Voorkeursbeslissing Rijnlandroute wordt morgen genomen

10

De stuurgroep Rijnlandroute neemt morgen een beslissing over welke van de acht varianten van de verbinding tussen A4 en A44 de voorkeur verdient. In deze stuurgroep zitten partijen uit de provincie maar ook enkele gemeenten ten westen van Leiden waaronder Voorschoten en Wassenaar. Over dat besluit is op woensdag 31 oktober een gesprek gepland tussen de Provincie en de CDA-minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings. Van hen is bekend dat hij nog in zijn kabinetsperiode effectief knopen wil doorhakken op de belangrijkste verkeersknelpunten.

De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de Rijnlandroute was nog niet compleet, vandaar de vertraging. Er ontbrak nog informatie over luchtkwaliteit en geluidsaspecten en er was op een aantal zaken nog nadere toelichting en onderbouwing nodig.

De Rijnlandroute zou het verkeer op de Churchilllaan in Leiden belangrijk moeten ontlasten. Plannen voor een Rijnlandroute, die voorheen ook wel A 11 West werd genoemd, lopen al jaren en stuitten nog steeds op veel verzet bij onze buurgemeenten.

Delen

10 reacties

 1. Niet alleen is er verzet bij de buurgemeenten, ook in Leiden zelf is het plan zeer omstreden. Net als Wassenaar en Voorschoten voorstaan zou  Leiden zich ook sterk maken voor het behouden van de Groene Buffer tussen Haaglanden en Holland -Rijnland. Deze verbinding tussen Groene Hart en het duingebied kan als groene long onmogelijk gemist worden. De Leidse regio heeft al zo weing groen meer. Hier op maaiveld een snelweg  aanleggen, die ook in Voorschoten net zo door de bebouwing loopt als nu de Churchillaan is geen optie. Steun de Korte Vliet-variant die Voorschoten ontwikkeld heeft, dan kan ook het Wassenaarse pact van Ommedijk uitgevoerd worden. En hebben onze (klein-)kinderen ook nog steeds recreatiegroen dichtbij. Is er bij de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de Rijnlandroute wel meegerekend wat het kost om zo’n gebied met als dit met deze landschappelijke hoge kwaliteit vanaf nul te realiseren ? En heeft het aanleggen van niewe wegen de afgelopen 40 jaar echt het fileprobleem opgelost ? Terecht is dit gebied vroeger niet geofferd aan de Leidse Baan. Dus nu uit hetzelfde oogpunt ook niet verprutsen voor een goedkope aanleg van een Rijnland Route.

  Maar ja ook deze Rijnland-Route is een provinciaal project. Zwicht Leiden hier ook voor de provincie ? In Voorschoten wlde de gemeenteraad de gedeputeerde niet in besloten zitting zijn promo-verhaal laten doen. In Leiden is hij ook geweest. Hebben de raadsleden hier ook openbaarheid geeist ? En dan is er morgen al een gesprek tussen de gdeputeerde en de minister, zonder dat een openbaar standpunt van Leiden. Ligt de open bestuursstijl al in het graf ? Is het weer wij beslissen wel voor u, over u en zonder u als burger. Gepasseerde belanghebbende burgers zijn vaker tegenstander dan burgers die mee hebben kunnen denken in het proces. Voor de Leidse Baan was er al een viaduct aangelegd voor het plan werd afgeblazen. Zo’n geldverspilling moeten we nu niet weer hebben.

 2. Beste Piet. Er is jarenlang overleg geweest met voor en tegenstanders in diverse klankbordgroepen. Zelf praat en denk ik ook al jaren mee. Neem van mij aan dat de tegenstanders altijd luid en duidelijk hun mening hebben (kunnen) laten horen.

 3. Hier dus: Leiden kiest blindelings en stilletjes voor Rijnlandroute

  Daar staat onder meer: “Op maandag 29 oktober was er een extra commissievergadering over het standpunt van Leiden over de Rijnlandroute. De extra vergadering was verder niet aangekondigd buiten de commissieleden, dus er waren ook geen insprekers en geen pers bij dit belangrijke onderwerp.

  Dat is dus tegenwoordig democratie en open bestuur Leidse stijl, eerst een fopreferendum, waarvan de uitslag vol minachting voor de kiezers wordt genegeerd door PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en CU, en als daarmee de grens van het democratisch fatsoen eenmaal toch is overschreden nog even een geheime commissievergadering over een ander ingrijpend stuk infrastructuur. Ik heb trouwens van geen enkele partij een protest gehoord, Zelfs niet van D66, de zelfbenoemde kampioenen der democratie. Dat belooft nog wat voor de toekomst.
  En maar verbaasd zijn als burgers zich vol walging van de politiek afkeren…

 4. Beste Wera,

  Al die jaren in de klankbordgroepen hebben kennelijk niets uitgehaald. Vooral de afgelopen maand is het bar. Zonder de MKBA openbaar te maken wordt er “even” in Leiden stilletjes een besluit over een voorkeursroute genomen dat vandaag in in de stuurgroep meegenomen werd. En morgen praten de gedeputeerde en de minister (beide van het CDA) er nog even over en daar zouden wij het dan mee moeten doen. Jij vindt dit de juiste gang van zaken ? 

 5. Harry Schoch op

  Ik ben het 100% eens met Piet Schuur en E. Meijer! Nog steeds wordt het groen als ondergeschikt behandeld en nog steeds worden zulke besluiten doorgedrukt…..

 6. Beste Piet,

  Mijn opmerking betrof jouw idee dat belanghebbende burgers gepasseerd zouden zijn. Dat kan naar mijn mening niet gezegd worden. Alleen al in de Klankbordgroep Bewoners hebben 16 belangengroepen uit Leiden, Voorschoten, Wassenaar en Valkenburg deelgenomen. Ik heb alle bijeenkomsten bijgewoond en kan je verzekeren dat de nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld de Oostvlietpolder maar ook voor de bewoners van de Stevenshof en de weidevogelgebieden bij Maaldrift uitvoerig naar voren zijn gebracht.

  Volgens mijn informatie is de volgorde nu deze. De MKBA (de maatschappelijke kosten baten analyse) wordt deze maand afgerond en zal in februari 2008 aanzet zijn tot de MER (milieu effect rapportage). Deze MER is aanzet tot de formele inspraak en wederom overleg met de klankbordgroepen. Via de website http://www.rijnlandroute.nl is informatie te vinden over o.a. de formele procedures.

  Dat het Korte Vliettrace onbetaalbaar is gebleken (700 miljoen) is jammer. Maar het wil nog niet zeggen dat nu al vast staat hoe de Rijnland Route er precies uit komt te zien. Laatstaan dat die zomaar op maaiveldhoogte zal worden aangelegd. Dat zou een grote onderschatting zijn van de overtuigingskracht van de belanghebbenden die betrokken zijn bij de besluitvorming.

  En ja, uiteindelijk zal de beslissing genomen worden door de provincie Zuid-Holland. Of ik het daar mee eens ben? Iemand zal het toch moeten doen.

  Ik heb nog wel wat informatiemateriaal voor je. En misschien wil je de volgende keer ook naar de klankbordgroepbijeenkomst of sowieso een keer doorpraten? Ik stuur je los van deze reactie mijn e-mail adres mocht je dat niet meer hebben.

 7. Wera Buis is van de Partij van de Antidemocratie, dus die vindt het heel normaal dat belangrijke besluiten er in geheime commissievergaderingen worden doorgedrukt. Het babbelen met belangengroepen is slechts een nep-democratisch ritueel. Dat is allemaal niets bijzonders meer in het regentenstadje aan de Rijn.

  Veel zorgwekkender is dat de SP zich zo tam opstelt. Wat is er toch met die club aan de hand? Er was een tijd dat de SP (terecht) heel veel stennis zou hebben gemaakt over geheime commissievergaderingen en het antidemocratische gekonkel van de stadsregenten. Nu lijkt de club een slappe hap met een fractie die niet uitblinkt in politiek benul noch in linkse bevlogenheid.

 8. @ Wera

  Zonder de MkBA publiek te maken en te bespreken kun je nu geen fatsoenlijke, geloofwaardige keuze maken voor de ene of de andere variant. Wat nu gebeurt is 18e eeuws regentengedrag en onbehoorlijk bestuur. En jij gaat hierin mee ?

   

 9. Van Meenen op de PvdA-site over de mysterieuze en geheime commissievergadering over de Rijnlandroute (29 okt.):

  “Het is voor mij ook onbegrijpelijk dat dit even tussen de soep en de aardappelen door moest omdat er de volgende dag een overleg met de regio plaatsvond. Daar moest het Leidse minderheidscollege met een standpunt komen. Wat eerst een informatieve bijeenkomst zou zijn werd zonder tussenkomst van bijv. het presidium of zonder publieke aankondiging in een reguliere commissievergadering gewijzigd. Dit heb ik allemaal pas achteraf vernomen.”

  Uit Artikel 13 van de Leidse Verordening op de Raadscommissies:

  Oproep

  1. De commissiegriffier zendt, uit naam van de voorzitter, ten minste 14 dagen voor een vergadering de leden een schriftelijk oproep onder vermelding van de dag, tijdstip en plaats van de vergadering. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in artikel 86, eerste en tweede lid van de Gemeentewet bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproeping aan de leden verzonden.

  (…)
  4. Tegelijk met de verzending van de oproeping vindt openbare aankondiging plaats van de vergadering in het gemeentelijke informatieblad en op de internetsite van de gemeente. De openbare kennisgeving vermeldt de datum, tijd en plaats van de vergadering, de agendapunten die behandeld worden en de mogelijkheid om in te spreken.

  Ik vermoed dat er op meer punten strijdigheden met de verordening zijn, maar heb het document nog niet uitgebreid bestudeerd. Het lijkt er in ieder geval op dat de voorzitter van de betreffende raadscommissie in strijd met de Verordening op de Raadscommissies heeft gehandeld en dat de vergadering niet rechtsgeldig is.

  Kwalijke zaak dus.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline