D66 wil provinciaal reserveplan RGL blokkeren

27

D66 wil dat de gemeente beslist dat de RijnGouweLijn niet alsnog kan worden aangelegd over bestaand spoor. Volgens fractievoorzitter Paul van Meenen heeft Leiden zich in het referendum niet alleen uitgesproken tegen de aanleg door het centrum, maar wijst een tweederde meerderheid van de inwoners de lightrail helemaal af. “Dat komt door de gewijzigde vraagstelling voor het referendum die door de collegepartijen is doorgedrukt,” aldus Van Meenen. De oorspronkelijke vraag voor het referendum luidde ‘Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn over de Lammenschansweg, de Breestraat en de Plesmanlaan?’ Die tekst werd via een amendement gewijzigd in ‘Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn door Leiden?’ Door de steun van onder andere de PvdA, Groenlinks en de Christenunie haalde dat een meerderheid. “D66 heeft daar met anderen tegengestemd omdat hiermee de relatie met het binnenstadstracé wegviel. Omdat ook het bestaande spoor Utrecht-Leiden door Leiden loopt, geldt de referendumuitslag nu ook voor dat tracé,” zo redeneert Van Meenen.

D66 wil nu dat het College van B&W aan de Provincie Zuid-Holland laat weten dat de gemeente Leiden niet zal meewerken aan enig tracé van de RijnGouwelijn door Leiden, dus ook niet aan een RijnGouwelijn over bestaand spoor. De bestaand-spoorvariant is weer in beeld omdat de provincie over een ‘Plan B’ blijkt te beschikken nu Leiden tegen het binnenstadtracé heeft gestemd. Daarbij wordt uitgegaan van een lightrailverbinding over bestaand spoor.

Delen

27 reacties

 1. Paul van Meenen op

  Hierbij de door D66 gestelde vragen:

  Schriftelijke vragen over: betekenis referendumvraag

   

   

  Geacht College,

   

   

  De fractie van D66 heeft kennis genomen van de uitslag van het referendum over de RijnGouwelijn. Een ruime meerderheid van de Leidse kiezers heeft “Nee” geantwoord op de vraag:

   

  Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn door Leiden?

   

  [] Ja                                                    [] Nee

   

   

  Deze vraag is vastgesteld in de raadsvergadering van 19 december 2006. Toen lag oorspronkelijk voor een raadsbesluit waarin de vraag luidde: “Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn over de Lammenschansweg, de Breestraat en de Plesmanlaan?”

  Deze vraag is echter door een amendement gewijzigd in de vraag die uiteindelijk aan de kiezers werd voorgelegd. D66 heeft daar met anderen tegengestemd omdat hiermee de relatie met het binnenstadstracé wegviel. Onder andere de PvdA, Groenlinks en de Christenunie steunden dit amendement, waardoor het een meerderheid haalde.

   

   

  Namens de D66-fractie wil ik u op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad hieromtrent de volgende vragen stellen:

   

   

  1. Deelt u de opvatting van D66 dat het bestaande spoor Utrecht-Leiden door Leiden loopt?

   

  1. Zo nee, waarom niet?

   

   

  1. Zo ja, deelt u de opvatting van D66 dat de uitslag van het referendum inhoudt dat de Leidse burgers (mede) aangegeven hebben dat de gemeente Leiden niet dient mee te werken aan een RijnGouwelijn over bestaand spoor, zoals dat ook geldt voor een RijnGouwelijn door de binnenstad?

   

  1. Zo nee, waarom niet?

   

   

  1. Zo ja, deelt u de opvatting van D66 dat uw College aan de Provincie Zuid-Holland dient mee te delen dat de gemeente Leiden niet zal meewerken aan enig tracé van de RijnGouwelijn door Leiden, en dus ook niet aan een RijnGouwelijn over bestaand spoor?

   

   

  In verband met de behandeling van de referendumuitslag en de gevolgen daarvan op 27 maart a.s. verzoek ik u de vragen voordien te beantwoorden.

   

  Vriendelijke groet,

   

   

  Paul van Meenen         D66

   

 2. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  Kom nou toch. Het was iedereen – zeker ook D66 – duidelijk dat de controverse over de RGL op het gedeelte door de binnenstad betrekking had.Ook bij de vaststelling van de vraagstelling was voor iedereen duidelijk dat het slechts over het voorliggende tracé ging. Het onderliggend voorstel waarover we als gemeenteraad over twee en een halve week gaan stemmen bevestigt dit. Er staat in: (…) “de het ‘voorliggend tracé’ door Leiden.

  Overigens begreep ik van de ‘terugvaloptie’ dat het gebruik van Lightrail daarin van de baan is, waarmee er van de RijnGouweLijn helemaal geen sprake meer is.

 3. Paul van Meenen op

  Beste Guido,

  Natuurlijk wist D66 net als alle raadsleden wat het dispuut inhield. Maar de burger kent de discussie over vraagstelling niet en weet niet dat in het besluit over een voorliggend tracé wordt gesproken. Hij weet maar 1 ding: welke vraag is mij gesteld. En die vraag laat geen ruimte voor interpretaties: dat betreft heel Leiden!

  Ik had nog niet vernomen dat de RGL in zijn geheel van de baan is. Volgens mij denken provincie en regio daar heel anders over. En alsdan zal dat ding toch op een of andere manier van Oost naar West moeten komen. Maar niet over Leids grondgebied, daarover is de Leidenaar duidelijk geweest.

   

 4. Het zou wijs zijn indien D66 (Dhr. Paul van Meenen) mee zoekt naar goede alternatieven voor het openbaar vervoer. Dwaze redeneringen zijn niet in het belang van Leiden en haar inwoners. Het zou de narcist van Meenen sieren wanneer hij de Leidenaar hoger schat dan zichzelf!

   

   

 5. Ik ben me pas op een later tijdstip met de discussie gaan bezighouden en moet zeggen dat ik me zeer verbaasde over de formulering van de referendumvraag. En niet alleen over de passage ‘door Leiden’ die de aanleg van de lijn  formeel gezien inderdaad op iedere vierkante meter binnen de gemeentegrenzen onmogelijk maakt. Ook de formulering ‘Rijngouwelijn’ is niet heel sterk. Stel nu dat er een alternatief komt met busbanen, een andere vorm van lightrail, een reguliere tram of wat dan ook, onder een andere vlag dan ‘Rijngouwelijn’: ‘Randstadrail’ bijvoorbeeld of ‘Agglonet’ (verbeterde tramlijnen in Haaglanden) of  ’Stedenbaan’! Geldt de uitslag van het referendum ook voor deze opties?

 6. Hé Terpstra, ik weet best wel waar ik voor of tegen gestemd heb. De vraagstelling, zoals hierboven herhaalt door de mijnheer van D66, was mij duidelijk toen ik op het knopje drukte. Ik trok wel even mijn wenkbrauwen op in het stemhokje toen ik uiteindelijk de vraag las. Ik vond hem namelijk behoorlijk recht door zee en bijzonder duidelijk. Iets wat ik niet gewoon ben van de producten van jullie politieke mensen. Maar nogmaals, zei was mij duidelijk.

  Dus ga mij nou niet vertellen dat waar ik voor of tegen gestemd heb, eigenlijk iets anders is. Die politieke trukendoos zijn wij allemaal meer dan zat.
  Ik heb gestemd op de vraag: Wilt u dat de gemeente Leiden meewerkt aan de RijnGouweLijn door Leiden? Als je achteraf bezien spijt hebt van die vraagstelling dan is dat jammer voor jou, maar je zult er toch echt mee moeten leren leven dat je de vraag gesteld hebt. Nu niet opeens pvda-gedrag gaan vertonen.

  Van de website van de ChristenUnie (hoofdstuk: Standpunten, vers: Overheid en Burgers) :

  “Overheden en politici slagen er niet in het vertrouwen van brede lagen van de samenleving te verwerven en te behouden. Voor herstel van vertrouwen zijn geen stelselwijzigingen nodig, maar betrouwbare politici, die zich dienstbaar opstellen, trouw aan de publieke zaak. Overheden behoren betrokken te zijn op de belangen van samenleving en burgers. Bij het nastreven daarvan hebben overheden, zeker in een representatieve democratie, eigen verantwoordelijkheden, die niet samenvallen met de optelsom van wensen en belangen van burgers. Wat het publieke belang inhoudt, zal bij elk politiek besluitvormingsproces steeds weer opnieuw moeten worden verduidelijkt. Politieke partijen met een helder en consistent politiek profiel zijn daarbij onmisbaar. Politieke uitgangspunten en vooronderstellingen behoren in het politieke debat niet te worden verdoezeld. Godsdienst en levensovertuiging moeten in de publieke ruimte een erkende plaats innemen.
  Overheden en overheidspersonen moeten integer zijn, omdat zij uiteindelijk in dienst staan van de samenleving en daarmee uiteindelijk van God. Alleen integere politici kunnen aanspraak maken op een vertrouwensrelatie tussen overheid en burgers.”
  [ http://www.christenunie.nl/nl/standpunten?initial%5B48060%5D=O ]

  Ik herhaal:
  … Politieke uitgangspunten en vooronderstellingen behoren in het politieke debat niet te worden verdoezeld …
  Dat lijkt mij een duidelijk standpunt van je eigen partij wat jij verschrikkelijk geweld aan het aandoen bent als jij achteraf de vraagstelling bewust anders gaat interpreteren dan hoe zij op de stemmachine stond.

 7. Geachte Marcellus: Even in herinnering, het is wel de ChristenUnie die altijd in een rechte lijn heeft geredeneerd in het RGL-dossier, nl. zoek een oplossing over bestaand spoor. Nu geen verwijten van uw zijde aan het adres van de CU aub. De Leidenaar wil geen verminkte binnenstad, wel goede oplossingen voor het openbaar vervoer.                                                                         

 8. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  Je kunt 2 benaderingen kiezen: volgens de letter en volgens de geest van de tekst.

  – Ik kies principieel voor het eerste. Dat betekent dat je kijkt naar de bedoeling achter de tekst. Daarover bestaat geen misverstand, sla de handelingen van de Raad er maar op na. Ook voor de Leidenaar was overduidelijk dat het om het tracé door de binnenstad ging. Vraag maar na! 

  – Kies je voor de tweede benadering dan wordt je dienstbaar aan de letter van een dode tekst en niet dienstbaar aan de samenleving. Ik kies daar dus niet voor. Maar als mijn waarde collega Van Meenen daar wel voor kiest, dan moet hij daar ook consequent in zijn. Dat betekent dat de Leiden alleen ’nee’ zei tegen de RijnGouweLijn die ‘door’ Leiden, en niet slechts een lijn die er binnenkomt maar er niet meer uitkomt.  

  Zowel in mijn benadering als in zijn eigen benadering loopt het betoog van Paul van Meenen dus spaak. 

 9. Guido Terpstra (ChristenUnie) op

  Excuses voor de verwarring: de eerste benadering is volgens de geest en de tweede volgens de letter van de tekst.

 10. goedemorgen! D66 is kennelijk eindelijk ontwaakt uit zijn winterslaap. waar was D66 gedurende de camagne voor het referendum? waar was de hoeder van Pechtolds erfenis? D66 heeft alles laten lopen en dan nu een minderwaardigheidscomplex overschreeuwen door op deze manier wild om zich heen te slaan?! door deze houding verliest D66 wat mij betreft het laatste restje geloofwaardigheid. gegroet!  

 11. @Terpstra: klopt je volgorde nu? Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend!

 12. e.j. van ginkel op

  Hebben we alles gehad… krijg je D66 nog een keer erachteraan, en helaas gaan we er, verslaafd als we zijn geraakt daan welles-nietes-RGL, nog op in ook. Nou, nog eentje dan om het af te leren.

  Alle gemeenschappelijke energie moet nu gericht zijn op het rustig en zakelijk benaderen van het verkeer (niet eens: het verkeersprobleem) in en om Leiden, en op de korte termijn hetafserveren van provinciale oprispingen. Dat laatste moet niet zo moeilijk zijn: Huls heeft een flinke knauw gehad bij de Statenverkiezingen, de beurs wordt akelig krap bij de provincie, VVD aldaar volstrekt niet geinteresseerd lijkt het, ook het animo in de buurgemeenten vóór de RGL is zo lauw dat het noch de bevolking, noch de meerderheid der bestuurders een moer lijkt uit te maken (of heeft u al veel boze reacties uit Katwijk, Alphen, Boskoop of Gouda gelezen?) en geharnaste voorstanders als Keereweer en Steegh geven kristalhelder aan zich volledig en overtuigd achter de referendumuitkomst op te stellen. De wil tot gezamenlijk overleg over wat-dan-wel is zeker aanwezig bij de voormalige opponenten. Stoorzender Posthuma is op vakantie, professor Van Raan heeft boos gezegd niets meer voor de stad te willen doen. Wat willen we nog meer? Vooral zo doorgaan.

  Tja, en dan D66. Dat men daar krampachtig probeert nog mee te doen aan het debat, dat kunnen we begrijpen, en misschien zelfs waarderen. Dat  de mening van die partij er al geruime tijd in het geheel niet meer toe doet, de aanhang met een vergrootglas moet worden gezocht, en dat iedereen dat weet behalve de paar overgebleven leden – we kunnen daar mededogen mee hebben, maar dat doet aan de feiten niets af. Dit moge wel het eind van dit flinterdunne draadje zijn.

    

 13. @ J.B. en Terpstra:
  Hoewel ik het intens oneens ben met de uitgangspunten van de politiek door de CU gevoerd, en dat ook gaarne uit wil spreken, kan je ze inderdaad doorgaans niet van inconsequent gedrag en politiek gedraai betrappen. Zulks is voorbehouden aan partijen zoals de pvdA. Het is goed dat U mij daar aan herinnert, maar ik was er al van overtuigd en heb daar ook zeker respect voor.
  Daarom ben ik ook teleurgesteld in de reactie van dhr. Terpstra die hierboven staat. Het lijkt mij dat hij zich met deze reactie voor het karretje van de JA-partijen uit het college laat spannen om op de een of andere vuige wijze toch de RGL door de stad (binnen- danwel buiten-) heen te krijgen.

  En natuurlijk weet iedereen dat dat toch wel gaat gebeuren. De hele herontwikkeling en invulling van het gebied tussen Leiden en Alphen hangt samen met die RGL-lijn. Dus dat zal heus wel doorgaan, de belangen zijn te groot. Maar laat dat probleem in hemelsnaam [ 😉 ] toch oplossen door hen die dat willen en niet door diegenen die nu nog een naam in geloofwaardigheid hoog te houden hebben.

  @ Terpstra:
  Krijgen we dat non-argument van letter en geest weer. Als het de overheid lekker uitkomt dan dient er gehandeld te worden naar de geest van … , maar de onderheid krijgt altijd te maken met de letter van … . Uiteindelijk is het dus alleen maar de overheid die mag handellen naar de geest van … . Tenzij U mij, als lid van de onderheid, nu ook de toestemming gaat geven om bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen te gaan betalen in de geest van de belastingaanslag, bouwaanvragen en welstandtoestemmingstekeningen te gaan maken in de geest van het bouwbesluit, feesten te laten organiseren in de geest van de festivalnota (of hoe dat ding ook heet), etc. etc. .

  ps. Help mij nog eens dit letter en geest argument te herinneren als er weer iets verboden moet worden omdat dat zo in de bijbel staat. Koopzondagen, homohuwelijk, en dat soort dingen.

 14. Jolet IJmeer op

  “professor Van Raan heeft boos gezegd niets meer voor de stad te willen doen.”
  Ach nee, keert het onbegrepen genie zich boos van de stad af omdat er niet hem geluisterd wordt? Wat heeft de man trouwens voor Leiden gedaan? Van Raan zou natuurlijk naar een stad met tramtrein en allure kunnen verhuizen en daar zijn levensgeluk kunnen vinden. Misschien luisteren ze er zelfs naar hem.

 15. Harry Schoch op

  Wat eigenlijk al heel lang duidelijk is, al willen sommigen dat niet onder ogen zien: de verbinding Leiden-Alphen-Utrecht is vele malen belangrijker dan de verbinding Leiden-Alphen-Gouda. Dat heeft de Christen Unie al van begin af aan terecht benadrukt. Ook vind ik de RGL-West meer het overwegen waard dan de RGL-Oost, alleen al vanwege de opoffering van de Elfenbaan en die hele vertoning bij Leiden Lammenschans in verband met de RGL (mede waardoor de bouwplannen voor het ROC gepaard gaan met de opoffering van veel groen, dat nog steeds het sluitstuk is als het om grote projecten gaat, omdat het de meeste plannenmakers weinig kan schelen ondanks de mooie verhalen). Maar ook bij de RGL-West (dan wel vanaf Leiden CS) moet eerst heel goed worden gekeken naar het bestaande openbaar vervoer…..

  Onderhand weten de Leidenaars toch echt wel heel goed dat het enkel om het trace door de Lammenschansweg en de Breestraat ging en niet over bestaand spoor. Dat laatste is snel “afgeserveerd” door de politiek. Niet door de Leidenaars (overigens vind ik de kritische benadering vanuit Transvaal ten aanzien van de mogelijke sloop van sociale woningen heel terecht! Daarover heb ik mij als SP-duoraadslid ook altijd kritisch opgesteld).

  Die schriftelijke vragen van D’66 komen mij dus heel vreemd over…..

  Harry Schoch.

 16. Geweldig dat er tussen Utrecht, Alphen en Leiden al een spoorlijn ligt – daar moet je gebruik van maken, misschien kan die zelfs – als trein – naar het strand worden doorgetrokken! Wel lullig dat de exploitant (NS) geen belang heeft bij investeringen omdat die aan Prorail zijn uitbesteed.

 17. Peter Bootsma op

  Hoi Harry,

  Even reagerend op je stelling dat het trace over bestaand spoor te snel is afgeserveerd: zou ik aan jou als SP-er eens mogen vragen wat je precies voor je ziet bij dat trace? Stel je je voor dat daar treinen blijven rijden (alleen meer dan nu), of dat er een lightrail bij moet komen op het traject Leiden – Alphen? Ben je ervoor om de overwegen op de Morsweg en de Haagweg te laten liggen zoals nu, of zou daar een viaduct voor in de plaats moeten komen? Ik ben benieuwd daar nader van je over te vernemen.

  Peter Bootsma

   

 18. Guido Terpstra:

  Waarom wilde het college de oorspronkelijke -beperkende-referendumvraag niet accepteren,en pas met de uiteindelijke vraag accoord ging.

  De referendumvraag geeft nu al reden tot eindeloze discussie over wat de vraag inhoud.

  Het zou het college sieren haar zwakke en onzekere bestuurstijl eens grondig te herzien,teneinde eens duidelijk over te kome.

   

 19. Ton de Bruijn op

  Valt wel mee hoor Luxor met die eindeloze discussie, die gaat alleen tussen van Meenen en van Meenen en naar nu blijkt had ook Luxor moeite met de vraagstelling. Trianon begreep de vraagstelling, zo verzekerde hij mij en met hem de rest van de stad, behoudens een paar napruttelende “politici” … gewoon kinnesinne lagaan.

 20. De geest van het referendum is niet zo relevant… De burger is gevraagd zich uit te spreken over medewerking aan de RGL door Leiden. Door in die vraag geen trace te noemen geldt het antwoord voor alle (mogelijke) trace’s. Zou dat niet zo zijn, dan zou de referendum uitslag simpel terzijde gelegd kunnen worden door een ander trace te kiezen. Bijvoorbeeld: ondergronds, over de Witte Singel, over bestaand spoor-Noordeinde-CS, etc.

  Mogelijk zijn er kiezers geweest die eigenlijk antwoord hebben gegeven of de vraag of de RGL door de Breestraat mocht. En misschien dat zij best bereid zijn om de RGL over bestaand spoor toe te juichen. Maar die keuze bood het referendum niet. Net zo min als het referendum ruimte bood voor het standpunt dat de Gemeente alles in het werk moest stellen om de komst te verhinderen.

 21. Rob van der Putten op

  In de door de provincie voorgestelde buitenomvarient worden er huizen afgebroken.
  De formulering van het referendum was dus volkomen correct.

 22. Zelfs als de RGL er niet komt over bestaat spoor (is natuurlijk geweldig), dan is het een optie dat de spoorwegovergangen Morsweg en Haagweg omhoog (of zeggen we omlaag) gebracht worden.

  De verkeerssituatie is nu onhoudbaar!

  Petra Hoogeveen

 23. Ja hee, als politici te dom zijn om een referendum vraagstelling goed te formuleren moeten ze er na het referemdum niet op terug komen…..
  Als bijna driekwart NEE antwoord op de vraag of ze mee willen werken aan een RGL door Leiden betekent dat dat die mensen tegen een RGL door Leiden zijn. Of ben ik nou zo slim en die politici zo dom?

  Ga jullie schamen, pak je bielzen en nou sorry zeggen.

 24. Harry Schoch op

  Dag Peter Bootsma, je verdient een duidelijk antwoord. Allereerst vind ik absolute voorwaarde dat er in Transvaal geen huizen worden afgebroken voor welke verkeersvoorziening dan ook (dus ook niet als die onzalige Morspoortgarage met 1000 parkeerplaatsen + supermarkt er komt). Dat heb ik overigens altijd gezegd, toen ik nog SP-duoraadslid was.

  Ik ben altijd uitgegaan van de half-uurs-verbinding Leiden-Utrecht met de trein en pleitte voor een BEPERKTE RGL over bestaand spoor (hooguit 2 per uur). Daarnaast ben ik altijd geweest voor terugdringing van het autoverkeer over met name de Morsweg. Velen willen snel binnendoor naar de Churchilllaan en hoeven helemaal niet in Transvaal of Haagwegkwartier te zijn. Met minder autoverkeer lijkt het mij nog haalbaar om die beperkte RGL over bestaand spoor te laten gaan, maar veel liever zie ik helemaal geen RGL en versterkinjg van de verbinding Leiden Utrecht. Dat laatste is nu al aan de gang doordat er dubbeldekkers worden ingezet. Mijn idee van die beperkte RGL gaat ook niet meer goed op als de treinverbinding Leiden-Utrecht drukker wordt, wat nu al aan het gebeuren is. Hopelijk zet deze versterkinjg door, want dit is een van de drukste spoorverbindingen van Nederland.

  Ik blijf vinden dat niet alleen verbetering van het totale openbaar vervoer nodig is, maar tegelijkertijd terugdringing van het autoverkeer. Anders wordt ons openbaar vervoer gewoon nooit betaalbaar, goed en frequent. Wie tegen mij zegt dat ik hierin niet realistisch ben, krijgt van mij die andere realiteit voorgespiegeld: het onleefbaar worden van stad en straks de hele omgeving omdat alles dichtslibt met auto’s….En de Fiets verdient natuurlijk alle aandacht en geldsteun!!

  Nogmaals: als er huizen in Transvaal plat moeten, dan zeg ik NEE tegen de RGL, ook over bestaand spoor…..

  Harry Schoch.

 25. Jan C. Werkman op

  Het wordt nu tijd om alle constructieve ideeën uit de Leidse bevolking te bundelen. Een interactieve site om deze gedachten te verzamelen en van eerste commentaar te voorzien lijkt mij een mooie opgave voor het stadsbestuur.
  Ik heb alvast een aantal ideeën:
  1: realiseer zo snel mogelijk een hypermodern transferium A4 (trein en auto met alle facilieiten tot stomerij aan toe) in de Groote Polder van Zoeterwoude;
  2: regel goedkoop en snel vervoer naar de binnenstad;
  3: graaf waar nodig de spoorlijn en/of het bustracé in (kanaal, overwegen, Haagwegterrein, Noordeinde, Morsweg);
  4: benut het (JARENLANG) noodzakleijke eindstation Groote Polder gedurende de werkzaamheden om nieuwe wegen de stad in te promoten;
  5: bouw een multifunctioneel station/pakeergebouw/appartementencomplex op het Haagwegterrein met de beroemde (maar dan ook milieuvriendelijke) busjes uit twee uitgangen de stad in;
  6: ga van station Haagweg in twee richtingen: NS naar Centraal en LightRail tussen Bloedbank en Naturalis naar Leeuwenhoek en verder;
  7: ontwikkel aftakkingen van de NS lijnen >Haarlem en >Schiphol om lussen in de LightRail te realiseren, die de kuststreek goed bedienen;
  8: vergeet het zogenaamde ‘nadeel’ van overstappen, frequentie en tijdige informatie kunnen dat ondervangen;
  9: onderzoek of een tunnel van het station Haagweg voetgangers naar de binnenstad kan brengen. Tunnel is voorloper NO<>ZW ondergrondse in 2110;
  10: als dit alles niet kan maak dan in 2085 een metro tussen de transferia A4 en A44;
  11: maak de intercity verbinding Leiden<>Utreecht mogelijk door spoorverdubbeling (en -versteviging)in het buitengebied en vervierdubbeling bij de haltes LightRail;
  12: benut en besef het voordeel van de niet aan het Breestraat-tracé verspilde miljoenen!

  Nu maar zien op de Provincie in haar wijsheid iets goedkopers weet

 26. Mijn God, als ik dit toch allemaal lees….ideëen van Leidenaren bundelen? Iedereen rolt over elkaar heen en niemand heeft precies door hoe het zit. Jammer. Er is dan dus ook maar 1 oplossing: een hogere macht kiest voor ons. De RGL dus alsnog door de Breestraat. Bedenk wel dat wij als Leiden niet geheel legaal zijn bezig geweest. Geen lighttrain-variant, geen buitenom-gedoe, geen busjes van PL of andere bespottelijke plannen. Misschien inderdaad de komende tijd gebruiken om allemaal tot dit inzicht te komen?

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline