Vrij baan voor bedrijventerrein Oostvlietpolder

18

De door de provincie Zuid-Holland tijdens diverse zittingen bij de Raad van State verkondigde leugens over de constructie van de Lammebrug zijn niet voldoende om de uitspraak van 19 november 2008 te herzien. Dat heeft de RvS besloten. Daarmee worden de Vrienden van de Oostvlietpolder in het ongelijk gesteld en ligt de weg open voor een bedrijventerrein in de polder. Bij de behandeling door de Raad van State van het herzieningsverzoek Oostvlietpolder op 16 juni 2009 is onomstotelijk vast komen te staan dat de provincie Zuid-Holland geen onderzoek heeft gedaan naar de draagkracht van de Lammebrug als daar een vierde extra rijstrook op wordt aangelegd. Die vierde rijstrook is cruciaal voor een goede verkeersontsluiting van het geplande industrieterrein in de Oostvlietpolder.

Omdat de VVO in april 2005 aanwezig was bij een informatieavond over de Rijnlandroute, waar de provincie had meegedeeld dat de Lammebrug niet geschikt was voor een vierde rijstrook, was er geen sprake van een nieuw feit. daardoor had de RvS juridisch gezien geen mogelijkheid het herzieningsverzoek toe te kennen. Hoe het bestemmingsplan nu praktisch uitgevoerd gaat worden is onduidelijk. De brug kan immers de benodigde extra rijstrook niet dragen.

De VVO spreekt van een zwarte dag: “Omdat we juridisch heeft verloren, maar ook omdat overheden door het achterhouden van informatie en door het verkondigen van leugens hun gelijk weten te halen. Het is dus een nog veel zwartere dag als het gaat om de betrouwbaarheid die burgers van hun overheid mogen verwachten.” De VVO hoopt dat de Leidse collegepartijen afzien van de aanleg van het bedrijventerrein. “Immers, er is nu wel toestemming, maar alleen dankzij list en bedrog.”

Delen

18 reacties

 1. Raad van State wijst herzieningsverzoek poldervrienden af

  Vrienden verliezen juridisch maar hebben inhoudelijk gelijk

  In de afweging tussen inhoudelijke en juridische argumenten heeft de Raad van State de juridische argumenten voor laten gaan: de door de provincie Zuid-Holland tijdens diverse zittingen bij de Raad van State verkondigde leugens over de constructie van de Lammebrug zijn niet voldoende om de uitspraak van 19 november 2008 te herzien.

  Bij de behandeling door de Raad van State van het herzieningsverzoek Oostvlietpolder op 16 juni 2009 is onomstotelijk vast komen te staan dat de provincie Zuid-Holland geen onderzoek heeft gedaan naar de draagkracht van de Lammebrug als daar een vierde extra rijstrook op wordt aangelegd. Die vierde rijstrook is cruciaal voor een goede verkeersontsluiting van het geplande industrieterrein in de Oostvlietpolder.

  Tijdens eerdere zittingen bij de Raad van State heeft de provincie glashard verklaard dat de Lammebrug sterk genoeg was voor een vierde rijstrook. Een verklaring die, zo is nu gebleken, volledig uit de lucht is gegrepen. De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) heeft hierover altijd haar twijfels geuit maar beschikte niet over het noodzakelijke bewijsmateriaal.

  Dit bewijs kwam enkele maanden na de uitspraak van 19 november 2008 toen het Leidsch Dagblad de beschikking kreeg over een intern memo van de provincie Zuid Holland, waarin klip en klaar stond dat de constructie van de brug niet geschikt is voor een vierde rijstrook. Informatie waar ook de Raad van State bij herhaling naar had geïnformeerd maar die door de provincie doelbewust werd achtergehouden.

  Omdat de VVO echter in april 2005 aanwezig was bij een informatieavond over de Rijnlandroute, waarop de provincie had meegedeeld dat de Lammebrug niet geschikt was voor een vierde rijstrook, was er geen sprake van een nieuw feit en derhalve juridisch bezien geen mogelijkheid het herzieningsverzoek toe te kennen.

  Dit laat echter onverlet dat de VVO het inhoudelijk bij het rechte eind had: de constructie van de Lammebrug kan een vierde rijstrook niet dragen, waardoor het bestemmingsplan Oostvlietpolder in de praktijk onuitvoerbaar is.

  Voor de VVO is het (opnieuw) een zwarte dag omdat zij juridisch heeft verloren. Veel kwalijker is echter dat overheden door het achterhouden van informatie en door het verkondigen van leugens hun gelijk weten te halen. Het is dus een nog veel zwartere dag als het gaat om de betrouwbaarheid die burgers van hun overheid mogen verwachten.

  Voor de Leidse politiek en vooral de collegepartijen CDA, PvdA, GroenLinks en VVD moet dit alles toch een beschamende vertoning zijn? Zij hebben in het collegeakkoord vastgelegd af te zien van een industrieterrein als de Raad van State de plannen niet zou goedkeuren. Nu duidelijk is dat de VVO de zaak door list en bedrog en alleen op zuiver juridische gronden heeft verloren, wat betekent dat voor de afspraken in het collegeakkoord?

 2. De Kongsie op

  Alles vol bedrijfspanden en wegen bouwen. Daarna de rest van groen Holland, ook met woningen, distributiecentra, evenementenhallen en winkels. Dat willen wij.

  Namens de Partij van de Armzaligheid (afdeling Betonsocialisten), Corruptie Door Aannemen, Linke Groengeverfden en de Vereniging Voor Duiten.
  Mede namens de Kamer van Kluchthandel, Regio Holland Rioolland en het College van BeukErin & Wafelbakkers.

  Sponsoring: Verenigde Bouwfraudeurs en Grondspeculanten.

 3. Paul van Meenen op

  D66 zal het College en de collegepartijen bevragen op de gevolgen die deze uitspraak in hun ogen heeft. Voor D66 is duidelijk dat de bebouwing van de Oostvlietpolder nu weliswaar formeel is toegestaan maar dat die materieel niet mogelijk is.

  Dit gevoegd bij het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder D66, van mening is dat polder groen moet blijven, is voor D66 aanleiding om opnieuw een uitspraak van de raad te vragen.

  Nu is het moment gekomen om definitief afscheid te nemen van de wurggreep waarin PvdA en VVD deze stad houden. Het machtsspel moet hier eindigen. CDA en GL dienen eindelijk te doen waarvoor zij gekozen zijn: de wil van hun kiezers, de Leidse burgers, volgen en dus de Oostvlietpolder groen houden!

  Het laatste woord is nu aan de politiek, en zonodig is het allerlaatste woord opnieuw aan de kiezers in maart 2010!

 4. De standpunten van raadsfracties veranderen nogal eens, al naar gelang ze in de oppositie of in het college zitten, ook wat betreft de bebouwing van de OVP (en natuurlijk de RGL!). Dat geldt ook voor D66, mijnheer Van Meenen.
  De VVD was altijd consequent en enthousiast voor, PvdA en GL, afgezien van een kort intermezzo, eveneens en aan de diverse wisselende standpunten van het CDA kan ik al jaren geen touw vastknopen. Hierbij verbaast GroenLinks mij het meest, want hoe kan een zich groen noemende club nu zo’n enthousiaste voorstander van de bebouwing van die polder zijn?

 5. J.W. van Leenhoff op

  Nu de Raad van State vandaag tot mijn grote verbijstering en teleurstelling het herzieningsverzoek van de VVO heeft afgewezen, komt de bebouwing van de Oostvlietpolder angstig dichtbij. Toch moeten wij de moed nog niet opgeven en zullen ons (zolang er mogelijkheden zijn) tot het laatst toe blijven inzetten om de Oostvlietpolder groen te houden!

  Want ondanks de negatieve uitspraak van de Raad van State, uiteindelijk is en blijft de bebouwing van de polder een politieke keuze. Wij zullen ons nu moeten richten op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Ik hoop met deze ultieme poging op een nieuw (groen) Leids college die (alsnog) zal besluiten om de Oostvlietpolder groen te houden.

 6. Stuitend om te moeten constateren dat de Leidse navelstarende politiek steeds er als de kippen bij is in het reactie gedeelte van deze site om gemeenschappelijk de vermoorde onschuld te spelen en zich te verschuilen achter/te schermen met termen als "De standpunten van raadsfracties" en verbale diarhee als "D66 zal het College en de collegepartijen bevragen"

  U bent slechts bezig binnen uw partij politieke domein en het ontbreekt u aan empathisch vermogen wat betreft uw kiezers!

  Laat staan het ondernemen van acties om daadwerkelijk slechte beslissingen aan te vechten en ongedaan te maken…

 7. Peter Heidt op

  Het is zuur als een verzoek op herziening wordt afgewezen op juridische gronden, maar wat nu na deze uitspraak van de Raad van State nog meer duidelijk is geworden is het feit dat een goede verkeersontsluiting van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder niet realistisch is en dat het aanleggen van dit bedrijventerrein de reeds bestaande verkeersproblemen op de Europaweg en rond het Lammenschansplein alleen zal doen toenemen.
  Iedere burger mag van de bestuurders van zijn/haar stad niet alleen wijs beleid gebaseerd op een goede visie verwachten, maar dit zelfs eisen. Als hieraan niet wordt voldaan zal dit zijn weerslag vinden in de uitslag van de volgende verkiezingen. Het is te hopen dat dit laatste niet nodig zal zijn omdat het Leids College van Burgemeester en Wethouders door de recente ontwikkelingen en informatie tot inzicht zal komen en alsnog zal besluiten om het bedrijventerrein niet te realiseren en de Oostvlietpolder groen te laten.

 8. Barbara Verhoeve op

  Ook ik was zwaar teleurgesteld over de uitspraak van de Raad Van State. Belachelijk ook dat ze op 1 juridisch puntje hebben gewonnen, hoewel dat gewonnen tussen haakjes zou moeten. De strijd is nog niet voorbij. Geen onderzoek gedaan en er nog over gelogen ook. Dat schijnt in Nederland niet uit te maken en wordt zelfs nog beloond ook. Schande! De polder MOET groen blijven en een bedrijventerrein mag er NIET komen.

 9. Ik lach me altijd slap om die zeikers
  Over 40jaar zijn zij er niet meer
  Maar waar het om gaat is er wel.

 10. Paul van Meenen op

  @Rob
  Bij D66 zien wij het als onze plicht om de Leidenaren op de hoogte te houden van onze standpunten. Daartoe dienen ook websites als deze. Was het maar waar dat alle Leidse politieke partijen dat deden, dan zou u goed geinformeerd zijn. Jammer dat u hiervoor geen waardering hebt; we gaan er toch maar mee door.

  @Meijer
  Ja, ooit heeft D66 als (kleinste) collegepartij gebogen voor de PvdA en de VVD, hoewel wij ook toen als enigen oppositie binnen de coalitie voerden (denkt u bijv. maar aan ons verzet tegen de megafietsenstalling onder het Stadhuisplein en tegen de heroineverstrekking aan de Roodenburgerstraat). Dat buigen voor de macht van de PvdA en de VVD doen wij nooit meer, dat beloof ik u. Onze inschatting is bovendien dat van die macht na maart 2010 weinig meer over zal zijn.
  Om alvast een voorschot te geven: D66 zal niet deelnemen aan een college dat meewerkt aan de aanleg van de RGL. Ook op een groene Oostvlietpolder zullen wij snoeihard inzetten. Dat is toch ook wat u wilt?

 11. D. van Zijverden op

  De Oostvlietpolder moet groen blijven, zoals de meeste mensen het willen.Laat Leiden oude industrie terreinen opknappen, herindelen etc. Ruimte genoeg daar en veel goedkoper!!!!!!

 12. Guido Terpstra op

  Via een slimmigheidje heeft de Provincie ZH deze zaak om het herzieningsverzoek ‘gewonnen’. De manier waarop is – voorzichtig gezegd – beschamend. Eigenlijk hebben ze gewonnen met de stelling: "Ja, we hebben gejokt over de kracht van de Lammebrug, maar dat had men behoren te weten." Juridisch klopt het misschien, maar wat zegt dit over de ethiek van het provinciale bestuur? Het is nu aan de leden van de Provinciale Staten hiertegen op te treden.

  Wat de Oostvlietpoder betreft: het blijft een politieke beslissing om de polder al dan niet in bedrijventerrein om te zetten. De ChristenUnie blijft voor behoud van de Oostvlietpolder. Simpelweg omdat de Leidse leefomgeving al over-bebouwd is, en er genoeg terreinen in de buurt zijn die nog gerevitaliseerd kunnen worden.

 13. een Leids burger op

  Ja gelijk hebben of gelijk krijgen op juridische gronden zijn soms 2 verschillende zaken…. Als het college dan al zonodig een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder wil is tenminste ook een goede ontsluiting, die waarschijnlijk veel extra kosten met zich mee zal brengen…, nodig. Immers zo’n bedrijventerrein zal toch gebaat zijn bij goede aan- en afvoerroutes.

  Het huidige college heeft helaas al eerder aangegeven in de startnotitie dat men zo snel mogelijk, dit jaar nog, met de voorbereidingen voor dat bedrijventerrein in de OVP wil beginnen. En de financiëring voor die paar grassprieten (lees:groenzone|groenstrook) levert blijkbaar ook nog problemen op:
  http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2009/06/vragen-cu-over-schrappen-subsidie-groenzone-oostvlietpolder
  Dus is de kans groot dat een volgend college (D66|SP|CU?) voor een voldongen feit komt te staan. Tenzij het CDA zich eens een goed rentmeester van de natuur zou gaan betonen en Groen Links toch eigenlijk voor groen zou moeten zijn.

  Of zo’n bedrijventerrein veel meer extra nieuwe werkgelegenheid zal brengen is echter nog maar de vraag. Wellicht eerder een verplaatsing van werkgelegenheid.
  Elders is juist op sleutelstad te lezen:Meer subsidie voor herstructurering bedrijventerreinen. Dan zou zo’n bedrijventerrein in de OVP toch niet nodig zijn?
  http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2009/07/meer-subsidie-voor-herstructurering-bedrijventerreinen

  Niet alleen voor de VVO maar voor al die Leidse burgers die ook vinden dat het laatste beetje weinige groen behouden zou moeten blijven is het helaas geen groene maar een zwarte dag.

 14. Marco van Duijn op

  @ Guido Terpstra
  "Juridisch klopt het misschien, maar wat zegt dit over de ethiek van het provinciale bestuur? Het is nu aan de leden van de Provinciale Staten hiertegen op te treden."

  Fijn dat de CU zich hier zo over opwind. Was de CU ook maar zo principieel in het dossier Koppenhinksteeg. Op http://www.koppenhinksteeg.nl hebben we de afgelopen weken niet één maar tientallen “plotseling opgedoken memo’s” met leugens van het college gepubliceerd. Over ethiek gesproken… Wij hebben hier de CU over geïnformeerd met welgeteld nul reacties en nul raadsvragen van de CU tot gevolg, terwijl ‘het aan de leden van de raad was hiertegen op te treden’. U bent m.a.w. wel heel selectief principieel!

 15. Arjan Stoffels op

  Dus als ik het goed begrijp, had de RvS een andere uitspraak gedaan, als de bezwaarmaker niet aanwezig was geweest tijdens een informatie-avond? Wat een aanfluiting voor de rechtspraak. Als de overheid liegt en de rechter ‘zag dat het goed was’, dan is het recht goed krom.

  Heeft iemand de URL van de uitspraak? Want ik hou er ook van om de feiten te kennen.

 16. Inge Stallinga op

  Het draait hier duidelijk (zoals helaas maar al te vaak) gewoon ordinair om geld. Alleen wordt hier niemand gelukkig van.
  Waar mensen wel gelukkig van worden is in de natuur te kunnen zijn en ervan te kunnen genieten.
  Waar kan dat nog ??????
  Dit is echt de allerlaatste Leidse polder……..
  Moet deze ook zonodig weer van beton worden ?
  Onomkeerbaar zou dat zijn en wat zouden we daar met zn allen spijt van krijgen, ook diegene die denken dat dit moet vanwege de werkgelegenheid. Kunnen we lekker met zn allen werken, maar genieten van de natuur moet dan maar via de televisie zeker.
  WAT EEN WAANZIN
  POLITIEK DOE WAAR JE VOOR BENT GEKOZEN
  LAAT DE LAATSTE LEIDSE POLDER GROEN……………
  Wie wordt daar nou gelukkig van ???????????

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline