen.

  Wij roepen dan ook de provincie en gemeente Leiden op om niet langer als een blind paard achter de in juni gekozen voorkeursvariant aan te hollen, maar in plaats daarvan:

   Nut en noodzaak van de Rijnlandroute op basis van realistische verkeerscijfers te onderbouwen
   Vervolgens de keuze voor een voorkeursvariant opnieuw te doen, daarbij rekening houdend met de mogelijkheden van boortunnels
   Voor de gekozen variant over de gehele lengte van het tracé te kiezen voor een inpassing die volledig voldoet aan het criterium ‘niet horen, zien of ruiken’ en die volledig recht doet aan landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden

  Dat dat een mogelijk nieuwe vertraging betekent voor het project Rijnlandroute heeft de provincie geheel aan zichzelf te wijten. Immers, sinds 2008 zijn zowel de argumenten tegen de onrealistische verkeersgroei als mogelijke alternatieve tracés door belanghebbende burgers en organisaties aangedragen. De provincie kiest er desondanks steeds voor om vast te houden aan de eigen voorkeur. Echter voor een goede toekomstontwikkeling van het zo kwetsbare Rijnlandgebied geldt zonder meer: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

  Ter afsluiting :
  Op woensdag 21 november 2012 organiseert de Wijkraad in buurthuis Stevenshof een discussieavond met als gast Robert Strijk.

 2. Fietsende Leidenaar op

  Het volk wil altijd en overal kunnen autorijden, maar de overlast moeten anderen krijgen.

 3. Over de oplossing mag verschillend worden gedacht, maar de noodzaak van een aanpak van het verkeersinfarct tussen A4 en A44 lijkt me boven elke twijfel verheven. Henk Osinga voert hier een achterhoedegevecht.
  Wie langs de Lelylaan en Churchilllaan woont, wordt dagelijks geconfronteerd met de fileproblematiek. Kennelijk vindt Osinga dat de duizenden mensen die hier wonen deze aanhoudende overlast maar voor lief moeten blijven nemen.
  De gebrekkige ontsluiting die wordt veroorzaakt door de files op de N206 leidt weer tot files op Morsweg en Lammeschansweg. Er moet iets gebeuren waardoor de doorstroming tussen A4 en A44 verbeterd. Nog even en je staat van Korevaarstraat tot aan Lammeschansplein vast, zoals je nu al vaak vaststaat tussen de Boekhorst en aansluiting A4.
  Misschien is het een oplossing als er een tunnel onder de gehele polder tussen spoor en A44 komt te liggen?

  Een oplossing waarbij verkeersoverlast van de ene naar de andere locatie wordt verplaatst, is – en dat ben ik met Osinga eens – geen oplossing. Ik gun het de bewoners van de Stevenshof van harte om niet dagelijks de urenlange overlast te ervaren die vele bewoners langs de Churchilllaan/Lelylaan, de Boekhorst en Transvaal III ondervinden. Maak de tunnel een paar honderd meter langer, en vrijwel de gehele Stevenshof wordt ontzien. Misschien dat de kosten per strekkende meter er nog iets lager door worden.

  @Fietsende Leidenaar: terechte constatering. Laat er dan maar een oplossing komen waarvan zo min mogelijk mensen last hebben. Ondertunnelen!

 4. Zielig die VVD kliek. Zogenaamd samen met Leiden aan het strijden. Uiteindelijk krijgen zij hun zin door invloed van de Voorschotense Nepperus die even een hengeltje uitgooit bij grote vriend Halbe Zijlstra en diens vrouw (die een belangrijke positie in dit RijnlandRoute geheel heeft). De eigen belangen zijn veilig gesteld, en laat de rest dan maar de tering krijgen.
  Tijd dat Voorschoten geannexeerd wordt m.b.t. de <100.000 inwoners afspraken uit het Tweede Kamer akkoord.

 5. @Eric vtg

  Citaat uit zienswijze VOPIP en MER2.0 van Gemeente Leiden
  ( zie website Gemeente Leiden ) :

  "….. verkeersrapport dat onderdeel is van het MER 2e fase vallen de volgende zaken op: uit de bestudering van de verkeersberekeningen is gebleken dat de Churchilllaan druk blijft, en zelfs drukker lijkt te worden met de komst van de Rijnlandroute.
  Graag gaan wij met u in overleg hoe het verkeer over de Churchilllaan teruggedrongen kan worden. ….. "

  Let op Uw zaak als bewoners van het huidig trace !! Zoeken naar Balans lost niets op op de N206; CA had die potentie wel !! Gemeente Leiden weet dat !!! Na aanleg ZnB zit half Leiden in de verkeers- en fileoverlast !! Verdiep je in de materie van MER2:0 (achtergrondrapporten) en laten wij ons NIET tegen elkaar uitspelen door Gemeente en Provincie. Desgewenst kunnen wij een keer aan tafel om e.e.a. toe te lichten.

  Let op !! "Rijnlandroute / trace Zoeken naar Balans "is geen oplossing voor de Leidenaars.

 6. @Henk: de pest is dat er zoveel rapporten zijn, waarbij een van de uitkomsten is dat ZnB robuuster is dan het alternatief CA.
  Iedereen goochelt met cijfers en statistieken. Wie het ooit zei, weet ik niet, maar het gaat om ongeveer deze opmerking: ‘Vertrouw een statistiek pas als je weet hoe die is vervalst’.
  Daarnaast is de werkelijkheid vaak weerbartiger dan rekenmodellen. Elke nieuwe weg heeft tot nieuwe files geleid.
  Waarom zou de provincie overigens kiezen voor een slechtere oplossing? Uit de berekeningen waarop de provincie zich baseert, komt ZnB beter uit de bus dan CA.
  Voor de goede orde: ik ben voorstander van CA.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline