Oostvlietpolder wordt bedrijventerrein

10

Zojuist heeft de Raad van State het bestemmingsplan Oostvlietpolder definitief goedgekeurd. Dat houdt in dat de gemeente aan de slag kan met de uitwerking van het bedrijventerrein, zoals dat beschreven is in het coalitieakkoord 2008-2010. Daarin is vastgelegd dat bij goedkeuring door de Raad van State het duurzame bedrijventerrein Oostvlietpolder gerealiseerd wordt in een ‘zo groen mogelijke omgeving met een hoge beeldkwaliteit’ en dat het college van de 35 hectare bedrijventerrein er slechts 29 hectare wil aanleggen.

Voor de bedrijfs- en woonbestemmingen worden uitwerkingsplannen opgesteld. Op die plannen is inspraak van toepassing en beroep ertegen is ook mogelijk. Het zal ongeveer anderhalf jaar duren, voordat er vastgestelde uitwerkingsplannen op tafel liggen. Pas daarna kunnen er bouwvergunningen worden afgegeven voor de bouwplannen. Het duurt dus nog tot minimaal juni 2010 voordat de eerste bedrijfspanden zullen verrijzen. Het college zegt nu om tafel te willen met alle betrokkenen, zoals de ondernemers, de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder en de volkstuinverenigingen, om te komen tot een zo verantwoord mogelijke realisatie van het bedrijventerrein en de bijbehorende ecologische verbindingszone.

Delen

10 reacties

 1. Paul van Meenen (D66) op

  D66 wenst spoeddebat over toekomst Oostvlietpolder

  Vandaag heeft de Raad van State de bezwaren tegen het bestemmingsplan Oostvlietpolder, zoals ingebracht door de Vereninging Vrienden van de Oostvlietpolder, bewoners van de Vrouwenweg en anderen, afgewezen. Daarmee komt de weg vrij voor bebouwing van de laatste groene polder van Leiden. D66 is een tegenstander van bebouwing en wenst de polder groen te houden; een eventuele behoefte aan extra bedrijventerreinen moet volgens D66 in regionaal verband bekeken en opgelost worden. De huidige collegepartijen PvdA, GroenLinks, CDA en VVD kiezen voor bebouwing. D66 heeft een spoeddebat over deze kwestie aangevraagd. Waarschijnlijk zal dit in de raadsvergadering van 2 december as. plaatsvinden. Tevens zal D66 nagaan welke middelen de gemeenteraad, eventueel ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, heeft om dit onheil te keren.

 2. Abraham Flippo ( CDA ) op

  @Paul van Meenen, Als D66 op 20 januari 2004 nou net als het CDA tegen dat bestemmingsplan Oostvlietpolder had gestemd, was het er dus nooit gekomen en zaten wij nu niet in deze situatie, dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en bouwvergunningen dus ook niet geweigerd mogen worden. Uit de huidige houding van D66 spreekt slechts een onwaarachtig opportunisme. 

 3. dat het mag van de rechter betekent natuurlijk allerminst dat de aanleg verplicht of zelf maar wenselijk is – laat staan onvermijdelijk. Bestaande industrieterreinen verkommeren door gebrek aan gemeentelijke sturing, terwijl de vraag naar lokaties niet gemeentelijk maar provinciaal c.q. landelijk van aard is – maar daar hebben ze in Leiden geen kijk op. Er is een absolute afwezigheid van inzicht, en we zitten nog steeds met smart te wachten op de lijst van industrieën die zich alleen op het nieuwe terrein aan de snelweg kunnen vestigen en waarvoor geen alternatieve lokatie gevonden kan worden. Die lijst is er niet, omdat de dadendrang van het college niet met feitelijkheden onderbouwd is. Geef eindelijk vrij WAAROM er zo nodig gebouwd en getimmerd moet worden, en waarom de allerlaatste koe moet worden geasfalteerd.

 4. Bedrijfsbanden hoeven daar niet te verrijzen hoor!! Rooseveltstraat te Leiden heeft een overvloed van lege panden en wat te denken van het  EX Gebouw van  Het Leidsch Dagblad en de gebouwen ernaast .

  En het is recessietijd heden , dus de bedrijven ontslaan  vele werknemers ..

  Of denkt Leiden in 2010-2012 weer genoeg werkgelegenheid te hebben. En is het al bekend welke bedrijven- branches( = takken)  er genoegen nemen om in de Oostvlietpolder  hun bedrijf te starten. Welja nog meer autowegen aanleggen ..we zijn  al verstopt met autofiles…

  Windmolens aanleggen in de Oostvlietpolder is een optie….

   

   

 5. Janine Clement op

  Persbericht

   

  ChristenUnie: Oostvlietpolder verdient een beter lot

   

  ChristenUnie Leiden heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State. De uitspraak maakt namelijk de aanleg van een bedrijventerrein in de laatste groene polder van de gemeente Leiden, de Oostvlietpolder mogelijk. De ChristenUnie is altijd tegen de komst van een bedrijventerrein geweest, omdat de ChristenUnie zuinig wil zijn op deze laatste groene polder van onze stad.

   

  De uitspraak van de Raad van State betekent overigens niet dat het bedrijventerrein moet worden aangelegd. De aanleg is altijd een keuze. De ChristenUnie roept de coalitiepartijen dan ook op om alsnog af te zien van aanleg van het bedrijventerrein. ‘De Oostvlietpolder verdient een beter lot dan ingericht te worden met een bedrijventerrein. Dit doet recht doet aan de wens van veel inwoners van Leiden en omliggende gemeenten om de polder groen te houden’. De keuze voor bebouwing is niet vanzelfsprekend gelet het feit dat vanuit de bevolking en vanuit de landelijke politiek toenemende weerstand ontstaat tegen de ongebreidelde groei van het aantal bedrijventerreinen en de teloorgang van het open landschap, m.n. langs snelwegen.  

  De ChristenUnie zet liever in op het opknappen van bestaande bedrijventerreinen. Als dit serieus wordt opgepakt in Leiden en de regio is aanleg van nieuwe bedrijventerreinen de komende decennia niet nodig.

   

  Ten slotte bedankt de ChristenUnie de Vrienden van Oostvlietpolder, de bewoners van de Vrouwen- en de Vlietweg en alle anderen voor hun niet-aflatende strijd voor het behoud van de groene Oostvlietpolder.’De uitspraak van de Raad van State is natuurlijk een grote tegenvaller, maar zonder de inzet van de Vereniging en de bewoners was de polder al veel eerder bebouwd en had die bebouwing er nog een stuk beroerder uitgezien’.  

   

  ChristenUnie Leiden

   

  Guido Terpstra

  Janine Clement

 6. Paul van Meenen (D66) op

  @Flippo

  D66 heeft er in 2004 alles aan gedaan, net als het CDA, om het bestemmingsplan ten goede te keren. Daarna is het verschil dat het CDA omwille van de macht akkoord is gegaan met bebouwing, en met de RGL, om  maar een paar puntjes te noemen. D66 heeft zich naar de burger toegekeerd en heeft wat betreft de Oostvlietpolder vol overtuiging gekozen voor het groen, omdat dit onder het huidige college van PvdA, CDA, Groenlinks (hoezo groen, hoezo links?) en VVD steeds meer in de verdrukking komt. Laat maar eens zien, CDA, dat je net als D66 weerstand durft te bieden aan de VVD en de PvdA (en het bijwagentje GL)! Kom op, Abraham, laat de Oostvlietpolder niet in de steek. Rentmeesterschap, weet je nog?

 7. Werkgelegenheid laat me niet lachen..

  Nederlanders en zelfs Polen zijn veeeeeeeeeel te duur om op dit straks voormalige natuurgebied te gaan werken.

  Roemenen, Bulgaren, Albaniers en Afrikanen. Begrijp me niet verkeerd. Die gun ik echt hun werkgelegenheid wel,

  maar dat kan toch nooit een reden zijn om het laatste stukje natuur in Leiden te verkwanselen. Het lijkt wel alsof de hele gemeenteraad slechts uit zelfzuchtige zelfverrijkende ellendelingen bestaat.

  Of wordt de familie van een gekozen volksvertegenwoordiger soms meteen na zijn beediging door de georganiseerde misdaad bedreigd ofzo?

 8. Ik weet nog wel meer terreinen en gebouwen die zo broodnodig zijn voor de werkgelegenheid. Ik word altijd zo blij als ik die polder zie en was dan altijd trots op Leiden. Ik weet zeker dat we de polder zoals die nu is, meer nodig hebben dan een bedrijventerrein.

 9. In het kader van de door zijn partij al sinds 1966 verkondigde noodzaak van democratische vernieuwing zou de heer Van Meenen natuurlijk het voortouw kunnen nemen bij de organisatie van het buitenparlementaire verzet tegen de vandalisering van onze o zo nodige groenvoorzieningen door de overheid. Daarbij valt te denken aan tentenkampen in de polder, demonstraties en bezettingen. Volgens mij kan de heer Van Meenen heel goed ageren, broodjes smeren en spandoeken beschilderen. 😉

 10. Industrieterreinen en snelwegen is de nieuw hobby van bouwend Nederland, en zorgen dat alles leeg blijft staan kunnen ze weer belasting voordeel uithalen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline