Provinciaal coalitieakkoord zonder RGL in de maak

17

Het ziet er naar uit dat Zuid-Holland inderdaad een coalitie krijgt van VVD, D66, CDA en SP. Die vier partijen onderhandelen sinds twee weken over het vormen van een nieuw provinciebestuur en zijn volgens bronnen binnen een aantal van die partijen al dicht bij een akkoord. De verwachting is dat aanstaande woensdag een concept-akkoord gepresenteerd kan worden. De achterban van de verschillende partijen moet er vervolgens mee instemmen voordat de formatieperiode definitief kan worden afgerond. Hoewel Zuid-Holland veel groter is dan onze regio, spelen Leidse issues naar verluidt een prominente rol in de onderhandelingen. Met name omdat een aantal grote infrastructurele onderwerpen (RijnGouweLijn, RijnlandRoute, Ringweg Oost) hier al jaren voor veel discussie zorgen. De RijnGouwelijn zou in het akkoord worden afgeserveerd.

D66 in Leiden heeft bij de raadsverkiezingen beloofd de lightrailverbinding door het centrum van Leiden tegen te zullen houden. Hoewel ook die partij na de verkiezingen moest erkennen dat de tram niet meer tegen te houden is, is de partij er heel veel aan gelegen de lokale verkiezingsbelofte alsnog in te lossen. Nu de economie tegenzit en er geen geld is om alle projecten op een goede manier uit te voeren, ziet D66 alsnog kans om de RGL te blokkeren. Er moet door dat gebrek aan middelen namelijk gekozen worden. De VVD, die als grootste partij uit de Statenverkiezingen kwam, gaf in de campagne al aan in zo’n geval te kiezen voor asfalt boven openbaar vervoer. De SP was nooit voorstander van de RijnGouwelijn en het CDA hecht vooral aan de RGL-West tussen Leiden en de kust.

Begin deze week stelde de Leidse VVD-minister Schultz 97 miljoen extra beschikbaar voor de bereikbaarheid in Zuid-Holland. De Provincie Zuid-Holland en samenwerkingsverband Holland Rijnland hadden vooral om een extra bijdrage voor de Rijnland Route gevraagd, maar de minister geeft Zuid-Holland nu de vrije hand. Het totale bedrag dat het rijk beschikbaar stelt voor de Rijnland Route, ruim 720 miljoen euro, is nu een zogenaamd ‘gebiedsbudget’ geworden. De provincie mag zelf bepalen waar het geld aan wordt uitgegeven, zolang het maar tot een betere bereikbaarheid leidt. Daarmee is de deur ook in financiële zin opengezet om de RGL te schrappen. Minister Schultz deed er zelfs nog een schepje bovenop door in een brief aan de Tweede Kamer zelf al de suggestie te doen dat de RijnGouwelijn ook wel als busverbinding kan worden aangelegd.

In totaal is er nu ongeveer een miljard euro beschikbaar voor het OV in de regio. Als het nieuwe college van Gedeputeerde Staten daar nog wat bijdoet, komt ook de aanleg van andere varianten van de Rijnland Route binnen bereik. Op dit moment is alleen een gefaseerde aanleg mogelijk van de F-variant van het tracé ‘Zoeken naar Balans’ waarbij de nieuwe weg tussen Katwijk en de A4 langs de Stevenshof, via een tunnelbak door Voorschoten en een ‘bypass’ door de Oostvlietpolder loopt.

In de regio is veel steun voor de variant Churchill Avenue, maar alleen als die ongefaseerd wordt aangelegd. In dat geval loopt de weg ondergronds door een tunnel onder de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan. Die variant is volgens de onlangs afgeronde milieueffectrapportage 175 miljoen duurder dan de alternatieve tracés, maar scoort op andere vlakken wel beter. Het Team Churchill Avenue stelt dat in de mer foutieve berekeningen zijn gemaakt en er bovendien geen rekening is gehouden met een forse meeropbrengst van hun alternatief. Als dat wordt gecorrigeerd is het verschil nog ‘slechts’ 55 miljoen euro.

Delen

17 reacties

 1. jaap montagne op

  Zo zie je maar, je bent ergens voor, bakken geld al aan uitgegeven, en jaren later zijn er weer andere politieke partijen aan de macht die alles gewoon weer terug draaien. Wat een vreselijke geldverspilling. En maar iedere keer meer nuttel;oze belastingen en heffingen betalen voor al die politici die het blijkbaar allemaal weer beter weten. Laat gewoon die tram rijden door de stad, het isd nu wel welletjes geweest. De Breestraat is in snel tempo aan het verpauperen. Wat een vreselijke onkunde toch bij al die bestuurders.
  Bah, wat een land, wat een provincie, wat een stad. Altijd plannen maken, geld uitgeven, maar nooit gebeurt er wat.

 2. @Montange: die tram is juist een geldverslindend monster. Gooi er een tram doorheen, en het wordt nog slechter gesteld met de binnenstad, want de RGL gaat ten koste van zoveel OV-verbindingen dat er per saldo sowieso minder mensen per OV naar Leiden kunnen dan nu het geval is. Richt uw pijlen op de bureaucraten die de RGL er doorheen hebben proberen te rammen, en daarvoor inderdaad miljoenen hebben weggegooid! Overigens is een RGL tussen Leiden CS en de kust helemaal geen slecht idee.

 3. Gezond verstand lijkt eindelijk toch te gaan winnen!
  De Rijnlandroute wordt meteen goed aangelegd en de RGL lijkt nu toch echt geschrapt te worden.
  Asje van Dijk weet dat ook allemaal best wel, maar zit deze week toch nog een beetje in de ontkenningsfase. Het valt ook niet mee voor hem: geen industrie in de Oostvlietpolder, geen RGL en een Rijnlandroute die misschien niet zijn voorkeurstracé door Voorschoten volgt.

 4. Als ik het goed begrepen heb is er onvoldoende geld voor én de gewenste wegen én een aanzienlijk verbeterd openbaar vervoer (in welke vorm dan ook) in de regio, om over fietspaden maar te zwijgen. Het rijk bezuinigt op de ter beschikking te stellen (geoormerkte) middelen, op het gemeentefonds en op het provinciefonds. De minister heeft gezegd dat provincies en gemeenten er nu zelf maar moeten uit zien te komen en de prioriteiten moeten vaststellen voor het uitgeven van de te schaarse middelen. De VVD heeft liever zoveel mogelijk asfalt voor razende rijders, maar voor sommige andere partijen is het openbaar vervoer wellicht eerst aan de beurt. Er zal dus wel een raar compromis uit komen rollen, waarvan later wordt geconcludeerd dat het niet zo’n verstandig besluit was, in de categorie vlees nog vis en vooral heel mis.

 5. Het Orakel van de Burcht op

  Op het moment dat een provinciaal coalitieakkoord zonder RGL getekend wordt, zal in Leiden een spontaan stadsfeest uitbreken, welke de stad zal onderdompelen in een ongekend driedaags zuip- en eetfestijn.

  Bij de jaarlijkse herdenking van dit historische akkoord zullen nieuwe elementen aan de viering van dit heuglijke feit worden toegevoegd, zoals ‘de Kop van Asje’ en de Oostwestbaan.

 6. Komt het dan toch nog goed met Leiden??
  Het alsnog de nek om draaien van de RGL getuigd van grote wijsheid. Nu kiezen voor het (op termijn) alsnog aanhaken bij het HOV-systeem ten zuiden van Leiden is inderdaad veel beter. De RGL had ten koste gegaan van het overige openbaar vervoer; lees de commentaren van Rover. NU beginnen met het ontsluiten van Valkenburg en dan langzaam uitbouwen naar het zuiden en de kust. Goed!
  De Rijnlandroute buitenom is ook goed. Het enkele feit dat de Churchillavenue een burgerinitiatief is, maakt het nog geen goed plan. Sommige politici lijken in die zin de noodzakelijke distantie niet kunnen opbrengen. De Churchillavenue haalt een heel deel van Leiden overhoop en draagt te veel risico’s in zich. Denk dan aan 150 tot 250 miljoen aan overschrijdingsrisico’s. Dat de betalende provincie alleen om dat feit al moet passen is logisch.

 7. Piet Schuur op

  @Stan.
  Rijnlandroute kan niet meer buitenom, daar liggen al wijken van Voorschoten.
  De CA moet niet gekozen worden omdat het een burgerinitiatief is, maar omdat de MER aangeeft dat het de beste oplossing biedt.
  Overlast en risico bij aanleg geven alle varianten.
  Wat meer telt is het eindresultaat:
  -Buitenom: nieuwe overlast in Vo0rschoten, langs Vlietlanden, Stevenshof en Valkenburgse Meer en blijvende overlast op Churchillaan;
  -CA: Voorschoten gespaard, groene route van plas tot plas, Churchill- en Lelylaan ontlast.
  MER is hierover heel duidelijk.
  Dus ?

 8. @Piet
  Ik verwacht geen objectiviteit van een Stevenshofbewoner; dat hoeft ook niet als je belanghebbende bent. Maar de MER op deze manier uitleggen is echt te ver van de waarheid. Je hebt gelijk, de CA spaart het landschap. Maar de CA leidt een complete snelweg door de stad, met een dakje er op (op delen) of niet. Kijk voor de gevolgen daarvan maar vanavond maar naar Zembla op Nederland 2 op TV.

 9. Piet Schuur op

  @Stan
  MER wel gelezen ?
  CA (pagina 34):De variant Churchill Avenue (hierna: CA) bestaat uit een volledige ondertunneling van de
  Churchilllaan en van de Dr. Lelylaan in Leiden.
  Na de ondertunneling rijden in de tunnel 55.000 auto’s ondergronds en er bovenop op maaiveld nog 4300 auto’s per dag over de CHurchillaan (zie pag 44).
  Dus heel wat anders dan de huidige bijna-snelweg door de stad en na aanleg van Zoeken naar Balans(ZnB) 21.000.
  Dat dakje van je wordt overigens juist genoemd bij ZnB in het tracé-deel in Voorschoten ….

  Ach, volgens mij heeft objectiviteit meer met feitenkennis te maken dan met een woonadres. En een belanghebbende moet zeker geen feiten verdraaien.
  Hoe ben jij betrokken bij de RijnlandRoute ?

 10. @Stan,

  Zembla was duidelijk in deze. Een tunnel door de stad is de beste oplossing maar je moet de tunnelmonden wel extra aandacht geven in verband met de volksgezondheid. Volgens mij wil de werkgroep van de ChurchillAvenue filters bij de tunnelmonden om het fijnstof op te vangen. De vraag is of de overheid bereid is er voor de gezond van de bevolking te zijn of economische belangen laat prevaleren.

 11. Inderdaad is de Churchill Avenue de beste oplossing, voor zowel Leiden als Voorschoten. Het schrappen van de RGL maakt de kans alleen maar groter dat gekozen wordt voor deze variant.
  Dus het mes snijdt hier aan 2 kanten: de kans op de beste variant voor de Rijnlandroute neemt toe en we zijn van die nutteloze RGL af.

  Het team van de Churchill Avenue laat op hun site bovendien zien dat de MER nog wat fouten bevat, waardoor hun variant niet 175 miljoen maar 55 miljoen euro duurder is.

  Ik heb goede hoop dat gezond verstand en feiten nu eindelijk eens winnen van de prestigeprojecten en het gedram van Asje van Dijk.

 12. Laatst fietste ik nog door de Breestraat, tenminste voor zover dat lukte. Links en rechts ingehaald door bussen. Levensgevaarlijke situaties, maar laten we de RGL vooral vervangen voor nog meer bussen, dan wordt het er in Leiden vast veel leefbaarder op.

  Hetzelfde voor de Rijnlandroute. Het team van Churchill Avenue is alleen maar geïnteresseerd in het zo ver mogelijk weghouden van de Rijnlandroute van de Stevenshof. Ik woon zelf langs de N206 en het staat er elke dag muurvast. Zeker als er problemen zijn op de A44 en de A4 of het is lekker weer, dan kun je niet eens fatsoenlijk je eigen huis bereiken.

  De enorme overlast die de aanleg van Churchill Avenue met zich mee gaat brengen voor omwonenden van de N206 en inwoners van Leiden doet blijkbaar niet ter zake, want alleen het eindresultaat telt.

  Maar goed, het team Churchill Avenue rekent de meerkosten wel weer recht en lobbyt zich suf. Gelukkig zijn we er nu achter dat het allemaal niet draait om leefbaarheid en de echte verkeersproblematiek, maar alleen om eigenbelang en geld. Het ‘Not in my backyard’-principe viert weer eens hoogtij.

 13. Ton de Bruijn op

  Gemaakt dus:

  Voor een verbinding tussen oost en west

  Voor een betere inpassing van de Rijnlandroute is € 100 miljoen extra beschikbaar. De coalitie kiest hierbij voor de variant Zoeken naar balans F-plus.
  Voor het oostelijk deel van de RijnGouwelijn kiest de coalitie voor een hoogwaardige verbinding via bestaand spoor. Het westelijk deel vanaf Leiden CS wordt gerealiseerd via een vertrambare busbaan.

 14. Piet Schuur op

  @wko
  Probleem van vele bussen door Breestraat is pas gekomen toen de marktenroute busvrij en de Breestraat autovrij moest worden.
  Hooigracht-Langegracht liep vol met auto’s, dus daar rijden nu geen bussen meer.
  Nu de RGL over bestaand spoor zal gaan hebben we de kans om in Leiden voor bussen, fietsen, bedienend verkeer en auto’s een beter netwerk dan het huidige te maken, dat economie en leefbaarheid dient.
  Dus de Churchill-en Lelyaan van de huidige overlast verlost en ruimte open en stil laat b.v voor een (e-)fietsroute van Noord-A-plas via Vlietlanden, over ecoduct bij A44 via Valkenburgse Meer naar Pan van Persijn. Dat sluit ook goed aan bij punt 3 uit het hoofdlijnenaccoord van GS :
  Natuur en recreatie
  · Voor het economisch vestigingsklimaat en het leefklimaat van de inwoners van Zuid-Holland is het
  van groot belang dat er voldoende recreatie en natuur in Zuid-Holland is.
  Zoeken naar balans -F doorkruist deze ambitie want die versjteert de hiervoor bestaande groen open polderruimte en zorgt niet voor afname van nerkeer op huidige route.
  CA past wel in dat leefbaarheidsplaatje. En zoals verwacht heeft wegenbouwer BAM al aangegeven dat de provincie de kosten ervan veel te hoog had aangegeven.
  Dit biedt wisselgeld om de F-(oute) alsnog te laten vallen.

 15. @wko: Churchill Avenue is voor de omwonenden van Churchilllaan juist de beste oplossing. Liever al dat doorgaande verkeer onder- dan bovengronds, en tegelijkertijd zorgen voor een goede ontsluting van centrum, de Diamant, Transvaal en lage Mors.
  De enorme overlast die u – en ik ook – dagelijks ervaart, is juist de reden bij uitstek om aan een oplossing te werken. Een Rijnland Route zoals de provincie wil, biedt geen oplossing.
  En wat is erger: een jaar lang last van bouwwerkzaamheden of de rest van uw leven in toenemende mate hinder van het verkeer (verwachte prognose: een toename van 40% in de komende jaren!) ondervinden. Als u wilt dat er iets ten goede verandert, lijkt het mij geen probleem om een jaartje bouwoverlast voor lief te nemen. Zo erg is dat toch niet? Kijk naar de Willem de Zwijgerlaan. Valt best mee, en bijkomend voordeel: die werkzaamheden dwingen het doorgaande verkeer sowieso om een andere route te kiezen!
  De primaire insteek van Team Churchill Avenue is helemaal niet a priori gericht op het weghouden van de RR bij de Stevenshof. Uitgaande van de bestaande problemen en de noodzaak om een verbeterde doorstroming tussen A4 en A44 te krijgen, is deze oplossing gevonden, die veruit de beste blijkt te zijn, en financieel gezien ook het meeste rendeert.
  Dat NIMBY-verwijt van u slaat nergens op, want ik woon pal naast de N206 bij de Churchillbrug, en horen en zien vergaat je. Zo rond vijf uur ’s ochtends dendert het vrachtverkeer hier langs. De Churchill Avenue zorgt ervoor, dat dit verkeer voortaan geruisloos voor de omwonenden in een tunnel z.s.m. van / naar A4 en A44 rijdt. Wat ik triest vindt, is dat u bevlogen bewoners van Leiden, die zich voor de Churchill Avenue inspannen (en lang niet allemaal in de Stevenshof wonen!), een beetje verdacht maakt. Waarom toch? Straks is Voorschoten verknald door die Rijnland Route, zitten ze langs de Stevenshof in het lawaai, en staat het verkeer op de N206 nog steeds muurvast, en is er de komende 60 jaar geen cent meer om wel die keihard noodzakelijke Churchill Avenue aan te leggen.
  En wat betreft de finstoffilters: natuurlijk zijn die belangrijk, maar nu zijn die er toch ook niet? Die files staan hier dagelijks op niveau maaiveld te ronken en te stinken. Komt er een tunnel, en begint iedereen opeens te zeuren over fijnstoffilters, terwijl de regelgeving op dit punt best streng is, en er niet aan hoeft te worden getwijfeld dat het netto resultaat na aaneg van de ondergrondse verbinding voor de omgeving een stuk beter zal zijn dan de huidige situatie. In dat opzicht ben ik het met wko eens: op sommige momenten is de leefbaarheid ver te zoeken. En juist daarom moet die Churchill Avenue er komen!

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline