Raad akkoord met bedrijventerrein in Oostvlietpolder

1

Onder het toeziend oog van een twintigtal bewoners van de Oostvlietpolder heeft de commissie Ruimte & Groen donderdagavond de plannen voor de aanleg van een 40 hectare tellend bedrijventerrein in de Oostvlietpolder besproken. Het CDA kwam, geïnspireerd door een alternatief plan dat de Vereniging Bewoners Vrouwenweg vorige week presenteerde, met een eigen plan dat volgens woordvoerder Jan-Jaap de Haan tegemoet komt aan alle bezwaren. Wethouder Hillebrand wilde er niks van weten. “Het kan niet, want het is in strijd met de Flora- en Faunawet. Ons plan geef ik 99 tot 100 procent kans van slagen, bij dat van u acht ik die kans uitgesloten”. Volgens wethouder Geertsema kan eind 2005 de eerste paal geslagen worden.

Hoewel het CDA dus met een eigen plan kwam voor de invulling van het bedrijventerrein, zit de partij nog altijd met de vraag of het terrein er eigenlijk wel moet komen. “Wij hebben twijfels bij de noodzaak, de plek en de vormgeving,” aldus Jan-Jaap de Haan die de onderbouwing van het collegeplan onduidelijk vindt. Het CDA kondigde na een toelichting van de wethouders Hillebrand en Geertsema aan het eigen plan te zullen handhaven als de Leidse gemeenteraad aanstaande dinsdag definitief een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Collegepartij PvdA voelt mee met de twijfels van de omwonenden die het nut en de noodzaak van het bedrijventerrein niet zien, maar wil niet terugkomen op eerdere besluiten. De realisatie van het bedrijventerrein is opgenomen in het collegeprogramma waar de partij van Conny Broeyer voor getekend heeft. Broeyer schetste wel het schrikbeeld van een lange, 24 meter hoge betonnen muur langs de hele Europaweg. “Wij willen dat echt voorkomen”. In een toelichting gaf PvdA-wethouder Hillebrand aan dat er juist bewust is gekozen voor een stedelijk karakter voor deze entreeweg naar Leiden. Een bouwhoogte van 24 meter past daar goed bij. “Daarbij moet u denken aan showrooms van autobedrijven op de begane grond met daarboven bijbehorende kantoorruimte,” vulde wethouder Geertsema aan.

Ook D66 en GroenLinks willen voorkomen dat Leiden ‘weer zo’n stadje langs de snelweg wordt met een industrieterrein als entree’. Wethouder Hillebrand gaf toe dat er inderdaad veel slechte voorbeelden zijn, maar om die reden komt er een Beeld/Kwaliteitsplan. Hij beloofde zijn best te doen om een voorbeeld te vinden van een plek in Nederland waar zo’n stedelijke entree wel mooi is uitgevoerd. Fractievoorzitter Gerard van Hees en D66-raadslid Arjan Stoffels kondigden aan daar dit weekend dan te gaan kijken.

Leefbaar Leiden is fel tegen bebouwing van de Oostvlietpolder. “Dit unieke stuk grond mag niet verloren gaan,” aldus raadslid Ben Blankenstein. Ook LWG/De Groenen is tegen het plan. De partij ziet meer in revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, zoals De Waard en Roosevelt.

De VVD ontvangt het plan juichend. “Leiden heeft ruimte nodig voor bedrijvigheid. We lopen achter en die 40 hectare is goed voor 4000 nieuwe banen,” zo vertolkte raadslid Frederik Zevenbergen de liberale gevoelens van zijn fractie. “De ligging biedt een unieke mogelijkheid voor ondernemers. Centraler in de Randstad kan haast niet”.

Fractievoorzitter Paul Day van de SP is niet overtuigd van de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein. “En zeker niet op die plek. Bouwen op groen, nóóit doen!”. Herstructurering van de Leeuwenhoek levert volgens de socialisten voldoende ruimte op om de Oostvlietpolder als bedrijvenlocatie overbodig te maken. Ook ziet zijn fractie meer in het in regionaal verband ontwikkelen van bedrijfsterreinen buiten Leiden. Bijvoorbeeld in Alkemade, Oegstgeest en Valkenburg. Volgens VVD-wethouder Geertsema (economische zaken) klopt Day’s verhaal niet. “In Roomburg en Alkemade is helemaal geen ruimte beschikbaar. Die is al uitgegeven”.

Collegepartij GroenLinks is wel overtuigd van de noodzaak van extra bedrijfsterreinen, maar wil wel harde garanties dat het bij de Oostvlietpolder blijft. “Als we in de Oostvlietpolder gaan bouwen, dan nergens anders meer,” vond fractievoorzitter Gerard van Hees die er bovendien voor pleitte om pas te gaan bouwen als de verkoop op gang is gekomen: “We moeten niet bouwen voor leegstand”. Van Hees hield ook een pleidooi voor een andere indeling van de polder, waarbij de bedrijven op de plek zouden moeten komen waar nu volkstuinen zijn. De volkstuinen zouden dan kunnen verhuizen naar de plek waar nu de bedrijven zijn gepland. Daar wil het college echter niet aan. Los van het feit dat ingrijpende wijzigingen in het plan te lang duren, het bestemmingsplan moet 24 januari vastgesteld zijn, heeft wethouder Hillebrand geen trek in het openbreken van het convenant dat de gemeente heeft met de volkstuinders die voor een deel al in het recente verleden zijn verhuisd van Rijnhof naar de Oostvlietpolder.

De ChristenUnie is bang dat met de vaststelling van het voorgestelde bestemmingsplan er een precedent wordt geschapen. “Ergens moet de groene grens getrokken worden”. Ook de bouw van een 40-tal woningen langs de Vlietweg kan in de ogen van de CU geen genade vinden. “Dat is een enorme inbreuk”. Bovendien vindt de CU dat de termijn waarop nu moet worden besloten veel te kort is. “Weer worden we met het mes op de keel tot een besluit gedwongen”. “Als u dat echt zo voelt, dan moet u het anders doen,” bood wethouder Hillebrand een opening. “U kunt ook alleen een besluit nemen over het gebied tussen de Vrouwenweg en de Europaweg. Zo voorkomen we dat daar villa’s gebouwd worden, maar u neemt dan wel een besluit dat alleen planschade oplevert, zonder dat er de mogelijkheid van ontwikkeling van de rest van het gebied tegenover staat. Dat levert voor het bedrijventerrein een forse vertraging op, maar het kan wel”.

D66 is onder voorwaarde akkoord met de komst van het industrieterrein. Maar niet van harte, zo bleek uit de woorden van raadslid Arjan Stoffels: “De keuze tussen de ecologische vergezichten van een groene polder en het belang van een gezonde ontwikkeling van de stad Leiden is lastig. Van mijn fractie mag ik zelfs het woord ‘kloten’ gebruiken”. De partij wil wel een aantal garanties. Zo moet koste wat kost voorkomen worden dat er zware, vervuilende industrie komt in de Oostvlietpolder en zijn de windturbines die in het plan zijn opgenomen voor het duurzaam opwekken van energie de partij een doorn in het oog. “Wij vinden het middel in dit geval erger dan de kwaal”. Verder wil D66 een meer gefaseerde uitvoering van het plan. “De verbreding van de A4 en de aanleg van de N11 maken in de toekomst wellicht een andere inrichting mogelijk”. Dat stuitte op grote bezwaren van wethouder Hillebrand die wel wilde toezeggen dat bij de uitgifte van de grond zo ver mogelijk van de Vlietweg wordt begonnen.

Delen

1 reactie

 1. Hennie de Groot, voorzitter LBA op

  Bij de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan Oostvlietpolder tijdens de raadscommissie Ruimte en Groen donderdagavond, zegde wethouder Hillebrand toe de volkstuinders tijdens de planperiode van het bestemmingsplan ongemoeid te laten en het convenant niet eenzijdig te willen openbreken. Prima! Tegelijkertijd blijven de volkstuinen in het bestemmingsplan een zoeklocatie voor de uitbreiding van het bedrijventerrein.

  In de commissie werd er op gewezen dat bedrijven naar elders verhuizen omdat de ontwikkeling van het bedrijventerrein te lang duurt en zij daardoor niet kunnen uitbreiden en investeren. Haaks hierop wordt nu van de volkstuinders gevraagd dit wel te doen, in het besef dat het binnen tien jaar wederom “exit” kan betekenen.

  Dat sommige fracties menen een oplossing hiervoor te hebben gevonden, is een illusie. Het CDA denkt met haar alternatieve plan dat de volkstuinders helemaal niet hoeven te verhuizen. Voor het gemak gaat het CDA er maar aan voorbij dat het grootste gedeelte van de te verplaatsen volkstuinen inmiddels door de gemeente is uitgekocht en gesloopt. Notabene ná instemming van het verplaatsingsplan door de Raad. Dus het CDA zegt eigenlijk: eerst de boel platgooien en daarna even zo makkelijk, u mag blijven zitten ???

  Groenlinks is van mening dat de ellende voor de volkstuinders nog niet groot genoeg is, door de suggestie te doen dat een nog groter deel van de complexen moet worden verplaats. En dan niet aansluitend aan de huidige complexen. Nee, weggestopt in een hoek van de polder pal langs de Europaweg. Heerlijk die uitstoot van het massale verkeer over je eigen gekweekte groente. Met de in het plan voorgestelde indeling is er tenminste nog sprake van een natuurlijke barrière, door de bomen etc. tussen de polder en de rijksweg.

  De VVD is uiteraard voor bedrijven in de polder. En hoewel de commissie n.a.v. de inspraakavond een nadere toelichting van de LBA had gekregen over het aantal aspirantleden op de wachtlijsten en waarom 140 tuinen door een vereniging niet werden geaccepteerd maar deze door de LBA wel worden geclaimd, kwam de VVD niet verder dan de uitspraak dat e.e.a. haar niet duidelijk is.

  Had de PvdA in het recente verleden illustere en vurige pleitbezorgers voor het volkstuinieren in de persoon van Tesselaar, Van Rij en Duivesteijn, de huidige fractie laat weinig tot niets van zich horen als het op de volkstuinders aankomt. En D66 nam wel erg gauw genoegen met de antwoorden van de wethouder dat de tuinders de komende tien jaar met rust worden gelaten.

  De Leidse Bond van Amateurtuinders wenst, samen met de betrokken tuinverenigingen, bij de op handen zijnde verplaatsingen en in de nieuw aan te leggen gedeelten te investeren. Zo wordt ook het oprichten van een nieuwe vereniging serieus overwogen. Echter wat voor bedrijven geldt, geldt ook voor de volkstuinverenigingen en de LBA. Er kan niet worden geïnvesteerd, als er niet voor een langere periode dan de planperiode zekerheid wordt geboden. De door wethouder Hillebrand gegeven zekerheid geldt de huidige generatie volkstuinders, waar de LBA op zich uiteraard verheugd over is. Maar de LBA richt zich in deze plannen vooral op toekomstige generaties en wil het volkstuinieren in Leiden graag voor de toekomst in zijn volle omvang behouden.

  Deze zekerheid kan alleen bereikt worden door de dreigende claim die er nu op de volkstuingronden wordt gelegd, namelijk die van “zoeklocatie voor uitbreiding bedrijventerrein”, onverkort uit het bestemmingsplan te schrappen. Ik hoop van harte dat alle fracties in de Raad dit besef nu wel krijgen en a.s. dinsdag in de Raad ondubbelzinnig de zijde van de Leidse volkstuinders kiezen.

Op dit moment werken we hard aan de lancering van een nieuwe website. Daarom is het tot vrijdag 20 maart 17:00 niet mogelijk om te reageren op berichten. Op onze nieuwe site voorzien we uiteraard weer in de mogelijkheid om te reageren, kijk daarvoor vanaf vrijdagmiddag 17:00 op Sleutelstad.nl. Tot dan!

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline