Provinciebestuur kiest voor gefaseerde aanleg RijnlandRoute

14

“Het gefaseerde voorkeursalternatief Zoeken naar Balans (F) is de enige begaanbare en verantwoorde weg voor de RijnlandRoute gegeven het budget waar nu zicht op is.” Dat is de conclusie die het demissionaire college van Gedeputeerde Staten vandaag trekt na het vaststellen van het onderzoek naar de milieueffecten (MER) van drie tracéalternatieven voor de RijnlandRoute. Het tracé N11-West en de Churchill Avenue zijn volgens GS niet haalbaar met het huidige budget. Zoeken naar Balans (F) is de gefaseerde variant van de RijnlandRoute die vanaf Katwijk en Valkenburg loopt via de A44 richting Wassenaar en vervolgens om Leiden heen een aansluiting krijgt bij Voorschoten op de A4. “Dit college van GS wil het proces rondom de MER goed afronden,” zegt Asje van Dijk, als verantwoordelijk gedeputeerde. “Daarom we spreken geen voorkeur uit, maar een oordeel. Als je alles op een rij zet, is dit wat we het nieuwe college van GS willen meegeven. Het is het nieuwe provinciale bestuur dat uiteindelijk de beslissing neemt.”

In de MER zijn efffecten op het milieu en de verkeersafwikkeling, maakbaarheid, bouwoverlast, ruimtelijke-economische ontwikkelingen, risico’s en kosten onderzocht voor drie tracéalternatieven: N11-West, Zoeken naar Balans en Churchill Avenue. De eerste twee alternatieven lopen ten zuiden van Leiden; het laatste alternatief volgt het bestaande tracé door Leiden. Binnen de drie alternatieven zijn nog varianten onderzocht. De MER laat volgens het aftredende college van GS zien dat er niet direct goede of slechte alternatieven zijn. “Voor elk alternatief is wel wat te zeggen en elk alternatief kent interessante aanknopingspunten voor de oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek in de regio. Zoeken naar Balans scoort over de gehele linie licht positiever dan de andere alternatieven. Daarnaast leidt de aanleg van de Rijnlandroute via het tracé van Zoeken naar Balans tot een robuster wegennet rondom Leiden. De gefaseerde variant F van Zoeken naar Balans, maakt latere realisatie van het eindbeeld kansrijker.”

De betrokken regiogemeenten delen het oordeel van Gedeputeerde Staten over de keuze voor variant F van Zoeken naar Balans. Zo laat de provincie vandaag weten. Wel willen de regiogemeenten dat in de komende anderhalf jaar geprobeerd wordt om waar mogelijk nog tot verdere optimalisaties in het ontwerp te komen, die dan bij eventuele meevallers of extra geld gerealiseerd kunnen worden.

Gisteren werd bekend dat de minister van Infrastructuur en Milieu 97 miljoen euro extra bijdraagt aan de Rijnlandroute.

Delen

14 reacties

 1. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  "Geen voorkeur maar een oordeel" – kom nou toch. Een demissionair gedeputeerde moet zich beheersen als zijn tijd er op zit. Nu loopt hij zijn opvolger voor de voeten. Bepaald niet waardig en niet fatsoenlijk.

 2. Emile de Heer op

  Dit is inderdaad een tamelijk schaamteloze poging van het oude college van GS om over haar graf heen te regeren. De conclusies die uit de verschillende milieu effect rapportages te trekken zijn, moeten ze toch echt aan het nieuwe college en de nieuwe Staten over laten.

 3. Deze actie riek naar vooringenomenheid toch het 60 jaar oude plan er doorheen te drukken. Had die MER trouwens niet al klaar moeten zijn?

  Jammer dat dit soort besluiten alleen op basis van directe kosten gemaakt worden!

 4. Piet Schuur op

  MER is klaar. Op te halen op PZH-website via http://www.zuid-holland.nl/documentenverkenner.htm?Gr=Verkeer%20en%20vervoer&t1naam=Wegverkeer&t2naam=RijnlandRoute&t3naam=MER
  De variant ZnB-F die de oude gedeputeerde opdringt, is de goedkoopste variant. Hij zadelt in Leiden op met blijvende overlast op Lely- en Churchillaan plus nieuwe overlast langs de Stevenshof en in Voorschoten . Bovendien tast deze variant de de groene polders het meest aan.
  De CA komt zoals verwacht als meest milieuvriendelijk alternatief uit de bus. Maar gezondheid en leefbaarheid moeten het natuurlijk weer af leggen tegen een paar minuten eerder kunnen aansluiten bij de files bij Rotterdam, Schiphol of Utrecht.

 5. Ton de Bruijn op

  Je hoort het Asje van Dijk denken; "als we het zo doen met de Rijnlandroute houden we het meeste geld over voor de RGL". Genante vertoning, zeker voor een CDA gedeputeerde wiens partij bij de laatste verkiezingen is afgeslacht maar die met dit persbericht nog gewoon even wil doorregeren.

 6. In de MER is gebruik gemaakt van onjuiste gegevens om de Churchill Avenue veel duurder te laten uitkomen. Er is hier sprake van maximale manipulatie. Nadeel van de Rijnland Route is dat het niets doet aan de verkeersproblematiek binnen Leiden, en de overlast via Lelylaan/Churchilllaan niet oplost. Een gefaseerde aanleg is bovendien het domste en duurste. Ik ben het helemaal met Guido Terpstra eens: dit is onwaardig en onfatsoenlijk. Misschien wordt het tijd voor acties: een blokkade van de N206 tussen Lammenschans en Haagse Schouwweg? Vanochtend stond het hier overigens richting Katwijk weer helemaal vast op de Lelylaan. Met een te verwachten verkeerstoename van plus 40% in de komende jaren, heb je overigens geen blokkade nodig om het verkeer hier vast te zetten… Follow the money, en het wordt vanzelf duidelijk met welke bouwconsortia al vergaande afspraken zijn gemaakt.

 7. Het is jammer dat de overheid niet meer verantwoordelijkheid durft te nemen dan de markt zou nemen. Korte termijn besluiten nemen moet je aan de markt over laten. De ‘overheid’ moet hier juist opstaan en durven te staan voor de langere termijn visie op ruimtelijke ordening.
  Met een keuze voor de ZnBs (F) variant gaan we gewoon weer verder op hetzelfde pad van de afgelopen 20 jaar. Beetje extra asfalt, spreiding van woonlocaties, meer vervoersbewegingen, honderden huisjes met een parkeerplaats in de voortuin en een dichtgetegeld achtertuin, jeugd in nieuwbouwwijken zonder voorzieningen etc. Lang leve DE VISIE van het bestuur op de toekomst van een dichtbevolkt gebied.
  Dat de overheid zich niet beseft dat dit een doodlopende weg is dan is dat een treurige constatering.

 8. Lex Beverhuis op

  Is dit een poging om weer jarenlang niets te doen aan de moeizame verkeerssituatie in de regio? Het Churchill trace wel het meest milieuvriendelijk maar te duur, het andere goedkoper maar voor de bevolking niet acceptabel en dus rijp voor veel en lange procedures. Jammer want niets doen is geen oplossing. Het zou toch zo onderhand tijd worden dat de politiek eens gaat denken vanuit het verbeteren van ons leefklimaat en kiest voor haalbare oplossingen, ook al zijn die duurder.

 9. Peter Leijnse op

  Er is wel degelijk een langere termijnvisie op ruimtelijke ordening. De provincie heeft vorig jaar een nieuwe Provinciale Structuurvisie en Ruimtelijke Verordening opgesteld. Daarvoor is een uitgebreide maatschappelijke consultatie gehouden en hij is Statenbreed overgenomen.
  In die visie wordt duidelijk ingezet op duurzame oplossingen: versterking van economie en verbetering van bereikbaarheid, maar ook verdichting van steden, meervoudig ruimtegebruik, behoud van natuur en landschap.
  De nu gekozen variant F voldoet van alle in de MER-onderzochte varianten het minst aan deze doelstelling. Ook het eindbeeld van Zoeken naar Balans voldoet maar matig. Uiteraard voldoet Churchillavenue daar het beste aan.

  De ruimtelijke verordening regelt de bescherming van o.a. het provinciaal landschap, landgoederenbiotopen en het groene hart. De provincie dient zich uiteraard aan haar eigen structuurvisie en verordeningen te houden. Er bestaat een heel scala aan opties (ook financieel) tussen niets doen, alleen de ergste knelpunten aanpassen, een gefaseerde Churchillavenue en het ideale eindbeeld van een volledige Churchillavenue. Het huidige MER geeft daar in zijn geheel geen inzicht in. Dat is kwalijk.

 10. Ik vermoed dat sommige mensen reikwijdte en betekenis van een MER overschatten.

 11. Schulz heeft onlangs besloten de budgetten voor RGL en Rijnlandroute samen te voegen. Daardoor is een ongefaseerde en goed ingepaste aanleg van de gehele Rijnlandroute eindelijk binnen handbereik gekomen.
  Dat gaat uiteraard wel ten koste van de RGL.
  Maar een mens kan niet alles: dus liever één project goed afronden, dan twee halve projecten.
  Dat geldt niet voor Asje van Dijk: de enige reden om toch voor een gefaseerde Rijnlandroute te kiezen is voor hem het redden van de RGL, waar weinigen op zitten te wachten.
  Laatste stuiptrekking van een machtspoliticus die wil doorregeren na zijn graf.
  Ik hoop dat het nieuwe provinciebestuur korte metten mee maakt met dit ‘besluit’. Als het CDA-VVD-D66-SP wordt dan is alleen de CDA in die coalitie nog een echte RGL-voorstander. Maar gezien de verkiezingsuitslag moet het CDA zich maar een tijdje rustig houden.

 12. Een probleem is mogelijk dat er al bouwconsortia in de startblokken staan om de RGL aan te leggen! De opdrachten zijn allang verdeeld.
  Wel grappig dat er door het CDA wordt vastgehouden aan het oostelijke tracé, terwijl oplossingen in een betere bereikbaarheid en ontsluiting van het achterland vooral liggen in een verbetering van de NS-dienstregeling, terwijl richting kust de RGL wel voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken bij Valkenburg en Katwijk had kunnen zorgen. Het blijft raar: 99% over bestaand spoor, en voor het laatste procentje moet de RGL kwaadschiks door een binnenstad worden gepropt.

 13. Beste Eric Vtg,

  Asje van Dijk moet geen dingen beloven aan bouwconsortia die hij niet kan waarmaken! Dit is dus geheel zijn probleem.

  Je hebt gelijk dat RGL West eventueel wel nuttig kan zijn. De rest van de RGL is dat in elk geval niet.

 14. Piet Pekelharing op

  @frankieboy: U schrijft: "Asje van Dijk moet geen dingen beloven aan bouwconsortia die hij niet kan waarmaken! Dit is dus geheel zijn probleem."

  Was dit maar zo. Helaas, als hij als gedeputeerde een contract met een bouwbedrijf heeft getekend, is de provincie hieraan gebonden. Indien een nieuw provinciebestuur besluit af te zien van de aanleg van de RGL, is dit contractbruik. Dientengevolge is de provincie een schadevergoeding verschuldigd aan het bouwbedrijf.

  Met andere woorden: Asje was gedeputeerde, de belastingbetaler is de gedupeerde.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline