Raad akkoord met extra miljoenen Rijnlandroute

21

Zoals verwacht is de gemeenteraad gisteravond akkoord gegaan met een extra Leidse bijdrage van 20 miljoen euro aan de Rijnlandroute. Die weg moet de A44 en de A4 met elkaar gaan verbinden, maar het project kampt nog met grote tekorten. Provincie en regio Holland Rijnland hebben gezamenlijk 140 miljoen extra toegezegd. Het wachten is nu op extra geld van het rijk om de aanleg mogelijk te maken. Gedeputeerde Asje van Dijk hoopt op 200 miljoen extra van minister Melanie Schultz. Voor de nieuwe weg zijn nog twee varianten in beeld.

In de zogenaamde ‘F-variant’ loopt de verlengde N11-West langs de Stevenshof, door Voorschoten naar de A4. Daarbij gaat de weg ook door de Oostvlietpolder. De tweede variant is het burgerinitiatief Churchill Avenue (CA). Zie plattegrond. De weg gaat daarbij ondergronds over de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan lopen. Daardat voor beide tracés niet voldoende geld is, zijn de plannen uitgekleed en wordt de weg gefaseerd aangelegd, tenzij het rijk met voldoende extra geld over de brug komt voor een aanleg ineens.

Vrijwel alle partijen in Leiden staan positief tegenover de CA, maar nu al een keuze maken willen de meesten niet. Er loopt nog een milieuonderzoek, waarvan de resultaten in maart 2011 bekend worden. Dat wil een meerderheid in de raad afwachten. Een voorstel van de GroenLinks en de ChristenUnie om de Leidse bijdrage alleen beschikbaar te stellen voor de CA werd daarom niet aangenomen.

Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Guido Terpstra is dat een gemiste kans, omdat Leiden nu geen enkele invloed meer heeft op de tracékeuze, ook niet als er later voor de F-variant wordt gekozen. “We lopen nu het risico dat we 20 miljoen beschikbaar stellen voor en karrespoor langs de Stevenshof.” Fractievoorzitter Gerda van den Berg van de PvdA erkent dat Leiden er in de toekomst niet meer over kan beslissen, maar volgens haar kan Leiden wel degelijk invloed uitoefenen op die keuze door duidelijk stelling te nemen. Burgemeester Lenferink wees er op dat ook het bestuur van Holland Rijnland nog een apart besluit moet nemen over het beschikbaar stellen van de totale regionale bijdrage. Ook dan kan Leiden nog invloed uitoefenen.

De VVD is het felst tegen de CA gekand. Die partij spreekt van ‘een vierbaans snelweg door de stad die de Mors in tweeen splijt’. Raadslid Frederik Zevenbergen gelooft er niks van dat er extra geld van het rijk komt voor een ongefaseerde aanleg. “De overheid moet zelf ook 18 miljard bezuinigen.” En als de weg gefaseerd aangelegd wordt, denkt hij dat de tweede fase er nooit zal komen. Het schrikbeeld dat hij voor Leiden Zuid-West schetst omvat ontsierende geluidswallen en walmende tunnelmonden.

Delen

21 reacties

 1. Jammer dat de heer Zevenbergen, iedere keer maar weer geen blijk geeft van enige interesse in de materie. Het is lariekoek te stellen dat de CA de Mors zou splijten.

  Het standpunt van de VVD is mij inmiddels wel duidelijk. Men wil het liefst op dit moment helemaal geen geld besteden aan mobiliteit. Als partij die zegt voor mobiliteit te zijn kan je dat standpunt niet openlijk innemen. De positie die nu wordt ingenomen is voor de bühne om straks naar andere met het vingertje te kunnen wijzen.

 2. Schandalige geldsmijterij. Ik vrees dat ik met mijn mening dichter bij de VVD sta dan bij degenen voor wie geld kennelijk geen rol speelt.

 3. Geld en visie moet je natuurlijk wel aan elkaar koppelen. Zonder visie op het leven van de komende generaties is iedere euro er één te veel besteed.

 4. Beste E. Meijer; dagelijks zie ik de files voorbijtrekken over de Churchillbrug. Er zal toch een oplossing moeten komen, en voor een deel ben ik overtuigd van de meerwaarde van de Churchill Avenue, maar zie ik nog veel bezwaren voor het traject tussen de Rijn en de Plesmanlaan (vooral daar wordt de Mors gesplitst, maar als wordt gekozen om ook daar de RR geheel ondergronds te laten lopen, kunnen die bezwaren grotendeels worden weggenomen). Niets doen, lost ook niets op.
  Ter illustratie: onlangs moest ik een paar keer met spoed in Zoetermeer zijn Tussen 16.00 en 17.00 uur). Voordat ik de Lammeschansbrug op reed, waren er 1x ruim 20 minuten, 1x bijna 30 minuten en 1x ruim 40 minuten verstreken. Het is ook weleens gebeurd dat ik er een uurbheb gestaan (’s ochtends), en net toen ik richting brug wilde, ging die brug (in de spits!) open. Normaal gesproken doe je hier nog geen 10 minuten over vanuit de Mors.
  Rutger: vaak ben ik het met dhr. Zevenbergen oneens (RGL, Noordmandossier, Oostvlietpolder en Morspoortgarage, oh oh wat zit de VVD daar mis!), maar je kunt hem niet betichten van gebrek aan interesse, want ik heb ook bij eerdere dossiers meegemaakt dat hij ter plekke de zaak komt bekijken en zich verdiept in de argumenten.
  Zijn argument m.b.t. het splitsen van de Mors is helaas juist. Voor de bedenkers van de Rijnland Route ligt hier een taak om ervoor te zorgen dat de bewoners van de Bokhorst (de wijk tussen Plesmanlaan en Lelylaan) en iets verderop de flatbewoners van de Diamant niet worden opgescheept met een vierbaansweg zoals die bij de Stevenshof was komen te liggen. Het is wel erg wrang om dat wat je zelf niet wilt, dan maar bij een ander neer te leggen. Alsof de bewoners in deze wijken geen recht hebben om schone lucht te ademen. Als de CA in deze opzet doorgaat, komen daar 6 (!!!!!!) rijbanen bovengronds (dus 4 meer dan er nu liggen), zie ik op de tekeningen geen oplossingen voor de fietspaden, moet een busverbinding worden omgeleid, en is er een vreemde parallelweg nodig om via Vierlinghlaan richting Diamant te gaan.
  Dhr. Zevenbergen heeft groot gelijk dat hij daarmee niet instemt, en de overige raadsleden zouden er goed aan doen om zich ook daarover uit te spreken.
  Ik ben voor een deel overtuigd van de voordelen van de CA als RR, maar de nadelen die er wel degelijk zijn, moeten worden opgelost. Daarom ben ik blij met de opstelling van de heer Zevenbergen. Hij is m.i. wel overtuigd van de noodzaak van een verbeterde doorstroming tussen A4 en A44.

 5. Heel verstandig van onze gemeenteraad om een slag om de arm te houden waar het de Churchill Avenue-variant betreft. Want het plan klinkt schitterend maar is eigenlijk alleen maar succesvol bij integrale toepassing.
  Wanneer dat nl. niet gebeurt (lees: er te weinig geld is) komt er een tunnel onder de Churchillaan die ter hoogte van de kruising met de Haagweg omhoog komt. Dat wordt een kruising met een aanmerkelijk grotere verkeersintensiteit die die plek beslist niet aan kan. Bovendien wordt al dat verkeer over een te smalle Churchillbrug geperst en komt vervolgens op een te smalle Dr Lelylaan.
  En die verkeersintensiteit neemt fors toe. Want de Rijnlandroute is zonder meer belangrijk voor de ontsluiting van de nieuwe locatie op Valkenburg. Verkeer dat er nu nog niet is maar t.z.t. zijn weg zal zoeken over Stevenshofdreef, Haagweg, Haagse Schouwweg en Churchill Avenue.

  Churchillburg en Lelylaan zouden beiden dus moeten worden verbreed bij gedeeltelijke uitvoering van het project. Maar ook het spoorwegviaduct en voetgangersbrug.
  Gevolg? De Mors gaat doorkruist worden door een dubbel zo grote verkeersader met de nodige, stank-, overlast tot gevolg. Overigens, de uitlaatgassen uit de CA-tunnel worden bovengronds afgevoerd. Daar zullen de omwonenden van de Churchillaan niet blij mee zijn.

  Of draait het uit op wat eenieder eigenlijk kan zien aankomen? Een ondergrondse CA en de rest tot in lengte van jaren laten voor wat het is, omdat er geen geld is? Of dat het niet verantwoord wordt geacht vanwege de gedane investeringen t.b.v. verbreding?

  Kortom, lof voor de bedenkers van de CA-variant; maar de praktijk zal, zoals zo vaak, weerbarstiger zijn dan de theorie.
  En het gevaar is groot dat een paar Leidse wijken worden getrakteerd op de nadelige effecten van een forse, regionale, verkeerstoename.

 6. Team Churchill Avenue op

  Laat duidelijk zijn dat onze inzet is om tussen de Plesmanlaan en het Rijn-Schiekanaal een verbetering van de verkeers- en leefbaarheidssituatie te maken. Voor iedereen. Dat is het doel van de complete CA variant.

  De faseringskeuze die nu ook wordt onderzocht, heeft niet onze voorkeur. Onze voorkeur blijft aanleg in één keer van de gehele CA. Alle RijnlandRoute varianten zijn gewoonweg niet goed te faseren. Een project als de RijnlandRoute moet je in één keer goed doen, anders werkt de totale keten niet. Als er te weinig geld beschikbaar is; kunnen we ook geen fatsoenlijke weg buitenom (N11-west) aanleggen.

  h. boting: bij de gefaseerde CA variant wordt de kruising Haagweg robuuster gemaakt (2 linksafbewegingen eraf + extra opstelstroken), wordt de Churchillbrug 2×2 door een nieuwe fietsbrug en wordt de Dr. Lelylaan met 2×2 rijstroken ingericht. Fietstunnel blijven bestaan alsook de buscorridor. Aansluitingen met de wijken worden halve aansluitingen.

  vriendelijke groet v/d CA team

 7. Die splitsing van de Mors is er nu ook al. De enige verbinding met de auto is Vierlinghlaan naar Opaallaan. Tussen Vierlinghlaan en Haagweg liggen al geluidswallen. Een heel erg valide argument lijkt die splitsing mij niet. Overigens, al zou een mogelijke splitsing al een argument zijn dan kan je niet je ogen sluiten voor de impact op Voorschoten waar de wijk Noord-Hofland compleet van de rest van Voorschoten afgesneden zou worden.

 8. Niemand heeft kunnen lezen dat ik tegen de CA-route in zijn totaliteit ben. Waar ik wel faliekant tegen ben is dat gefaseerde gedoe. Want met alle respect voor Voorschoten, een dergelijke variant mag je Leiden, en dus een aantal dichtbevolkte Leidse wijken gewoon niet aandoen. Het is gewoonweg de keus tussen een fors deel door onbewoond òf in zijn geheel door, dichtbevolkt, bewoond gebied.

  Bovendien, wanneer je kiest voor de gedeeltelijke oplossing blijven de aangepaste Churchillbrug en de Lelylaan bottle-neck. En die geluidswallen, beste Rutger zullen grotendeels verdwijnen vanwege de verbreding.
  Wanneer wij met z’n allen daar een eensluidend standpunt over innemen zal de politiek het moeten volgen. Of anders maar af moeten zien van de locatie Valkenburg. Want door het ontbreken van een fatsoenlijke infrastructuur kan een dergelijke locatie nooit van de grond worden getild.

 9. Ik heb het idee dat de reactie,s van zeer oude en gepensioneerde lui afkomstig zijn.Denk eens nieuw,denk eens niet aan zeuren en probeer er nu eens niet tegen aan te trappen….Wij hebben deze weg hard nodig,het gaat zo niet langer,zie daat eens in opa,s

 10. Harry? De N11W of uberhaupt een betere verbinding tussen A44 en A4? Met dat laatste is iedereen het wel zo’n beetje eens, jong en oud.

  Terwijl de website over de Churhchill Avenue volgens mij open kaart speelt is het moeilijk om de laatste stand van zaken te zien van de N11W varianten A en F. Hierdoor zou het kunnen lijken zoals de N11W de maatstaf is waar de CA bij in de buurt probeert te komen.

  Wat ik zo direct kan vinden over de N11W is een presentatie van 22 september 2010 op de site van behoudrijnland.nl.

  Op sheet 14 staat een schets van hoe die N11W variant F eruit moet gaan zien. Misschien is het ook wel fair om naar dat plan te kijken om het CA plan op waarde te schatten.

  – De aansluiting bij de A4 is volgens mij niet uitvoerbaar vanwege een molen die daar staat.
  -De aansluiting op de A4 zorgt voor drie (!) op en afritten op de A4 binnen 2 kilometer. De A12 bij de aansluiting met de N11 is al een filegevoelig punt geworden door de aansluiting
  – De onderdoorgang bij de Vliet zorgt er op deze manier voor dat er definitief geen tweede aansluiting is op het Leidse wegennet. Dit was een harde voorwaarde voor Leiden.
  -Veel van route is 2×1 baans!
  -De open tunnelbak door Voorschoten blijkt inmiddels technisch niet haalbaar.
  – De route langs de Stevenshof is hooguit half verdiept met een lange geluidswal dwars door de polder.
  – Over de weteringen die door de polder lopen en noodzakelijk zijn voor de waterhuishouding wordt niet gerept. (Gaat de N11W daar overheen of onderdoor?)
  -Tussen Maaldrift en het Knooppunt moet de hele A44 verbreed worden (maximumsnelheid wordt ook verlaagd van 120km/u naar 100 km/u)
  – Afritten en opritten Leiden-Zuid verdwijnen waardoor inwoners van de Stevenshof die naar Wassenaar-Den Haag willen nu verplicht worden om via de Haagweg naar het knooppunt Leiden West te rijden om daar de A44 op te kunnen.

  Het zou met andere woorden minimaal zo moeten zijn dat in deze discussie over de bereikbaarheid de informatievoorziening over de N11W variant net zo transparant is.

 11. Vanuit Transvaal kan ik nu al melden dat een verdubbeling van het wegdek op de Churchillbrug voor de N206 onwenselijk is. Het is nu al rampzalig druk; als de Rijnland Route/N206 hier bovengronds gaat, is dat voor de leefomgeving vele malen meer ingrijpend dan een verdiepte Rijnland Route langs de Stevenshof.
  De meest recente kaart van de CA geeft voor dit gedeelte – tussen de Churchillbrug en de Bokhorst – van het tracé heel erg veel nadelen te zien, terwijl de getekende ontsluitingen in de praktijk niet zullen werken. De Damlaan als doorgaande weg is onwenselijk: de weg is erg smal, er liggen 2 basisscholen, en er is al 1-richtingsverkeer (m.u.v. bus- en hulpdiensten).

  Wie v.a. de Lage Mors, Bokhorst, Transvaal I, II en III richting Haagse Schouw wil, moet bij de realisering van dit plan absurd veel omrijden. Dat zal het leefklimaat in de wijken niet ten goede komen.
  Het probleem zit ‘m hier in het ondergronds gaan halverwege tussen Bokhorst en Diamant, waardoor er via de Vierlinghlaan een rare parallelbeweging langs de N206 ontstaat (waardoor het fietspad komt te verdwijnen, ook de Texaco-benzinepomp kan het dan wel shaken, vermoed ik; kortom, daar zitten extra kosten aan verbonden).
  De ongelijkvloerse fietskruisingen (nu zijn dat er 2, bij de Damlaan onder de Lelylaan, en bij de Bokhorst over de Lelylaan) verdwijnen, waarmee voor de honderden fietsers tussen Diamant en Stevenshof richting centrum v.v. de situatie aanmerkelijk wordt verslechterd. Deze variant is dus beduidend minder groen dan wordt beoogd. Ik vermoed dat de bedenkers deze evidente nadelen niet hebben gezien.
  Daarnaast is het wel wrang dat de Stevenshofbewoners die geen tunnelbak langs de eigen buurt willen hebben, nu een dergelijke tunnelbak nog veel dichter vlak naast Docos en de Bokhorst willen realiseren. Waar nu de verdiepte tweebaansweg ligt, komen dus straks een verdeiepte vierbaansweg plus een verhoogde tweebaansweg! Gelukkig heeft Frederik Zevenbergen dit onderkend.
  Maar ik ga er vanuit dat deze tekortkomingen wel worden bijgesteld. In ieder geval: een Churchill Avenue waarbij de N206 bij de Bokhorst bovengronds gaat, en de Lelylaan via rare constructies parallel aan de N206 (of wordt het dan N11?) komt te liggen, is niet reëel. Diverse wijken worden keihard op slot gegooid, intensief gebruikte fietsverbindingen worden onderbroken (zie ook het fietspad v.a. Rhijnhof/Stevenshof langs Docos richting universitair sportcentrum: dat loopt blijkens de CA-plantekening nu helemaal dood).

  Een vierbaans Churchillbrug is voor de bewoners van de Haagweg-appartementen en Morskade / laatste stuk Morsweg natuurlijk een nachtmerrie (nu al, terwijl het een 2-baans brug is; v.a. half vijf ’s ochtends schudden ramen en deuren van ons huis, op de Morsweg is het nog erger), en voor het doorgaande fietsverkeer vanuit Leiden zuid-west richting bijv. sportvelden van Docos is ook geen ruimte meer.
  Overigens heeft de gemeente vastgesteld dat het brugdek niet geschikt is voor de huidige verkeersstromen: het is wel heel onverstandig om er dan een vierbaansweg van te maken!

  De enige oplossing is het gehele doorgaande traject tussen A44 en A4 ondergronds houden, en de tunnel-in/uitgang al bij de Plesmanlaan aan te leggen, zodat je voor de op- en afritten niet langs de Bokhorst en het Docos-trainingsveld (op de kaart ga je er zelfs overheen!) schuurt. Vooral daar vraagt het plan een betere invulling. Zes rijbanen onoverdekt vlak langs sportvelden (en volgens de meest recente tekening wordt er een stuk van het Docos-trainingsveld afgesneden): dat kan niet de bedoeling zijn van dit plan waaraan verder veel voordelen kleven.

 12. eric, volgens mij geeft het CA team een aantal reacties hierboven aan dat de fietstunnels blijven bestaan.

  Dat het verkeer dichter langs Docos gaat is geen argument in deze. Als de bewoners verweten wordt dat ze hadden kunnen weten dat er een weg langs zou komen dan kan dat argument net zo goed gelden voor Docos. Het clubhuis is immers gehuisvest in een pilaar van een ooit bedacht fly/over. Overigens zou dit sportpark best opnieuw ingericht kunnen worden want het ruimtegebruik is niet veel erg efficiënt.

  Ik hoop dat het CA team nog een reactie geeft op de fietspaden. Dat ze niet zijn ingetekend wil niet zeggen denk ik dat ze verdwijnen aangezien de fietspaden nergens zijn ingetekend. Zo ga ik er vanuit bij de N11W variant dat er ergens wel een ontsluiting van de Vlietlanden zal zijn, ook al is deze niet ingetekend terwijl er toch een ongelijkvloers kruispunt zal moeten komen daarvoor.

 13. Chris de Waard op

  Van de mensen van het Team CA hoorde ik afgelopen dinsdag dat ze hun uiterste best gaan doen om komend weekend hun website helemaal up-2-date te maken, want dat is die nu niet op bepaalde punten. Dus maandag nog maar eens kijken.

 14. Rutger: die fietspaden lukken echt niet. Vierbaans onder het spoorviaduct kan niet, tenzij je aan een kant het voetpad of aan de andere kant het fietspad verwijdert.
  De Stevenshof wilde geen tunnelbak, en wat gebeurt er nu: een vierbaans tunnelbak vlakbij de Bokhorst (dat hadden de bewoners aldaar NIET kunnen weten) met nog eens bovengrondse op- en afritten (in totaal 6 baans waar nu 2-baans is).
  Vervolgens krijgen we in deze nieuwe variant ook nog eens de vierbaans N206 bovenlangs de Churchillbrug (die hier overigens te smal voor is). Daar is maar één passende omschrijving voor: a-sociaal.
  Gelukkig heb ik niet het gevoel dat de bedenkers van dit plan erop uit zijn om andere bewoners het leven onmogelijk te maken.

  Kijk verder naar de ontsluiting van Transvaal/Mors/Bokhorst: die gaat sterk achteruit.
  Het argument dat de fietspaden niet zijn ingetekend, vind ik geen argument. Om v.a. de Docos-zijde door te steken naar de overzijde (bijv. richting sportcentrum), heb je straks een mega-brug nodig, die over 6 rijbanen heen gaat! Als er nu al over uitgeklede varianten wordt gesproken, is de kans dat zo’n doorgaande fietsverbinding er komt, wel erg klein.
  Als je zo’n plan maakt, zorg er dan voor dat ook de details zijn ingevuld. Waar komt de extra fietsbrug over de Rijn? Aan de noord- of zuid-zijde? Aan beide zijdes liggen woonboten… Het appartementencomplex aan de Haagweg, ligt vlakbij de Churchillbrug: de smalle groenstrook die er ligt, komt dus te vervallen. En realiseren de makers van dit plan zich wel hoeveel overlast een vierbaans doorgaande verbinding tussen A4 en A44 voor de omwonenden gaat opleveren? We krijgen hier een 80KM snelweg, die op nog geen drie meter (bij verbreding) langs het laatste huis aan de Morsweg komt te liggen.
  Leuk dat wordt gezegd dat die fietsverbindingen blijven bestaan, maar de vraag is waar. En zo’n parallel aan de N206 doorgetrokken Vierlinghlaan: dat kan en mag niet waar zijn, want dat kan alleen maar als het fietspad PLUS groenstrook verdwijnt. Voor een deel is het onmogelijk; de kappersschool komt dan ook in de gevarenzone te liggen.
  Jammer dat je niet ingaat op de argumenten. Er zijn ontsluitingen aangegeven die domweg niet mogelijk zijn, zoals bij de Damlaan (een erg smalle weg, éénrichtingsverkeer, en met twee basisscholen). Dat moet dan de belangrijkste ontsluitingsweg worden voor de Lage Mors, Transvaal en de Kastelenring? Bovendien komt het huidige plan sowieso al onder druk te staan als de Lelylaan blijft liggen waar ‘ie ligt en uitgebreid met 2 rijbanen.

  Het is heel simpel Remco: onder het spoorviaduct is ruimte voor een driebaansweg als je buffer tussen pilaren en rijbaan weghaalt. Dan heb je nog een stoep aan de kant van de Diamant en een fietspad/smallere stoep aan de kant van Transvaal. Eén daarvan zul je dan moeten weghalen om er een vierde rijstrook mogelijk te maken. maar dat wordt toch een mega-gegoochel? Bovendien: aan de zijde van het Amphorapad moet in de toekomst een woonbuurt komen op het terrein van de betonfabriek: voor die bwoners wordt het dus onmogelijk om lopende of fietsende uit hun buurt te komen (en als die N206 wordt verdubbeld, kun je daarvandaan ook niet meer richting Plesmanlaan met de auto; de bedrijven daar zitten daar echt niet op te wachten).
  Los daarvan; als je voor die oplossing kiest, kun je v.a. de Churchilllaan komende niet meer het bedrijventerrein Amphorapad oprijden. Daarom is er maar één oplossing: een integrale aanpak, waarbij je al op de Plesmanlaan ondergronds gaat.
  Maar nogmaals; ik denk dat deze invulling ook niet door de mensen van het Churchill Avenue team wordt geambieerd, en het idee om de Churchillbrug tot vierbaansweg te promoveren een weinig doordacht hersenspinsel is geweest, waarvan snel afstand wordt genomen.

 15. Team Churchill Avenue op

  Beste eric vtg,

  Wellicht is het verstandig dat wij even apart contact hebben voor enige toelichting. Het kost nu aardig wat tijd om jouw vragen te beantwoorden die wij beter kunnen besteden aan het updaten van onze website. Dan kan iedereen het lezen. Komend weekend willen wij de website verbeteren. We zullen dan ook hier niet meer reageren.

  Je vragen zijn wel terecht, en verdienen een goed antwoord. Zo’n plan moet inderdaad al alle details bevatten; dat hebben wij dan ook gedaan.

  Op jouw laatste bericht:

  In de gefaseerde variant (nogmaals heeft niet onze voorkeur):

  – wordt de Dr. Lelylaan 50 km/u met 2×2. Er wordt aan de noordzijde v/d Churchillbrug een fietsbrug geplaatst; het fietspad en voetpad blijft aan de noordzijde, ook bij de spooronderdoorgang. Er is rekening gehouden met een kleine afscherming tussen het fietspad en de rijbanen bij de woning op de kop v/d Morsweg. Het zuidelijke ongebruikte landhoofd v.h spoorviaduct wordt gebruikt om de verbreding v/d rijstroken te maken; deze wordt constructief aangepast. Via het tunneltje onder de Churchillbrug kunnen fietsers en voetgangers bij de Amphoraweg komen zonder gelijkvloers te hoeven kruisen. De Amphoraweg krijgt voor het autoverkeer een halve aansluiting. Inderdaag vanaf Churchillaan niet meer mogelijk; men kan wel keren bij Haagse Schouwweg en Haagweg. Bij de gefaseerde variant blijven de fietstunnels bij Damlaan en Simon Stevinpad gehandhaafd om voor fietsers en voetgangers de Lelylaan veilig onderlangs de kruisen.

  Wellicht is het verstandig als wij de actuele tekeningen even naar je toesturen vanavond.

  Wel leuk dat je meedenkt met de opgave! vriendelijke groet v/h team.

 16. Als je weet hoeveel overlast de tweebaansbrug NU al geeft, zou je moeten begrijpen dat een 2×2 brug onaanvaardbaar is. Hierover gaat dus al het doorgaande verkeer!
  De Rijnland Route wordt dus in de nieuwe variant opgedeeld in een ondergrondsgedeelte (80KM/U) tussen Haagweg en einde Churchilllaan, en een bovengronds (50KM/U) gedeelte tussen de Haagweg en Plesmanlaan. Daarmee vervalt toch een van de belangrijke voordelen: een ondergrondse verbinding waarbij je tussen A44 en A4 met 80KM/U van de ene snelweg naar de ander kunt rijden, en er op strategische plekken de stad ontsloten kan worden.
  De nieuwe variant is rampzalig: vrachtverkeer voor het Amphorapad moet doorrijden naar de rotonde bij de Haagweg, en vrachtverkeer v.a. de A4 richting Amphorapad moet doorrijden naar de Haagse Schouwweg om te keren. Dat zijn toch idiote bewegingen? Verder begrijp ik in deze ‘bovenlangsviariant’ via de Churchillbrug niet, waarom je dan bij de Bokhorst naar beneden gaat in een tunnelbak, om bij de Churchillbrug weer naar boven te gaan.

  Dat het fietspad wordt afgeschermd is prettig, maar v.a. de Morskade en Morsweg kun je dus niet meer lopende naar de Diamant!
  Verder: het tunneltje onder de Chuchillbrug is amper twee meter breed; daar kun je geen doorgaand fietspad van maken, los van het gegeven dat je dit fietspad dan via het wandelpad door het plantsoentje (konderspeelplaats!) moet leiden.
  Het zuidelijke ‘ongebruikte’ wandelpad, wordt momenteel niet gebruikt omdat er in de Diamant wordt gebouwd, maar was een doorgaand wandelpad om v.a. Amphorapad naar het winkelcentrum te lopen. Straks komen er weer woningen aan die kant, en dan heeft dat wandelpad weer een functie. Bovendien ga je voorbij aan het gegeven dat de gemeente streeft naar het verplaatsen van de betonfabriek, om plaats te maken voor woningen. Vanuit die wijk kun je dan op geen enkele manier lopende naar het winkelcentrum, tenzij je een omweg maakt via Morskade, Bothastraat, Morsweg, Lage Morsweg en via de Damlaan weer terug.
  Wat betreft ontsluiting via de Verbeekstraat: niet alleen Bokhorst moet worden ontsloten, wat dacht je van Transvaal III? Ik denk dat de plannen hier mank gaan aan een gebrek van kennis ter plekke.

  De Lelylaan moet geen vierbaansweg worden. Dat is ook niet meer nodig als er een ondergrondse verbinding tussen A44 en A4 wordt aangelegd.
  Laten we snel afspreken met een delegatie vanuit Transvaal. Ik kan je nu al zeggen: een 2 x 2 Lelylaan over de Churchillbrug is onaanvaardbaar, en is ook helemaal niet nodig als jullie oorspronkelijke plan grosso modo wordt gerealiseerd. Ik heb jullie mijn tel.nr. enz. doorgegeven.

 17. Team Churchill Avenue op

  Beste Eric vtg

  Je haalt en ander door elkaar van de twee varianten in jouw beschrijvingen, waardoor e.e.a niet klopt. Ik denk dat de meest recente ontwerpen je meer duidelijkheid verschaffen. Ik e-mail je vanavond voor meer informatie. Ik heb inmiddels je adres.

  voor de duidelijkheid; er worden twee Churchill Avenue varianten onderzocht door de provincie:

  – Een volledige Churchill Avenue, waarbij de Dr. Lelylaan een tunnel wordt, en bij Bochhorst half-verdiept met kapconstructie
  – Een gefaseerde variant, waarbij de Dr. Lelylaan in de eerste fase op maaiveld wordt afgewikkeld, en later omgebouwd kan worden tot de volledige CA.

  En voor zover wij weten is de gemeente niet van plan om woningbouw bij de betonfabriek te realiseren. Nu de oostvlietpolder niet doorgaat, lijkt het ons dat de Amphoraweg gewoon een bedrijventerrein blijft.

  Nogmaals: de gefaseerde variant heeft niet onze voorkeur. Daar zitten inderdaad een aantal nadelen aan, zoals bijvoorbeeld enkele omrijbewegingen. Echter in beide varianten is een complete oplossing bedacht voor fietsers / voetgangers en de buslijn voor alle richtingen.

 18. Worden er geen studentenwoningen gepland aan de Amphoraweg? Of zijn die plannen inmiddels ook in de vriezer gedaan.

 19. Geen idee. Wel zuur voor de mensen die er ooit prachtig woonden (tot in de jaren ’90), en toen hun huizen moesten verkopen. Idiiot overigens om langs het water, waar je prachtig kunt wonen en recreëren, drankenhandel, autogarage e.d. neer te zetten. Typisch voorbeeld van weinig doordacht handelen.
  Met die Churchill Avenue komt het volgens mij wel goed. Zo’n gefaseerde aanleg waarbij het industrieterrein bovendien slechter bereikbaar wordt, wil niemand.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline