Vereniging Vrienden Oostvlietpolder opnieuw in beroep

10

Nu het bestemmingsplan Oostvlietpolder zich in de beslissende fase bevindt, heeft de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) wederom bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het goedkeuringsbesluit. Dit goedkeuringsbesluit dat de provincie Zuid-Holland op 19 december 2006 presenteerde, wijkt slechts op enkele punten af van het besluit dat in april 2005 werd afgekeurd. Gedurende de anderhalf jaar tussen dit en het vorige besluit, heeft de provincie onderzoek laten verrichten naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de verkeersontsluiting. De VVO is echter van mening dat de onderzoeksresultaten niet volledig zijn. Zo concluderen de Vrienden op basis van meetgegevens, dat het bestemmingsplan niet aan de normen uit het Besluit Luchtkwaliteit voldoet en dat de maatregelen die rond de verkeersontsluiting genomen moeten worden, onuitvoerbaar zijn.

Daarnaast vindt de VVO dat er geen volledige afweging van belangen is gemaakt. Er is bij het onderzoek naar de behoefte aan bedrijventerreinen geen rekening gehouden met de verwachtte inkrimping van de beroepsbevolking, waardoor de oppervlakte te hoog is geraamd, aldus de VVO. Bovendien is geen rekening gehouden met het feit dat Leiden een groot tekort aan groen heeft. De Oostvlietpolder is de laatste open agrarische polder op Leids grondgebied. De VVO vindt verder nog steeds dat het bestemmingsplan in strijd is met de Nota Ruimte en het Streekplan Zuid-Holland West. Er wordt volgens de Vrienden geen recht gedaan aan de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van de Oostvlietpolder. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met de komst van de Rijnlandroute en zal de geplande ecologische zone volgens hen niet werken. Tenslotte is de VVO van mening dat bedrijven zich niet in de Oostvlietpolder zullen vestigen, omdat de grondprijzen en de gestelde voorwaarden waaraan zij moeten voldoen, zeer hoog zijn. Het complete beroepschrift is hier te vinden.

Delen

10 reacties

 1. “Vereniging Vrienden Oostvlietpolder opnieuw in beroep”

  daarom heten het geloof ik ook beroepsklagers…

 2. Gelukkig zijn er nog steeds mensen, die ondanks tegenslag niet de moed verliezen om te blijven geloven in hun gelijk. Ik hoop dan ook van harte dat er geen bedrijventerrein komt in de Oostvlietpolder. Er staan veel te veel bedrijfsruimten leeg. Ik zou zeggen maak die eerst eens vol. Laten we het beetje groen dat in en om onze stad is beschermen. Ook de aangrenzende Cronesteynsepolder wordt aangestast door de verbreding van de A 4, het moet toch eens ophouden.Om nog van de natuur te genieten moeten we steeds verder weg, waardoor het autogebruik alleen maar toeneemt. Mensen van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder heel veel sukses !!!

  J. Schouten

 3. Harry Schoch op

  Ik steun al jaren die vereniging waar ik maar kan en ben dan ook blij met de reactie van J.Schouten. En Rene, je beseft echt niet wat je zegt…..! Die “beroepsklagers” doen het ook voor het welzijn van heel veel bezoekers en recreanten. Alles, wat J.Schouten noemt, is maar al te waar…..

  Harry Schoch.

 4. Beste Harry, dat was een -ietwat flauwe- woordspeling van mij op de titel van het stukje. Dat de VVO het beste voor denkt te hebben met de groep van belangen die zij denkt te vertegenwoordigen geloof ik graag. Maar afgezien daarvan; ik vraag mij altijd af wat de klagende partij denkt op te schieten met al die bestuursrechtelijke procedures voor de Raad van State. Een groot deel van het bestuursrecht richt zich immers op al dan niet goed gevolgde besluitvormingsprocedures, (algemene beginselen van) behoorlijk bestuur en deugdelijk ingeklede rechtsbescherming. Het richt zich strikt genomen niet op inhoudelijke behandeling van onderwerpen en bezwaren, aangezien dit thuishoort bij de (politieke) besluitvormingsorganen zelf, zoals in dit geval de provincie en gemeente. Indien je er de tijd voor hebt moet je maar eens kennis nemen van deze studie uit 2005 van de Rijksuniversiteit Groningen uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK: http://rechten.eldoc.ub.rug.nl/FILES/departments/Algemeen/Recht1/2005/oordeleneffectenbest/Oordelenovereffbestuursr.pdf

 5. Beste René:D,

  Er zijn nog mensen die verder kijken dan hun neus lang is. Moet ik het verder nog uitleggen of is dat toch maar verloren tijd.

  Ze bestaan echt, mensen die denken!

 6. We moeten (letterlijk) heel zuinig zijn op ons groen. Zodra er gebouwd gaat worden, zijn we die laatste polder voor altijd kwijt. Ik voel meer voor het opknappen van oude verwaarloosde industrieterreinen. Daarnaast worden er vlak over de grens van Leiden nog een aantal industrieterreinen aangelegd. Daar was ik ook niet voor, maar die zijn niet meer tegen te houden. Er is al zoveel polder/natuur/groen verdwenen: dit is niet klagen, maar serieus waarschuwen!

 7. Harry Schoch op

  Beste Rene, Jan Boel en Floflo gaven al een goed antwoord. Wat ik nog heb is dit: inderdaad heb jij helaas gelijk wat betreft die “rechtspraak”, maar die “klagers” hebben echt alles geprobeerd. Als de politiek en andere beslissers niet willen luisteren, blijft alleen nog de weg van procedures over. Dat er draagvlak is voor die Vrienden van de Oostvlietpolder, is meermalen overduidelijk gebleken. Bijvoorbeeld door de snelheid, waarmee handtekeningenlijsten volliepen bij acties voor behoud van de Oostvlietpolder. Daar heb ik zelf aan meegedaan en ik hoefde meestal weinig moeite te doen. 

  Harry Schoch.

 8. Greta van Bemmelen op


  Veel dank en steun voor uw organisatie die zich goed realiseert hoe belangrijk het is voor het welzijn van ons allen om de Oostvlietpolder te behouden voor overtollig en duur baksteen. Zouden we toch niet alsnog een poging moeten wagen een Leidse volksvuist te maken tegen deze onzinnigheid door op 7 maart a.s. kraampjes op te zetten naast de stemhokjes om de Leidse bevolking te laten deelnemen aan een alternatief Oostvlietpolderreferendum. Ik zou zo graag de resultaten vernemen en tonen uit de grote JA en Nee-tonnen.

  Ter informatie:
  Er komt geen referendum over de bebouwing van de Oostvlietpolder. D66 diende gisteravond (26 april 2006)daarover een motie in de gemeenteraadsvergadering maar een meerderheid stemde tegen. Even leek het erop dat de motie een kans van slagen zou hebben omdat de SP neigde voor te stemmen maar deze partij hield toch voet bij stuk en stemde tegen. Het college wil zich houden aan de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan.

 9. Vereniging Vrienden Oostvlietpolder op

  Beste Greta,

  Dat zou natuurlijk kunnen alhoewel wij betwijfelen of dit nieuwe feiten zal opleveren. Feit is immers dat de VVO op 19 januari 2006 maar liefst 6.413 handtekeningen voor het behoud van de Oostvlietpolder bij de gemeente Leiden heeft ingediend. Feit is ook dat voorjaar 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen 70% van de raadplegers van Stemwijzer.nl voor een groene Oostvlietpolder kozen.

  Kortom, het maatschappelijk draagvlak voor een industrieterrein in Leidens laatste agrarische polder ontbreekt overduidelijk. Alleen hebben de meeste politici en bestuurders daar tot nu toe geen boodschap aan. Zij belijden vaak alleen met de mond dat het belangrijk is om te luisteren naar burgers en deze bij de politiek en besluitvorming te betrekken, zeker rond verkiezingstijd. Na de verkiezingen kunnen standpunten van partijen 180 graden draaien dat hebben we in 2006 gezien.

  Los daarvan weegt er één aspect bijvoorbaat het zwaarst: economie en financieel gewin. Dat is ook het enige dat in het bestemmingsplan is onderbouwd en met een zogenaamde quickscan is onderzocht. Hoe het gesteld is met het groen op loop- en fietsafstand in en om Leiden en de behoefte daaraan, daarover zul je in het bestemmingsplan niets vinden. Desondanks vindt de gemeente Leiden dat er een evenwichtige belangenafweging heeft plaatsgevonden. Wij denken daar toch anders over en menen dat het nut, de behoefte en functies van een dergelijk laatste gebied in Leiden schromelijk worden onderschat.

 10. Greta van Bemmelen op

  Ik ben het helemaal met je eens dat dit hoogstwaarschijnlijk geen nieuwe feiten zal opleveren. Echter m.i. is het toch interessant van deze gelegenheid te gebruiken om de stemmende Leidse bevolking (naar ik hoop “en masse”) alsnog te informeren over de laatste stand van zaken en hen wéderom een kans te geven hun mening te verkondigen en deze tòch wéér over te brengen aan de Raad.  Je vraagt je onderhand wel af of de Raad dit moreel terzijde kan schuiven als wederom blijkt dat zovélen tegen het plan van het College is. De roep om Groen is zò groot en de nood is hoog.

  Ik ben overigens van mening dat je eigenlijk een 3e optie zou moeten aanbieden, en wel die van een polder die deels blijft voortbestaan in de vorm van agrarisch natuurbeheer maar waarbij tevens uitbreiding en een verbinding tot stand gebracht kan worden tussen de recreatiegebieden Cronestein en Vlietlanden met aan de zijde van de Vliet bescheiden ecologische woningbouw. De Leidenaar zou hier zeer bij gebaat zou zijn. 

  In goede hoop dat dit mogelijk iets positiefs voor ons allen oplevert verblijf ik met vriendelijk groet,

  Greta,

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Je bent nu offline