Commissie Staal: "Verzet tegen RijnGouweLijn onhaalbaar en onwenselijk"

16

“Onhaalbaar, onwenselijk en onnodig,” met die scherpe bewoordingen concludeert de Leidse Commissie Hoogwaardig Openbaar Vervoer onder leiding van Boele Staal dat verder Leids verzet tegen de komst van de RGL door het centrum zinloos is. Het verzet is volgens de commissie achterhaald. Als Leiden niet meewerkt zal de Provincie Zuid-Holland met succes een inpassingsplan maken, waardoor Leiden de regie over de aanleg door het centrum uit handen geeft. Meewerken is dus het devies van Staal. Wel pleit de commissie voor het uitvoeren van een uitgebreide milieueffect Rapportage (MER). Daarbij horen ook een onderzoek naar tracéalternatieven en zelfs andere vormen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Vanuit de politiek wordt nog niet echt inhoudelijk gereageerd. Wethouder Strijk beperkt zich tot een ‘Blij dat het rapport er nu is’. Wel heeft het college zichzelf een deadline gesteld: “Op dinsdag 5 oktober nemen we een standpunt in over de RijnGouweLijn.” Dat is 10 dagen voor 15 oktober. Die datum heeft de Provincie Zuid-Holland gesteld als ‘kritieke datum’. Als Leiden voor die tijd niet besluit mee te werken aan de aanleg van de RGL start de provincie de procedures om tot een eigen inpassingsplan van de lightrail door Leiden te komen.

Ook burgemeester Lenferink laat zich nog niet inhoudelijk uit over het rapport. Wel vindt hij al langer dat Leiden zich gewoon aan gemaakte afspraken moet houden. Paul van Meenen, de fractievoorzitter van D66 en ook de man die in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen de Leidse burgers keer op keer voorhield dat de RGL nog tegen te houden is ‘zolang er nog geen bulldozers over de Lammenschansweg rijden’, onthoudt zich vandaag van commentaar: “Ik heb vandaag even niets te zeggen”.

Paul Laudy, fractievoorzitter van de VVD is blij met het advies van Staal c.s. Bij de collegeonderhandelingen legde zijn partij zich neer bij de het Leidse ‘RGL-nee’ in de bestuursovereenkomst tussen de collegepartijen. Maar wel onder het motto: “Zeg maar nee, dat komt íe door de Bree”. Hij concludeert nu dat hij met terugwerkende kracht gelijk krijgt. De ChristenUnie ziet in de uit te voeren MER ook weer een RGL over bestaand spoor in beeld komen.

GroenLinks omarmt het advies. Fractievoorzitter Pieter Kos: “Het is te hopen dat het college nu snel handelt op basis van dit advies. Door de recente houding van het college is er schade berokkend aan de positie van Leiden als regionale centrumstad en is de samenwerking met de Provincie Zuid-Holland onder druk komen te staan. Het is nu tijd om doortastend op te treden en alle medewerking te geven aan de aanleg van de RijnGouweLijn. Voor de bereikbaarheid van de stad en haar ontwikkeling is die een noodzaak.” Ook de PvdA laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. “De fractie van de PvdA is blij met de helderheid en de inhoud van het advies en hoopt dat de komende weken een belangrijke stap voorwaarts gezet kan worden in het afronden van de politieke discussie,” zo laat de partij weten.

Namens de Leidse ondernemers reageert centrummanager Joost Bleijie opgetogen. Ook Henk Feunekes, directeur van het Community College Leiden, is blij met het advies van de Commissie Staal. Namen de ‘Commissie Stadsbreed’ van het Ondernemersfonds Leiden roept hij op om nu heel snel aan de slag te gaan met de aanleg: “Het maakt ons niet uit welke van de twee binnenstadtracés er wordt gekozen, als er nu maar snel duidelijkheid komt.”

Delen

16 reacties

 1. Met het advies van de commissie Staal ben ik zeer blij. Laten we hopen dat college en raad de adviezen overnemen en de bestuurlijke verhoudingen in de regio niet nog verder op scherp worden gezet. Leiden, pak je kans! Alleen samen met provincie en omliggende gemeenten kan Leiden vermijden zijn centrumpositie te verliezen.
  En de stad is beter af mét een tram door de stad dan zónder! Over de manier waarop en het tempo waarin, daarover moeten ze maar weer eens goed met de provincie gaan praten. Doe je best!

 2. Is het iedereen al opgevallen dat de commissie Staal tevens de vinger op de zere plek legt? De milieu-effecten zullen nader bestudeerd moeten worden. Mijn standpunt: in elke variant moet de schade aan natuur, en milieu tot een minimum beperkt blijven.

 3. Met dit advies zou Wethouder Strijk uit de voeten moeten kunnen om opnieuw met de Provincie te gaan onderhandelen.
  1. Hij kan een Milieu Effect Rapportage voor het hele RGL trace eisen. Dat is tot dusverre omzeild door het trace in stukken te knippen.
  2. Hij kan een trace van de RGL door Leiden via bestaand spoor voorstellen. Dat is eerder via een kunstmatig opgeschroefde berekening van dit alternatief als te duur aan de kant geschoven. Een trace door de binnenstad wordt ook door deze commssie afgewezen vanwege te lage economische voordelen en verkeertechnisch onveilig.
  3. Hij kan de inzet van light rail voor de RGL-Oost afwijzen zonder het vervoersconcept ter discussie te stellen. Met andere woorden: Leiden heeft HOV nodig, regionale bereikbaarheid en een betere oost-west verbinding, maar niet door light rail. Daarmee komt light train (Stedenbaan) tot Leiden Centraal en een tramlijn naar de kust weer in beeld, zoals al eerder door Rover bepleit.
  4. Hij kan een herberekening van de werkelijke vervoerwaarde van de RGL eisen, omdat alle oude rapporten daarover ondeugdelijk, of achterhaald zijn.
  Dit advies lijkt mij een degelijke basis voor een vruchtbaar gesprek met de provincie.

 4. Voor de helderheid, wat ik vandaag gezegd heb is dat ik constateer dat er een duidelijk advies ligt en dat we gaan bezien hoe daar mee om te gaan.
  En dat overigens de commissie Staal aangeeft dat – zoals ik altijd heb gezegd -het referendum over de RGL destijds een buitengewoon slecht idee was.
  Voor het overige wacht ook de VVD op een voorstel van Burgemeester en Wethouders en zullen wij het rapport goed bestuderen.

 5. "De hoofdlijn van het advies is dat niet meewerken aan of ontbinding van de bestuursovereenkomsten bestuurlijk niet wenselijk noch noodzakelijk is en juridisch niet haalbaar is, dat de gemeente Leiden meewerkt aan het realiseren van het hoogwaardig openbaarvervoersconcept van de RijnGouwelijn, de regie neemt over inpassing over haar grondgebied en hierover in gesprek gaat met de provincie Zuid-Holland."

  Lees: De gemeente Leiden heeft juridisch geen been om op te staan als ze de aanleg van de RGL wil blijven tegenwerken, moet nederig met de hoed in de hand naar het provinciehuis en kan daar maar beter in gesprekken proberen te redden wat er nog te redden valt. Dat laatste is "wenselijk en haalbaar", maar de provincie kan er niet toe worden verplicht, en heeft natuurlijk al een keer een belangrijke concessie gedaan.

  De rest van het rapport is grotendeels bladvulling, want zo’n commissie kan natuurlijk niet met een advies van slechts twee a4-tjes aankomen (dit geldt voor veel rapporten). Al is het nuttig om sommige zaken (financiën bijv.) nog eens helder gepresenteerd te krijgen, maar dat had bij goede bestuurlijke wil een ambtenaar ook kunnen doen. En dat een goede strategische visie op de Leidse (binnen)stad noodzakelijk is, tja, dat is een open deur…

  De "hoofdlijn van het advies" is natuurlijk niets nieuws en roept de vraag op of Leidse kiezers bewust zijn misleid. Laat journalisten dit maar eens uitzoeken. Maar ik denk dat ik het antwoord al weet.

  Ik zie dat Twynstra Gudde het feitelijke werk heeft gedaan. Dat zijn dure jongens en meisjes. Kortom, de gemeente Leiden heeft in een tijd waarin grote bezuinigingen op stapel staan veel geld weggegooid om bevestigd te krijgen wat al bekend was.

 6. Ik wens iedere Leidenaar vast een prettige 3 oktoberfeesten, geniet er nog maar van, zo lang t kan…
  Komt de Rotte Getikte Lijn er toch, is t einde 3 oktober!!!
  Dat is voor mij hoofdzakelijk de reden geweest om nee te stemmen tegen de RGL, ik wil 3 oktober behouden laten, wat niet meer mogelijk is, als die knudde tram er komt…
  Is daar aan gedacht door de provincie?
  NEE dus, die denken alleen aan eigen belang…

 7. De juristen van de gemeente zelf kwamen onlangs tot de tegenovergestelde conclusie. Wie moeten we nu geloven? Welke juridische argumenten heeft de commissie-Staal? En waarom zijn die sterker dan de ontbindende voorwaarden waar de juristen van de gemeente onlangs op wezen?

 8. Ik ken helaas de voorafgaande onderzoeken niet. Zo op het oog lijkt de RGL voor de Leidenaren zelf weinig toegevoegde waarde te hebben en zal ook de Leidenaar niet meer gaan uitgeven in het centrum door de komst van de RGL.

  Het is voor een ‘buitenstaander’ eigenlijk niet makkelijk te begrijpen waarom de RGL niet over bestaand spoor naar CS loopt en vervolgens door het Bioscience park naar Noordwijk. Bij drie van de geplande haltes moeten parkeergarages verrezen wat een veel aantrekkelijker alternatief is voor mensen uit de regio dan de RGL. Zeker voor mensen die gezellig met meer dan 1 persoon in een auto stappen.

  Alle uitstel en extra kosten die nu gemaakt moeten worden hadden veel beter in onderliggend OV gestoken kunnen worden. De RGL zal voor de Leidse binnenstad nauwelijks extra inkomsten genereren dus laat die (snel)tram dan ook maar zo snel mogelijk door Leiden rijden via bestaand spoor.

 9. De kop van dit krantebericht geeft de strekking van het rapport inderdaad niet goed weer. Lees maar eens de samenvatting op:

  http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/RijnGouweLijn/Downloads/Persbericht_Commissie_HOV_Leiden_22_sept_01.pdf

  De commissie heeft als *uitgangspunt* genomen dat de lijn sowieso doorgaat (!); en stelt dus, gegeven die uitkomst, dat Leiden weinig zal winnen bij een blokkade. Een cirkelredenering dus, want of de lijn door moet gaan is juist de vraag. Het staat er zo:

  (…) Ook stelt de Commissie vast dat, indien de gemeente Leiden geen bestemmingsplan zou vaststellen dat de RijnGouwelijn planologisch mogelijk maakt, de provincie zeer waarschijnlijk gebruik zal maken van haar bevoegdheid om via een inpassingsplan de RijnGouwelijn door Leiden te realiseren. Dit maakt dat de Commissie als uitgangpunt heeft genomen dat de RijnGouwelijn, hetzij door de gemeente, hetzij door de provincie, wordt gerealiseerd over het grondgebied van de gemeente Leiden.

  De commissie leert ons dus: "Aangenomen dat de lijn doorgaat, is verzet zinloos." Tsja, dat kan iedereen bedenken. Aanname en conclusie zijn verwisseld.

  Maar bovendien is ook te lezen dat de commissie wel degelijk recente ontwikkelingen ziet die tot heroverweging van het project kunnen leiden.

  En tenslotte staat er een uitgangspunt in dat gewoon niet waar is:

  "De Commissie stelt vast dat de gemeente Leiden geen bezwaar heeft tegen de RijnGouwelijn als regionaal vervoersconcept. De bijdrage die een dergelijke hoogwaardige openbaarvervoerverbinding
  biedt aan breed gedragen lokale en regionale (bereikbaarheids)doelstellingen, staat
  niet ter discussie."

  De waarde van de RGL voor het OV als totaal staat weldegelijk ter discussie, zie bv. de diverse goede standpunten van ROVER hierover. Om de RGL te betalen zal het overige OV tot beneden het aanvaardbare moeten worden afgeslankt.

 10. @Paul Laudy. De commissie zegt in haar rapport helemaal niet, dat het referendum een slecht idee was, maar dat bij dat referendum geen ja/nee vraag gesteld had moeten worden. De commissie concludeert dat daarmee het RGL referendum een aantal beperkingen kende. In mijn herinnering was de formulering van die referendumvraag een motie van de VVD, die vervolgens door de Raad is aangenomen.

 11. Helemaal eens Emile; naar mijn inschatting is dit een uitstekend rapport maar om de portee te doorgronden moet je wel verder lezen dan de eerste paar regels. De Provincie gaat nog spijt krijgen van haar halsstarrig gedrag met betrekking tot de MER- plichtigheid. Nu zijn zij op dat punt niet langer aan de bal maar de Gemeente en het lijkt mij een wat moeilijke casus als de Provincie met inpassingsplannen gaat schermen als de MER procedures nog lopen. Overigens staan er ook leerzame woorden in het rapport over de toepasbaarheid van een inpassingsplan als instrument voor goede ruimtelijke ordening in een zaak die daar niets mee van doen heeft. De bal is gelukkig weer in het spel en er is een hoop blessuretijd.

 12. RGL is hetzelfde als een TV zonder Afstandsbediening
  Je kan het niet meer programmeren of opnieuw een kanaal zoeken.
  Dus is je TV waardeloos zonder afstandsbediening…

  PS: Maar voor mij mag het doorgaan het boemmeltje
  Ik denk dat mijn ouders opstaan uit hun Graf om een ritje te maken in de RGL. DUS gewoon doen

  KillRdevil Leiden onzet is 3dagen Het Treintje het hele jaar
  TuFFF TuFFF gaan met de nieuwe Railrunner…

 13. Emile van Aelst op

  @reactie op AJ.
  3 october komt door de RGL ( als hij door de binnenstad zou gaan)in gevaar omdat ze de lijn niet een week stil gaan leggen vanwege de 3 octoberfeesten in het centrum.
  De eerste paar jaar zullen daar best wel afspraken over komen, maar ik garandeer dat die na tien jaar van tafel zijn en inderdaad het 3 octoberfeest met kermis in de binnenstad verleden tijd zullen zijn.

 14. De cie-Staal heeft niet alleen gezegd dat Leiden wel moet meewerken aan de RGL, maar ook dat het tracé waar de provincie mee dramt, niet goed onderbouwd en getoetst is,
  er nu eindelijk eens een serieuze afweging moet komen van verschillende varianten, waaronder een lighttrain over bestaand spoor. De provincie is nu aan zet, nu eindelijk duidelijk gezegd wordt dat de provincie verouderde cijfers gebruikt en nooit fatsoenlijk alternatievenonderzoek voor de RGL heeft gedaan.
  Een betere kop was dan ook geweest:
  Commissie Staal: "Eerst een goed tracé en een geschikt vervoermiddel voor de RijnGouweLijn onderzoeken"

 15. @AJ en Emile van Aelst:

  Ik denk dat t gewoon gelijk gedaan is met de 3 oktober festiviteiten, in elk geval met de kermis…
  Die lijn moet gewoon rijden, ook al lopen er duizenden mensen…
  Dit levert onhernoemelijk gevaar op voor alles, daarom is de 3 october vereeniging ook hoogst waarschijnlijk tegen de komst van de RGL, geheel niet ten onrechten…

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline